2014 Gold Fields Arctic Platinum Oy

Kuvaus yrityksestä

Gold Fields Arctic Platinum Oy on malminetsintää harjoittava yritys, joka toimii Lapissa Ranualla, Rovaniemellä, Tervolassa, Keminmaalla sekä Simossa. Sen omistaa eteläafrikkalainen Gold Fields Ltd. Yritys on 14 vuoden ajan harjoittanut tutkimustoimintaa platinametalleja, kuparia, nikkeliä ja kultaa sisältävien esiintymien hyödyntämiseen perustuvan kaivostoiminnan kehittämiseksi kaivospiiri- ja malminetsintälupa-alueillaan. Gold Fields Arctic Platinum Oy:n henkilöstömäärää ja toimintoja on vähennetty merkittävästi meneillään olevan hankkeen myyntiprosessin ajaksi.

//

Toiminta-alue: Ranua, Rovaniemi, Tervola, Keminmaa, Simo

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Juha Rissanen
juha.rissanen@gfexpl.com
040 844 6671

Yritys lukuina 2014

 • Tuotantomäärä: -
 • Kokonaislouhinta: -
 • Raportoidut malmivarat: -
 • Raportoidut mineraalivarannot: -
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2000
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: -
 • Kaivosalueen pinta-ala: -
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 4 108 hehtaaria voimassa olevia, 9 113 hehtaaria hakemuksen alaisia (lisäksi 3 kaivosaluetta/kaivospiiriä 4 198 hehtaaria ja yksi varaus 5 081 hehtaaria)
 • Omien työntekijöiden määrä: 2 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Rovaniemi
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: 1 henkilö
 • Käyttökate EBITDA: -1,9 miljoonaa euroa
 • Maksettu yhteisövero: -

Tietoa malminetsinnästä

Yrityksellä on voimassa olevia valtauksia ja malminetsintälupa-alueita yhteensä 4 108 hehtaaria (52 kappaletta). Yhtiöllä on vain yksi voimassa oleva malminetsintälupa-alue, jonka nimi on ”Yli-Penikka 14 ja Sompujärvi 16” ja pinta-ala 87,1 hehtaaria. Muut alueet ovat valtauksia.   Gold Fields Arctic Platinum Oy käyttää malminetsintä- ja tutkimusmenetelminään syväkairausta, koelouhintaa, malmin rikastuskokeita, tutkimuskaivantoja, geofysikaalisia ja aerofysikaalisia mittauksia, kallioperäkartoitusta sekä lisäksi uranäytteenottoa, minikairalla toteutettua näytteenottoa, kaivinkoneella tehtyjä havaintoja, RC-kairausta, pohjamoreeninäytteenottoa ja lohkarekartoitusta. Syväkairausta ei ole käytetty ollenkaan vuonna 2014.   Valituksen alaisia lupia malminetsintäalueilla ei ole.

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
 • Sijainti luonnonsuojelualueella: on*
 • Ympäristöjohtamisjärjestelmä: on**
 • Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen): on
 • Mittaukset pölylle: ei
 • Mittaukset melulle: ei
 • Mittaukset tärinälle: ei
 • Ympäristöriskien arviointi tehty: on
 • Poikkeamia ympäristöluvasta (2014): ei
 • Ympäristövakuudet olemassa: on
* Natura-alue (2 580 ha, varausalue) ja yksityinen suojelualue (15 ha), Natura-arvio tehty ** ei sertifioitu

Keskeiset tunnusluvut:

 • Polttoaineiden kulutus: ei raportoitu
 • Muu energian kulutus: ei raportoitu
 • Vedenkulutus: ei raportoitu
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: –
 • Suhangon kaivoshanketta koskeva Natura-arvio (2014) tehtiin Simojoen vuoksi. joelle on hankealu- eelta matkaa noin 5 km

Henkilöstö ja turvalllisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
 • Henkilöstöaloitejärjestelmä: ei
 • Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut: on
 • Henkilöstön koulutussuunnitelma: on
 • Tasa-arvosuunnitelma: on
 • Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa: ei
 • Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*: on
 • Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä: on
* Ei sertifioitu

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 1 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 0,7 %
 • Tapaturmataajuus: 0 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 1-vuorojärjestelmä, 2-vuorojärjestelmä, arkipäiväjärjestelmä (ma-pe)

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Malminetsintää harjoitetaan poronhoitoalueella. Malminetsintä sijoittuu Isosydänmaan (9 800 ha), Narkauden (7 600 ha) ja Niemelän (1 000 ha) paliskuntien alueelle. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat sekä paliskunnat on tunnistettu kuuluviksi yrityksen keskeisiin sidosryhmiin ja huomioidaan myös yrityksen sidosryhmätyössä paikallisiin elinkeinoihin liittyen.  

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen vaikutuksia maisema-arvoon on tarkasteltu kahdessa YVA:ssa, joissa on selvitetty suunniteltujen kaivoshankkeiden maisemavaikutukset.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Sosiaalisten vaikutusten arviointi on tehty 2013, mutta sosiaalisia vaikutuksia ei seurata
 • Sidosryhmille tiedotetaan yrityksen toiminnasta sidosryhmälehdessä, internet -sivuilla sekä kirjeillä
 • Yrityksen näkökulmasta yhteistoiminnan muoto paliskuntien kanssa on ollut melko hyvää
 • Yritys ei tue paikallisyhteisön toimintaa
 • Sidosryhmille on oma kanava, jonka kautta voi antaa palautetta

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Ei raportoitu