2014 Boliden Kylylahti Oy

Kuvaus yrityksestä

Boliden Kylylahti Oy on kaivostoimintaa harjoittava yritys, joka toimii Polvijärven ja Kaavin alueilla Pohjois-Karjalassa ja Koillis-Savossa. Kaivoksen arvokkaimmat tuotteet ovat kupari-kultarikaste ja sinkkirikaste. Yrityksen omistaa ruotsalainen Boliden Mineral Ab.

//

Toiminta-alue: Polvijärvi, Kaavi

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Jarmo Vesanto
jarmo.vesanto@boliden.com
050 410 9552

Yritys lukuina 2014

 • Tuotantomäärä: Yhteensä 57 397 tonnia: kupari-kultarikaste 53 220 tonnia, sinkkirikaste 4 177 tonnia
 • Kokonaislouhinta: 893 645 tonnia (malmi 75,1 %, sivukivi 24,9 %)
 • Raportoidut malmivarat: 3,9 miljoonaa tonnia
 • Raportoidut mineraalivarannot: 4,0 miljoonaa tonnia
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2012
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 5-10 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: 669 hehtaaria
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 0 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä: 110 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Polvijärvi 19 %, Outokumpu 18 %, Kaavi 16 %, Joensuu 13 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: 120 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: 20,5 miljoonaa euroa
 • Maksettu yhteisövero: 0 euroa

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
 Vuosi 2014 On Ei
Sijainti   luonnonsuojelualueella    X
Ympäristöjohtamisjärjestelmä* X  
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) X  
Mittaukset pölylle  
Mittaukset melulle X  
Mittaukset tärinälle  
Ympäristöriskien arviointi tehty  
Poikkeamia ympäristöluvasta (2014)**  
Ympäristövakuudet olemassa  
Sulkemissuunnitelma kaivokselle  
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa  
* Ei sertifioitu ** Lupapoikkeamat ovat liittyneet veteen (2 kpl).  

Keskeiset tunnusluvut:

 • Kaivannaisjätteen määrä: 375 000 t (sivukivi 0 %, pintamaat 1,3 %, rikastushiekka 98,7 %)
 • Sivukiven hyödynnys: 100 % sivukivestä hyödynnetään
 • Polttoaineiden kulutus: 34,8 GWh (uusiutumattomia 100 %)
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): sähkö 37 GWh (uusiutuvien ja uusiutumattomien energialähteiden osuudet ei tiedossa)
 • Vedenkulutus: 2,5 miljoonaa m3 (josta luonnon raakavettä 48 %)
 • Patojen määrä kaivosalueella: 14 kpl (luokka 2)
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: 0 lajia
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: kuparisulfaatti 246 t, sinkkisulfaatti 237 t, SIPX (ksantaatti) 95 t

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
 Vuosi 2014 On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä  
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut  
Henkilöstön koulutussuunnitelma  
Tasa-arvosuunnitelma  
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa  
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*          
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä  
Oma pelastusyksikkö  
* Ei sertifioitu  

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2014

 • Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: 3 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 3,6 %
 • Tapaturmataajuus: 9,2 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 1-vuorojärjestelmä, 2-vuorojärjestelmä, 3-vuorojärjestelmä, 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, 12 tunnin työpäiväjärjestelmä

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Kaivostoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Erityisesti kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat sekä ympäristöjärjestöt huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvoja ei ole huomioitu yrityksen toiminnassa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Sosiaalisten vaikutusten arviointi on tehty vuonna 2015
 • Sidosryhmäpalautetta varten on palautekanava, muttei palautteen käsittelykäytäntöjä
 • Paikallisyhteisön toimintaa tuetaan seuraavilla osa-alueilla: koulutus, nuorisotyö, urheilu- tai harrastustoiminta, ympäristötoiminta ja kulttuuritoiminta

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Ei raportoitu