2014 Nordic Mines Oy

Kuvaus yrityksestä

Nordic Mines Oy on Raahessa sijaitseva kaivosyritys, joka harjoittaa myös malminetsintää. Sen omistaa ruotsalainen, 30.6.2015 alkaen Tukholmassa pääkonttoriaan pitävä Nordic Mines Ab. Kaivoksen ainoa tuote on kulta. Yhtiön tuotanto on ollut keskeytettynä toistaiseksi alkaen 26.3.2014.

Nordic Mines Oy:n Laiva-kaivoksen tuotantoprosessi koostuu seuraavista päävaiheista: louhinta, murskaus, painovoimaerotus, vaahdotusrikastus, syanidirikastus ja rikastushiekan käsittely. Malmilouhe syötetään leukamurskaimen kautta välivarastoon ja sieltä edelleen autogeenijauhatukseen. Jauhatuksen jälkeen materiaali johdetaan pikavaahdotuskennoon ja painovoimaerotukseen. Erotetut materiaalit johdetaan erillisiin liuotuspiireihin (Low grade ja High grade), joissa kulta liuotetaan syanidin avulla. Liuennut kulta otetaan talteen aktiivihiilen avulla. Hiili siirretään jatkokäsiteltäväksi Como-laitokselle, jossa kulta liuotetaan hiilestä, johdetaan elektrolyysiin ja sieltä edelleen valuprosessiin. Syanidinhajotusprosessin jälkeen rikastushiekkajäte pumpataan niille tarkoitetuille alueille.

//

Toiminta-alue: Raahe

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Tom Söderman
tom.soderman@nordicmines.com
044 422 9650

Yritys lukuina 2014

 • Tuotantomäärä: Rikastettu malmimäärä 371 678 t, josta saatiin 223 kg kultaa
 • Kokonaislouhinta: 109 000 tonnia (loput 262 678 tonnia rikastetusta malmista on läjitettyä marginaalimalmia)
 • Raportoidut malmivarat: 9 367 000 tonnia
 • Raportoidut mineraalivarannot: 15 970 000 tonnia
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2005 (malminetsintä), 2011 (kaivostoiminta)
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 0-5 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: 1 700 hehtaaria
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 2 470 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä: 69 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Raahe, Vihanti, Oulu
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: 5 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: Ei raportoitu
 • Maksettu yhteisövero: Ei raportoitu

Tietoa malminetsinnästä

Nordic Mines Oy on harjoittanut malminetsintää Raahen ympäristössä vuodesta 2005 lähtien. Yrityksellä on voimassa olevia valtauksia ja malminetsintälupa-alueita yhteensä 3 726 hehtaaria (26 kappaletta): 2 441 hehtaaria Laivan, 402 hehtaaria Oltavan sekä 834 hehtaaria Tormuan alueilla yhteensä. Malminetsintäalueilla arvioidaan olevan kultaa. Nordic Mines Oy käyttää malminetsintämenetelminään syväkairausta sekä geologista vasara- ja maaperänäytteenottoa, uranäytteenottoa, käsityökaluilla tehtyjä tutkimuskaivantoja, kaivinkoneella tehtyjä tutkimuskaivantoja, RC-kairausta, kallioperäkartoitusta, pohjamoreeninäytteenottoa sekä koelouhintaa. Syväkairausta ei kuitenkaan tehty vuonna 2014 ollenkaan. Valituksen alaisia lupia malminetsintäalueilla on tällä hetkellä yhteensä neljä ja ne koskevat Laivan sekä Oltavan alueita.

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:  
 Vuosi 2014 On Ei
Sijainti   luonnonsuojelualueella  
Ympäristöjohtamisjärjestelmä*  X  
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)  X   
Mittaukset pölylle  X   
Mittaukset melulle  X  
Mittaukset tärinälle  X
Ympäristöriskien arviointi tehty  X  
Poikkeamia ympäristöluvasta (2014)**  X  
Ympäristövakuudet olemassa  X  
Sulkemissuunnitelma kaivokselle  X  
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa  X  
* Natura-alue (8 194 ha), soidensuojelualue (164 ha), Ilmakkiaapan, Viiankiaapan ja Kaaresvuoman ojitus- rauhoitusalueet ** Sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti

Keskeiset tunnusluvut:

 •  Kaivannaisjätteen määrä: 461 454 t (rikastushiekka, kvartsidioriitti ja sulfidiraakku)
 • Sivukiven hyödynnys: Omaan käyttöön valmistetaan murskattua sivukiveä teitten kunnossapitoon (tarkkaa osuutta sivukivestä ei ilmoitettu)
 • Polttoaineiden kulutus: 0,15 GWh (diesel 100 %)
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): Sähkö 23,9 GWh (ydinvoima 40,0 %, fossiiliset ja turve 42,9 %, uusiutuvat 17,1 %). Tuotannon aikana 1.1.-25.3.2014 sähköä kului 18,2 GWh.
 • Vedenkulutus: 0,6 miljoonaa m3 (josta luonnon raakavettä 0 %)
 • Patojen määrä kaivosalueella: 5 kpl (2 kpl luokka 1, 2 kpl luokka 2 ja 1 kpl luokka 3)
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: 8 lajia
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: –

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
 Vuosi 2014 On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä  X
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut X
Henkilöstön koulutussuunnitelma X
Tasa-arvosuunnitelma  X
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa X
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*  X
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä  X
Oma pelastusyksikkö X
* Ei sertifioitu

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2014

 • Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: –
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 1,4 %
 • Tapaturmataajuus: 27,58 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 2-vuorojärjestelmä, 3-vuorojärjestelmä, arkipäiväjärjestelmä (ma-pe)

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Kaivos- tai malminetsintätoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Kunta, lähiseutujen asukkaat sekä maanomistajat ovat yrityksen keskeisiä sidosryhmiä ja ne huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvot on huomioitu yrityksen toiminnassa. Arkeologiset alueet huomioidaan suunnittelussa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Tuotannon ollessa päällä aika ajoin järjestetään avoimet ovet tapahtumia, johon sidosryhmien edustajat voivat tulla. Viimeisin on järjestetty keväällä 2013.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Yritys on osallistunut kaivosten stressitesteihin
 • Yritys on osallistunut TEKES KTN-hankkeeseen