2014 SMA Mineral Oy

Kuvaus yrityksestä

SMA Mineral Oy:llä on kalkkikivikaivokset Torniossa ja Pieksämäellä. Suunnitelmien mukaan yritys aloittaa malminetsinnän vuonna 2016. Emoyhtiö on SMA Mineral AB ja sen kotipaikka on Filipstad Ruotsissa. Toimintaa yhtiöllä on Euroopassa yhteensä 30 paikkakunnalla seitsemässä eri maassa. Suomessa SMA Mineral Oy louhii kalkkikiveä ja valmistaa siitä kalkkipohjaisia tuotteita Kalkkimaan ja Loukolammen kalkkitehtailla. Kaivostoiminta koostuu avolouhoksista sekä kalkkitehtaista, joissa tehdään tuotteesta riippuen murskausta, seulontaa, jauhatusta sekä säkitystä. Kaivostoiminnan lisäksi yhtiö valmistaa poltettua ja sammutettua kalkkia, jota ei käsitellä tässä raportissa.

Pohjoismaiden suurin dolomiittiesiintymä Kalkkimaa on otettu käyttöön jo 1500-luvulla. Raaka-aine riittää nykyisellä louhintamäärällä yli 500 vuodeksi. Ankeleen dolomiittiesiintymä on otettu käyttöön 1950-luvulla.

//

Toiminta-alue: Tornio, Pieksämäki

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Johanna Holm
johanna.holm@smamineral.com
044 583 7176

Yritys lukuina 2014

 • Tuotantomäärä: Yhteensä 130 588 tonnia kalkkituotteita.
 • Kokonaislouhinta: 114 579 tonnia malmia ja 27 817 tonnia sivukiveä.
 • Raportoidut malmivarat: Ei raportoitu.
 • Raportoidut mineraalivarannot: Ei raportoitu.
 • Toiminnan aloitusvuosi: 1999 (kaivostoiminta), 2016 (malminetsintä).
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: Yli 50 vuotta.
 • Kaivosalueen pinta-ala: 157 hehtaaria (26 % ostettu, 74 % vuokrattu).
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 94 hehtaaria.
 • Omien työntekijöiden määrä: 10 henkilöä.
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Kemi 10 %, Tornio 40 %, Pieksämäki 50 %.
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: 2 henkilöä.
 • Käyttökate EBITDA: Ei raportoitu.
 • Maksettu yhteisövero: 0 euroa.

Tietoa malminetsinnästä

SMA Mineral Oy on kaivosyritys, joka harjoittaa myös malminetsintää. Yritys tekee malminetsintää vuodesta 2016 lähtien. Yrityksellä on voimassa olevia valtauksia ja malminetsintälupa-alueita yhteensä 94 hehtaaria (1 kpl) Peurakallion alueella. Malminetsintäalueilla arvioidaan olevan ainakin kvartsia. Malminetsintämenetelmiä ei ole kuvattu, sillä tutkimuksia ei ole vielä aloitettu. Valituksen alaisia lupia malminetsintäalueilla ei tiedossa.

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
 • Sijainti luonnonsuojelualueella*: on
 • Ympäristöjohtamisjärjestelmä**: on
 • Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen): ei
 • Mittaukset pölylle: on
 • Mittaukset melulle Mittaukset tärinälle: ei
 • Ympäristöriskien arviointi tehty (ei vastausta): on
 • Poikkeamia ympäristöluvasta (2014)***: on
 • Ympäristövakuudet olemassa: on
 • Sulkemissuunnitelma kaivokselle: on
 • Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa: on.
* Natura 2000 -alueella. Natura-arviota toiminnan vaikutuksista ei ole tehty. ** Sertifiointi ISO 14001 -standardin mukaisesti. *** Lupapoikkeamat ovat liittyneet ilmaan (1 kpl).

Keskeiset tunnusluvut:

 • Kaivannaisjätteen määrä: 80 t (pihansiivousjäte 100 %)
 • Sivukiven hyödynnys: 100 % sivukivestä hyödynnetään
 • Polttoaineiden kulutus: 2,4 GWh
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): 3 GWh (ydinvoima 38 %, turve 41 %, uusiutuvaa energiaa 21 %)
 • Vedenkulutus: 0,001 miljoonaa m3. Alueelle tuleva vesi on 0,5 miljoonaa m3 ja saman verran johdetaan takaisin luontoon
 • Patojen määrä kaivosalueella: 0 kpl
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: 15
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: 0 kg
 • Suojeltujen kasvilajien esiintymien seuranta suunnitelmallisesti sekä mahdollinen esiintymän elinympäristön umpeen kasvamisen torjunta raivaamalla pois muuta kasvillisuutta ja/tai pienpuustoa.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
 • Henkilöstöaloitejärjestelmä: on
 • Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut: on
 • Henkilöstön koulutussuunnitelma: on
 • Tasa-arvosuunnitelma: on
 • Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa: ei
 • Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä: ei
 • Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä: on
 • Oma pelastusyksikkö: ei.

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2014

 • Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: 2 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 4,4 %.
 • Tapaturmataajuus: 185 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet).
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 1-vuorojärjestelmä, 2-vuorojärjestelmä, 3-vuorojärjestelmä, 8 tunnin työpäiväjärjestelmä.

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Kaivos- tai malminetsintätoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Maaseutu- ja matkailuelinkeinojen harjoittajat eivät ole yrityksen mukaan sidosryhmiä. Maanomistajat huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

SMA Mineralin vaikutukset maankäyttöön kohdistuneena haittana ovat asumisviihtyvyyden ja raken- nusten arvon aleneminen kaivospiirin välittömässä läheisyydessä. Toiminta-alueiden lähiympäristössä on hieman matalampi lintutiheys. Kaivostoiminnalla on yhdessä alueen muun maankäytön kanssa lievä heikentävä vaikutus alueen sienilajistoon. Suo- ja metsäalueilla on nähtävissä myös kuivatusvaikutus, mutta lähialueet on myös ojitettu. Positiivisena vaikutuksena kaivostoiminta ylläpitää eliöstön ja kasvilli- suuden runsaana pitämällä myös kasvillisuutta avoimena ja maaperää ravinteikkaana.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvot on huomioitu yrityksen toiminnassa. Kalkkimaan tehdasalue ja sinne johtava tie on merkitty kaavamerkinnällä sk/p eli paikallisesti arvokas kulttuuriympäristö. Alueen perinteinen rakenne ja rakentamisen mittakaava tulee säilyttää ja tiestön linjaukset ja vanhat pihapiirit viljelyksineen on pyrittävä säilyttämään.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Maanomistaja tapahtuma järjestetty satunnaisesti
 • European Minerals Day 24.5.2013
 • Yritys on tukenut paikallista urheiluun liittyvää junioritoimintaa
 • Yritys tarjoaa kesätyö- ja harjoittelupaikkoja koululaisille ja opiskelijoille
 • Palautekanava olemassa sidosryhmien palautteelle ja käytänteet palautteen käsittelylle

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Arktisen teollisuuden ekosysteemi
 • Kestävä kaivostoiminta – Min Novation
 • RAE-hanke
 • Pohjois-Suomen UUMA2