2014 Anglo American Exploration Finland, AA Sakatti Mining Oy

Kuvaus yrityksestä

Anglo American Exploration Finland harjoittaa malminetsintää Lapissa Sodankylän ja Kittilän alueilla. Malminetsintäalueilla arvioidaan olevan nikkeliä, kuparia ja platinaryhmän metalleja. Yrityksen omistaa Anglo American Plc, jonka rekisteröity kotipaikka on Lontoo. Yrityksellä on kaivostoimintaa muissa maissa.
Yrityksen vastuullisuusraportti

//

Toiminta-alue: Sodankylä, Kittilä

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Joanna Kuntonen-van’t Riet
joanna.kuntonen@angloamerican.com
040 865 0090

Yritys lukuina 2014

 • Tuotantomäärä: Ei kaivostuotantoa
 • Kokonaislouhinta: Ei kaivostuotantoa
 • Raportoidut malmivarat: -
 • Raportoidut mineraalivarannot: -
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2004 (Suomessa)
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: -
 • Kaivosalueen pinta-ala: -
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 50 414 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä: 22 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Sodankylä
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: Ei ole vakituisia urakoitsijoita, mutta kairaussesongin ja tarpeen mukaan urakoitsijoita käytetään
 • Käyttökate EBITDA: -
 • Maksettu yhteisövero: -

Tietoa malminetsinnästä

Anglo American Exploration Finland on harjoittanut Suomessa malminetsintää vuodesta 2004 lähtien. Yrityksellä on voimassa olevia valtauksia ja malminetsintälupa-alueita yhteensä 27 kappaletta (50 414 hehtaaria), joista 14 valtauspäätöstä (503 valtausaluetta) ja 13 malminetsintälupa-aluetta. Valtaus- päätöksistä pinta-alaltaan suurimmat sijoittuvat Kelumaan alueelle (yhteensä noin 35 000 ha), kun taas malminetsintälupa-alueista suurimmat ovat Postoaapa (3 842 ha) ja Pakkula (1 977 ha). Lupa-alueet sijoittuvat kokonaan paliskuntien alueille. Malminetsintäalueilla arvioidaan olevan ainakin nikkeliä, kuparia ja platinaryhmän metalleja (Ni-Cu- PGE). Anglo American Exploration Finland käyttää malminetsintämenetelminään syväkairausta, geologisia vasara- ja maaperänäytteenottoa, geofysikaalisia ja aerogeofysikaalisia mittauksia sekä pohja- moreeninäytteenottoa. Syväkairausta tehtiin 2014 yhteensä noin 14,6 km. Valituksen alaisia lupia malminetsintäalueilla on yhteensä viisi kappaletta. Valituksen alaisten lupien toiminta-alueet eivät sijaitse suojelualueilla.

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
 Vuosi 2014 On Ei
Sijainti   luonnonsuojelualueella*  X  
Ympäristöjohtamisjärjestelmä**  X  
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)    X
Mittaukset pölylle    X
Mittaukset melulle  X  
Mittaukset tärinälle    X
Ympäristöriskien arviointi tehty  X  
Poikkeamia ympäristöluvasta (2014)    X
Ympäristövakuudet olemassa    X
* Natura-alue (8 194 ha), soidensuojelualue (164 ha), Ilmakkiaapan, Viiankiaapan ja Kaaresvuoman ojitus- rauhoitusalueet ** Sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti      

Keskeiset tunnusluvut:

2014

 • Polttoaineiden kulutus: 1,3 GWh (uusiutumattomia 100 %)
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): 0,41 GWh (uusiutuvien ja uusiutumattomien energialähteiden osuudet ei tiedossa)
 • Vedenkulutus: 0,014 miljoonaa m3 (josta luonnon raakavettä 86 %)
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: 0 kg
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: 22 lajia (Toiminta-alueella inventoitujen tai tietokannoista saatujen uhanalaisten lajien määrä)

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
 Vuosi 2014 On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä**  X  
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut  X  
Henkilöstön koulutussuunnitelma  X  
Tasa-arvosuunnitelma    X
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa  X  
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*         X  
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä  X  

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2014

 • Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: –
 • Sairauspoissaolot: –
 • Tapaturmataajuus: 0 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, 12 tunnin työpäiväjärjestelmä

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Kaivos- tai malminetsintätoimintaa harjoitetaan Sattasniemen, Syväjärven sekä Oraniemen poronhoitoalueilla yhteensä 84 841,2 hehtaarin alalla. Poronhoidolle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa on kompensoitu mm. lainaamalla työmiehiä porotöihin, sekä antamalla rahallista korvausta menetetystä työajasta. Keskeisellä toiminta-alueella sijaitsevalle Oraniemen paliskunnan tokalle on ostettu 5 poroille tarkoitettua GPS-pantaa niiden liikkeiden seuraamiseksi. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat, ympäristöjärjestöt, paliskunnat sekä kalastuselinkeino huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Virkistyskäyttöön ei ole vaikutuksia.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla on vähän vaikutuksia lähialueen maisema-arvoon. Vaikutukset ovat lähinnä kairareikien merkitsemiseen käytetyt punaiseksi maalatut puukepit, joihin voi törmätä maastossa. Maisema-arvoja ei ole huomioitu yrityksen toiminnassa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Toimitaan sidosryhmähallintaohjelman mukaisesti sekä noudatetaan emoyhtiön ”Social Way” standardia
 • Avoimet päivät kerran vuodessa
 • Sakatin seurantaryhmä vähintään 2 kertaa vuodessa
 • Kylätiedotuskokoukset aina kenttäkauden alussa
 • Yleinen tiedotustilaisuus kyläläisille vähintään 2 kertaa vuodessa
 • Kunnan kanssa kerran kvartaalissa päivityspalaveri
 • Paliskuntien kanssa suunnittelupalaveri ennen kenttäkautta
 • Yhteistyö paliskuntien kanssa on yrityksen näkökulmasta ollut hyvää. Sattasniemen ja Oraniemen paliskuntien näkökulmasta yhteistoiminnan muoto on ollut myös hyvää
 • Tarpeen vaatiessa erilliset kokoukset kansanedustajien, kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa
 • Yritys tukee paikallista koulutusta, nuorisotyötä, urheilu-/harrastustoimintaa sekä ympäristö- ja kulttuuritoimintaa
 • Palautekanava olemassa sidosryhmien palautteelle ja käytänteet palautteen käsittelylle

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Kestävän kaivostoiminnan verkosto
 • Tekes-projektit: SAM (Sustainable Acceptable Mining)
 • ULTRALIM (ultrakevyt näytteenottomenetelmä suojelualueilla) -projekti
 • Novel Exploration Technics (uusia näytteenottomenetelmiä)
 • Closedure (kaivoksen sulkemisen tutkimushanke)