2015 Endomines Oy

Kuvaus yrityksestä

Endomines on kaivosyritys, joka harjoittaa myös malminetsintää. Kaivos ja malminetsintäalue sijaitsevat Ilomantsissa Pohjois-Karjalassa. Tuotantomäärissä on huomioitu Pampalon maanalaisen kaivoksen, avolouhoksen sekä Rämepuron satelliittilouhoksen louhintamäärät. Vastaukset eivät koske Tervolan ja Kittilän kunnissa sijaitsevia valtauksia. Emoyhtiö Endomines Ab on rekisteröity Ruotsiin.

Malmi ajetaan kaivoksesta kuorma-autoilla murskaamon malmille varatulle alueelle, josta se syötetään pyöräkuormaajalla murskaamon vaunusyöttimeen. Murskaus tapahtuu kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen murskausvaihe on avoimessa piirissä. Toinen ja kolmas vaihe on suljetussa piirissä. Murskaamon tuote ajetaan noin 18 m korkeaan varastokasaan, jonka alla olevasta tunnelista murske otetaan rikastamoa syöttävälle kuljetinhihnalle.

Murskaamolla ei käytetä prosessikemikaaleja, lukuun ottamatta erilaisia voiteluaineita murskaimilla ja kuljettimilla. Varastosiilosta murske siirretään kuljettimilla jauhatukseen. Hieno kiviaines johdetaan luokittimien kautta hiukkaskoon mukaan joko ominaispainoerotukseen tai vaahdotusprosessiin. Karkeampi, yli 0,1 mm:n aines menee ominaispainoerotukseen, missä kulta erottuu. Ominaispainoerorikastuksen jälkeen erottumaton aines palaa jauhatukseen ja luokitteluun. Hienomman, alle 0,1 mm:n, aineksen vaahdotuksessa ja rikasteen sakeutuksessa käytetään kemikaaleja. Vaahdotuskennoissa ilmakuplat nostavat kemikaaleilla käsitellyt kultahippuset vaahdon mukana rikasteränneihin. Malmin sisältämät sulfidit, joista pääosa on pyriittiä (FeS2), nousevat kultarikasteeseen ja menevät tämän mukana jatkojalostukseen. Jäännös on rikastushiekkaa, joka johdetaan rikastushiekka-altaalle. Hiekka erotetaan lietteestä laskeuttamalla. Erottuva vesi johdetaan jälkiselkeytysaltaaseen ja edelleen takaisin prosessiin.

//

Toiminta-alue: Ilomantsi

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Henna Mutanen
henna.mutanen@endomines.com
050 364 1241

Yritys lukuina 2015

 • Tuotantomäärä: Yhteensä 4783,3 tonnia kultarikastetta
 • Kokonaislouhinta: 324 000 tonnia/vuosi malmia ja 911 000 tonnia sivukiveä
 • Raportoidut malmivarat: 284 000 tonnia
 • Raportoidut mineraalivarannot: 2 993 100 t
 • Toiminnan aloitusvuosi: 1996 (malminetsintä), 2011 (kaivostoiminta)
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 0-5 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: 445,5 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä: 68 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Ilomantsi 53 %, Joensuu 27 %, Kuopio 9 %, muut 11 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: 41 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: - 8 115 180 EUR
 • Maksettu yhteisövero: 0 euroa johtuen vanhoista vähennyksistä, jotka vievät verotettavan tuloksen nollaan

Tietoa malminetsinnästä

Endomines Oy on aloittanut malminetsinnän vuonna 1996 ja kaivostoiminnan vuonna 2011. Yrityksen malminetsintäalueeseen on laskettu Ilomantsin alueella sijaitsevat valtaukset (490,46 km2) ja malminetsintäluvat (7 933,49 ha). Yrityksellä on lisäksi voimassa olevia valtauksia/malminetsintälupia Kittilän ja Tervolan kunnissa yhteensä 2 169,57 ha yhteensä 24 kpl. Malminetsintäalueilla arvioidaan olevan ainakin kultaa. Endomines Oy käyttää malminetsintämenetelminään syväkairausta, geologista vasara- ja maaperänäytteenottoa, kaivinkoneella tehtyjä tutkimuskaivantoja sekä kallioperäkartoitusta. Syväkairausta tehtiin 2015 yhteensä 21 km. Yrityksellä ei ole valituksen alaisia lupia.

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:  
Vuosi 2015 On Ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* X
Ympäristöjohtamisjärjestelmä X
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) X
Mittaukset pölylle X
Mittaukset melulle X
Mittaukset tärinälle X
Ympäristöriskien arviointi tehty** X
Poikkeamia ympäristöluvasta (2015) X
Ympäristövakuudet olemassa X
Sulkemissuunnitelma kaivokselle X
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa X
* Natura 2000 (552,44 ha kokoinen varausalue, ei kaivostoimintaa) ja yksityinen luonnonsuojelualue (6,4 ha) ** Tehty kaivokselle, mutta ei malminetsintäalueelle

Keskeiset tunnusluvut:

2015

 • Kaivannaisjätteen määrä: 1 247 596 t (sivukivi 73,0 %, pintamaat 0,5 %, rikastushiekka 26,5 %)
 • Sivukiven hyödynnys: 53,0 % sivukivestä hyödynnetään
 • Polttoaineiden kulutus: 10,3 GWh (uusiutumattomia 100 %)
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): sähkö 22,6 GWh (uusiutuvien ja uusiutumattomien energialähteiden osuudet ei tiedossa)
 • Vedenkulutus: 1,1 miljoonaa m3 (josta luonnon raakavettä 5,9 %)
 • Patojen määrä kaivosalueella: 1 kpl (luokka 2) ja 1 kpl (luokka 3)
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: 37´
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: Danafloat 507 6,3 t,  Kalium-amyyliksantaatti (PAX) 1 % liuos 5,6 t, Kuparisulfaatti 1 % liuos 2,5 t

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
Vuosi 2015 On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä X
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut X
Henkilöstön koulutussuunnitelma X
Tasa-arvosuunnitelma X
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa X
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä* X
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä X
Oma pelastusyksikkö X
* Ei sertifioitu

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2015

 • Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: 0,5 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 4,1 %
 • Tapaturmataajuus: 4,6 (työpaikkatapaturmat/miljoona työtuntia, yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet )
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 1-vuorojärjestelmä, 2-vuorojärjestelmä, 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, 12 tunnin työpäiväjärjestelmä, liukuva työaika, arkipäiväjärjestelmä (ma-pe)

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Kaivos- tai malminetsintätoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Maaseutu- ja matkailuelinkeinojen harjoittajat ja ammattikalastajat sekä maanomistajat huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut negatiivisia vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön. Yritys on vaikuttanut positiivisesti lähialueen virkistyskäyttöön olemalla mukana esimerkiksi leiri- ja retkeilypaikkojen siivoustalkoissa. Endomines Oy myöntää vuosittain kyläkehitysavustuksia paikallisille yhteisöille ja yrityksille. Kyläkehitysavustuksia myönnettiin vuonna 2015 Koitere-kirkon penkkien uusintaan ja Makkolan museotilan navetan pärekaton ja rakenteiden korjauksiin.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvot on huomioitu yrityksen toiminnassa esimerkiksi jättämällä suojapuustoa sekä istuttamalla taimistoa. Lisäksi jätealueita tullaan maisemoimaan sitä mukaan, kun ne poistuvat käytöstä.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Tiedotustilaisuudet vähintään 1 krt/vuosi ja avoimet ovet 1 krt/vuosi. Alun epäluulot ja pelot vaihtu- neet positiiviseksi asenteeksi.
 • Yhtiön jakaman kyläkehitysavustuksen kohdentamisesta päättää yhtiön edustajan ja ulkopuolisten muodostama toimikunta.
 • Tiedotetaan yrityksen toiminnasta säännöllisesti paikallislehdessä, vuosiraportissa, paikallisella julkisella ilmoitustaululla, internet-sivuilla ja avoimien ovien päivillä sekä joskus kirjeillä sekä ja yritys-/aluevierailujen avulla.
 • Palautekanava olemassa sidosryhmien palautteelle, mutta ei käytänteitä palautteen käsittelylle.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Ei hankkeita tällä hetkellä