2015 Boliden Kylylahti Oy

Kuvaus yrityksestä

Boliden Kylylahti Oy on kaivostoimintaa harjoittava yritys, joka toimii Polvijärven, Kaavin ja Outokummun alueilla Pohjois-Karjalassa ja Koillis-Savossa. Kaivoksen arvokkaimmat tuotteet ovat kupari-kultarikaste ja sinkkirikaste. Yrityksen omistaa ruotsalainen Boliden Mineral Ab.

//

Toiminta-alue: Polvijärvi, Kaavi, Outokumpu

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Jarmo Vesanto
jarmo.vesanto@boliden.com
050 410 9552

Yritys lukuina 2015

 • Tuotantomäärä: Yhteensä 67 330 tonnia: kupari-kultarikaste 62 160 tonnia, sinkkirikaste 5 170 tonnia
 • Kokonaislouhinta: 1 033 250 tonnia (malmi 69,6 %, sivukivi 30,4 %)
 • Raportoidut malmivarat: 2,9 miljoonaa tonnia
 • Raportoidut mineraalivarannot: 4,8 miljoonaa tonnia
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2012
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 0-5 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: 669 hehtaaria
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 13 000 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä: 120 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Polvijärvi 19 %, Outokumpu 18 %, Kaavi 16 %, Joensuu 13 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: 120 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: 17,6 miljoonaa euroa
 • Maksettu yhteisövero: 825 000 euroa

Tietoa malminetsinnästä

Boliden Kylylahti Oy ja sen edeltäjä Altona Mining Ltd:n suomalainen tytäryhtiö Kylylahti Copper Oy ovat tehneet malminetsintää Suomessa vuodesta 2005 lähtien. Malminetsintä keskittyy Outokummun, Polvijärven ja Kaavin alueille tavoitteena Outokumpu-tyyppisten kupariesiintymien löytäminen. Yrityksellä on voimassaolevia malminetsintälupa- ja valtausalueita yhteensä 21 kappaletta (12 780 hehtaaria). Malminetsintämenetelmät käsittävät syväkairausta, geofysikaalisia reikä-, pinta- ja lentomittauksia, geologista kartoitusta sekä vasara- ja maaperänäytteenottoa. Vuonna 2015 malminetsintäkairausta tehtiin yhteensä noin 19,3 km ja malminetsintäpanostus on kasvanut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Vuoden 2016 malminetsintäkairauksen kokonaismäärän on arvioitu olevan noin 40 km. Yrityksellä ei ole valituksen alaisia lupia.

Yrityksen ympäristökäytannöt:
Vuosi 2015 On Ei
Sijainti luonnonsuojelualueella X
Ympäristöjohtamisjärjestelmä* X
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) X
Mittaukset pölylle X
Mittaukset melulle X
Mittaukset tärinälle X
Ympäristöriskien arviointi tehty X
Poikkeamia ympäristöluvasta (2015)  X
Ympäristövakuudet olemassa X
Sulkemissuunnitelma kaivokselle X
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa X
* Ei sertifioitu  

Keskeiset tunnusluvut:

 • Kaivannaisjätteen määrä: 420 260 tonnia (sivukivi 0 %, pintamaat 0 %, rikastushiekka 100 %)
 • Sivukiven hyödynnys: 100 % sivukivestä hyödynnetään
 • Polttoaineiden kulutus: 35,6 GWh (uusiutumattomia 100 %)
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): sähkö 37,1 GWh (vesivoima 18 %)
 • Vedenkulutus: 2,3 miljoonaa m3 (josta luonnon raakavettä 51 %)
 • Patojen määrä kaivosalueella: 14 kpl (luokka 2)
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: 0 lajia
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: kuparisulfaatti 269 t, sinkkisulfaatti 272 t, polttoaineet (diesel ja polttoöljy) 2 539 tonnia

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
Vuosi 2015 On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä X
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut X
Henkilöstön koulutussuunnitelma X
Tasa-arvosuunnitelma X
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa* X
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä** X
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä X
Oma pelastusyksikkö X
* Henkilöstöllä edustus emoyhtiön hallituksessa ** Ei sertifioitu  

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2015

 • Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: 3 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 2,7 %
 • Tapaturmataajuus: 8,8 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 1-vuorojärjestelmä, 2-vuorojärjestelmä, 3-vuorojärjestelmä, 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, 12 tunnin työpäiväjärjestelmä

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Kaivostoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Erityisesti kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat sekä ympäristöjärjestöt huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvoja ei ole huomioitu yrityksen toiminnassa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Sosiaalisten vaikutusten arviointi on tehty vuonna 2015
 • Sidosryhmäpalautetta varten on palautekanava
 • Paikallisyhteisön toimintaa tuetaan seuraavilla osa-alueilla: koulutus, nuorisotyö, urheilu- tai harrastustoiminta, ympäristötoiminta ja kulttuuritoiminta
 • Avoimien ovien päivät kaivoksella ja rikastamolla

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Tekesin “Green Mining”-ohjelma: Kaivostoiminnan sosiaalisen toimiluvan edellytykset ja työkalut (SoLiMi)