Yhteiskuntavastuuraportti

Kuva: Timo Matikainen / Sitra

Yhteiskuntavastuuraportti 2019

Suomessa kaivosteollisuus ja sen sidosryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä Kestävän kaivostoiminnan verkostossa. Toukokuussa 2014 perustettu verkosto tarjoaa neutraalin foorumin kaivosalan ja sen sidosryhmien väliselle vuorovaikutukselle.

Kaivosteollisuus Suomessa haluaa kertoa läpinäkyvästi toiminnastaan ja sen vaikutuksista ympäristöön ja yhteiskuntaan. Kaivosyhtiöt ja kaivokset ovatkin jo pitkään raportoineet toiminnastaan valvontaviranomaisille, rahoittajille, emoyhtiölle ja omistajille. Koska eri lähteiden, kuten GRI- ja konsernitasoisten vastuullisuusraporttien sekä viranomaisten Vahti-tietokannan tiedot eivät kuitenkaan aina tavoita yritysten kannalta tärkeitä lähialueen asukkaiden ja yhteisöjen muodostamia kohderyhmiä, kaivosteollisuus ja sen sidosryhmät päättivät yhdessä kehittää uudenlaista raportointia.

Tämä raportti on ensimmäinen laatuaan ja perustuu vuoden 2014 tietoihin. Sen tavoitteena on kertoa Suomen kaivosteollisuudesta sekä yleisesti että yrityskohtaisesti. Haasteena raportin luomisessa on ollut kaivosten ja malminetsintähankkeiden erilaisuus, minkä vuoksi ne eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Raportti käsittelee Suomessa toimivia kaivoksia ja malmienetsintähankkeita. Siihen on koottu tietoa muun muassa toiminnan laajuudesta henkilömäärien ja maankäytön osalta, maksetuista yhteisöveroista, ympäristöpäästöistä ja niiden vaikutusten mittaamisesta, toiminnan vaikutuksista lähialueiden käyttöön ja muihin elinkeinoihin, työturvallisuudesta sekä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa. Raportin kartat havainnollistavat kaivostoimintaa ja toisaalta muuta maankäyttöä Suomessa.

Suomessa toimivien kaivosten ja malminetsijöiden yhteiskuntavastuuraportin (vuoden 2014 tiedot) voit ladata PDF-muodossa tästä linkistä.

Yhteiskuntavastuuraportin karttasivut löytyvät PDF-muodossa tästä linkistä.

Kestävän kaivostoiminnan verkoston tuottama teemakartta löytyy tästä linkistä.

Verkosto päivittää yhteiskuntavastuuraporttia julkaisemalla vuosittain tuoreet tiedot kaivosyhtiöiden toiminnasta. Vuoden 2019 yrityskohtaiset tiedot on koottu erillisiksi verkkosivuiksi, joita pääset selaamaan alla olevien linkkien kautta: