2015 Anglo American Exploration Finland, AA Sakatti Mining Oy

Kuvaus yrityksestä

Anglo American Exploration Finland harjoittaa malminetsintää Lapissa Sodankylän ja Kittilän alueilla. Malminetsintäalueilla arvioidaan olevan nikkeliä, kuparia ja platinaryhmän metalleja. Suomessa toimiva yhtiö on AA Sakatti Mining Oy, joka on Anglo American Plc:n tytäryhtiö.  Anglo American Plc:n rekisteröity kotipaikka on Lontoo. Yrityksellä on kaivostoimintaa muissa maissa.

Yrityksen vastuullisuusraportti

//

Toiminta-alue: Sodankylä, Kittilä

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Joanna Kuntonen-van’t Riet
joanna.kuntonen@angloamerican.com
040 865 0090

Yritys lukuina 2015

 • Tuotantomäärä: Ei kaivostuotantoa
 • Kokonaislouhinta: Ei kaivostuotantoa
 • Raportoidut malmivarat: -
 • Raportoidut mineraalivarannot: -
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2004 (Suomessa)
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: -
 • Kaivosalueen pinta-ala: -
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 37 806 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä: enimmillään 26 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Sodankylä
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: Ei ole vakituisia urakoitsijoita, mutta kairaussesongin ja tarpeen mukaan urakoitsijoita käytetään
 • Käyttökate EBITDA: -
 • Maksettu yhteisövero: -

Tietoa malminetsinnästä

Anglo American Exploration Finland on harjoittanut Suomessa malminetsintää vuodesta 2004 lähtien. Yrityksellä oli vuonna 2015 voimassa olevia valtaus- ja malminetsintälupa-alueita yhteensä n. 59 911 ha. Lupa-alueet sijaisevat pääosin Sodankylän kirkonkylän pohjoispuolella ja ne sijoittuvat kolmen paliskunnan (Oraniemi, Sattasniemi, Syväjärvi) alueelle. Valituksen alaisia lupa-alueita on yhteensä viisi kappaletta. Valituksen alaiset neljä valtauspäätösaluetta eivät sijaitse suojelualueilla. Malminetsintäalueilta etsitään nikkeliä, kuparia ja platinaryhmän metalleja (Ni-Cu- PGE). Anglo American Exploration Finland käyttää malminetsintämenetelminään syväkairausta, geologisia vasara- ja maaperänäytteenottoa, geofysikaalisia ja aerogeofysikaalisia mittauksia sekä pohjamoreeninäytteenottoa. Kallioperän timanttikairausta tehtiin 2015 yhteensä noin 9,8 km.

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
 Vuosi 2015 On Ei
Sijainti   luonnonsuojelualueella*  X  
Ympäristöjohtamisjärjestelmä**  X  
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)    X
Mittaukset pölylle    X
Mittaukset melulle  X  
Mittaukset tärinälle    X
Ympäristöriskien arviointi tehty  X  
Poikkeamia ympäristöluvasta (2015)    X
Ympäristövakuudet olemassa    X
* Luonnonsuojelualueet yhteensä 6076 ha; Natura-alue Viiankiaapa (5793 ha, josta soidensuojelualuetta 5405 ha), Viiankiaavan soidensuojelualue Naturan ulkopuolella (69 ha), yksityiset suojelualueet (213 ha). Ilmakkiaavan alueelle osunut lupa KaivNro 8871 Matasoja on peruttu, raukeamispäätös 22.1. 2016. Lupahakemukset Ilmakkiaavan ja Koitelaisen alueilta on peruttu 22.9.2015. ** Sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti      

Keskeiset tunnusluvut:

2015

 • Polttoaineiden kulutus: 76,4 m3  (moottoripolttoöljy 49 m3, diesel 19,5 m3 , bensiini 7,9 m3, joista uusiutumattomia 100%)
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): 0,41 GWh (uusiutuvien ja uusiutumattomien energialähteiden osuudet ei tiedossa)
 • Vedenkulutus: 11 300 m3 (josta luonnon raakavettä 92 %)
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: 0 kg

 

 • Toiminta-alueella ja sen lähiympäristössä havaittu suojelullisesti arvokas lajisto
  • sammal- ja putkilokasvilajit 24 kpl
  • pesivät lintulajit 45 kpl, minkä lisäksi aluetta ravinnonhankinnassa tai muuttoaikoina levähtämiseen käyttävät lintulajit 7 kpl
  • kovakuoriaisia 1 laji
  • perhosia 7 lajia
  • sienisääski 1 laji

Yhtiö on asentanut 3 merikotkanpesää ja 9 hiiripöllön pesää toiminnan vaikutusalueen ulkopuolelle.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
 Vuosi 2015 On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä*  X  
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut  X  
Henkilöstön koulutussuunnitelma  X  
Tasa-arvosuunnitelma    X
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa  X  
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä **         X  
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä  X  
* Sertifioitu OHSAS 18001 -standardin mukaisesti, sovelletaan myös urakoitsijoihin ** Käytössä konsernin tasoinen Speak Up -järjestelmä

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2015

 • Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: –
 • Sairauspoissaolot: –
 • Tapaturmataajuus: 0 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, 12 tunnin työpäiväjärjestelmä

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Kaivos- tai malminetsintätoimintaa harjoitetaan Sattasniemen, Syväjärven sekä Oraniemen poronhoitoalueilla. Poronhoidolle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa on kompensoitu mm. lainaamalla työmiehiä porotöihin, sekä antamalla rahallista korvausta menetetystä työajasta. Keskeisellä toiminta-alueella sijaitsevalle Oraniemen paliskunnan tokalle on ostettu 5 poroille tarkoitettua GPS-pantaa niiden liikkeiden seuraamiseksi. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat, ympäristöjärjestöt, paliskunnat sekä kalastuselinkeino huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Virkistyskäyttöön ei ole vaikutuksia.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla on vähän vaikutuksia lähialueen maisema-arvoon. Vaikutukset ovat lähinnä kairareikien merkitsemiseen käytetyt punaiseksi maalatut puukepit, joihin voi törmätä maastossa. Maisema-arvoja ei ole huomioitu yrityksen toiminnassa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Toimitaan sidosryhmähallintaohjelman mukaisesti sekä noudatetaan emoyhtiön ”Social Way” standardia
 • Avoimet päivät kerran vuodessa
 • Sakatin seurantaryhmä vähintään 2 kertaa vuodessa
 • Kylätiedotuskokoukset aina kenttäkauden alussa
 • Yleinen tiedotustilaisuus kyläläisille vähintään 2 kertaa vuodessa
 • Kunnan kanssa kerran kvartaalissa päivityspalaveri
 • Paliskuntien kanssa suunnittelupalaveri ennen kenttäkautta
 • Yhteistyö paliskuntien kanssa on yrityksen näkökulmasta ollut hyvää. Sattasniemen paliskunnan mielestä vuorovaikutus on ollut hyvää. Oraniemen paliskunnan näkökulmasta vuorovaikutus on ollut melko hyvää.
 • Tarpeen vaatiessa erilliset kokoukset kansanedustajien, kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa
 • Yritys tukee paikallista koulutusta, nuorisotyötä, urheilu-/harrastustoimintaa sekä ympäristö- ja kulttuuritoimintaa
 • Palautekanava olemassa sidosryhmien palautteelle ja käytänteet palautteen käsittelylle

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Kestävän kaivostoiminnan verkosto
 • Tekes-projektit: SAM (Sustainable Acceptable Mining)
 • ULTRALIM (ultrakevyt näytteenottomenetelmä suojelualueilla) -projekti
 • Novel technologies for greenfield exploration (uusia näytteenottomenetelmiä)
 • Closedure (kaivoksen sulkemisen tutkimushanke)