2015 FinnAust Mining Finland Oy

Kuvaus yrityksestä

 

FinnAust Mining Finland Oy on malminetsintää harjoittava yritys, joka toimii Joensuun, Outokummun ja Enonkosken alueilla Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Sen omistaa FinnAust Mining Plc, jonka kotipaikka sijaitsee Lontoossa. Yritys etsii malminetsintälupa-alueiltaan pääasiassa metalleja, kuten kuparia, nikkeliä, sinkkiä, kultaa ja hopeaa.

//

Toiminta-alue: Joensuu, Outokumpu, Enonkoski

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Urpo Kuronen
ukuronen@finnaust.com
040 483 8510

Yritys lukuina 2015

 • Tuotantomäärä: -
 • Kokonaislouhinta: -
 • Raportoidut malmivarat: -
 • Raportoidut mineraalivarannot: -
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2012
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: -
 • Kaivosalueen pinta-ala: -
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 10 788 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä: 2
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Kuopio 50 %, Turku 50 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: Ei raportoitu

Tietoa malminetsinnästä

FinnAust Mining Finland Oy:n malminetsintä oli aktiivista vain vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla. FinnAust Mining Finland Oy:llä on voimassa olevia valtauksia ja malminetsintälupa-alueita yhteensä 10 788 hehtaaria (73 kappaletta). Yrityksellä on valtaus tai se harjoittaa malminetsintää seuraavilla lupa-alueilla: Hälvälä, Makkola, Enonkoski, Teyrisuo, Kokonvaara, Maljasalmi, Kumpu, Haaponiemi, Haapovaara, Viuruniemi, Sola, Kuusjärvi, Kesseli, Petäinen, Kettukumpu, Hietajärvi, Hammaslahti, Tikkala, Tohmajärvi sekä Rauta ja Haapaselkä. FinnAust Mining Finland Oy käyttää malminetsintä- ja tutkimusmenetelminään syväkairausta, uranäytteenottoa, geofysikaalisia mittauksia sekä kaivinkoneella tehtyjä tutkimuskaivantoja (harvoin). Syväkairausta tehtiin vuonna 2015 noin 2,7 kilometriä. Yrityksellä oli yksi valituksen alainen lupa malminetsintäalueilla. Valituksen kohteena olivat Outokummun alueella sijaitsevat 10 valtausaluetta, joiden pinta-ala on yhteensä 814,37 hehtaaria. KHO:n päätöksellä valitukset hylättiin. Päällekkäisyys paliskuntien kanssa: 0 hehtaaria. Malminetsintälupa-alueilta etsittävät pääasialliset malmit: Kupari (Cu), sinkki (Zn), nikkeli (Ni), koboltti (Co), kulta (Au), hopea (Ag) Arvioitu jäljellä oleva etsinnän kesto: 0-4 vuotta.

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
 • Sijainti luonnonsuojelualueella Ei
 • Ympäristöjohtamisjärjestelmä Ei
 • Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) Ei
 • Mittaukset pölylle Ei
 • Mittaukset melulle Ei
 • Mittaukset tärinälle Ei
 • Ympäristöriskien arviointi tehty Ei
 • Poikkeamia ympäristöluvasta (2014) Ei
 • Ympäristövakuudet olemassa On

Keskeiset tunnusluvut:

Yritys ei raportoinut ympäristölukujaan vuodelta 2015.

Henkilöstö ja turvallisuus

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

 • Koulutuspäivät keskimäärin: –
 • Sairauspoissaolot: –
 • Tapaturmataajuus: 1 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johta-
 • neet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, liukuva työaika

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Malminetsintää ei harjoiteta poronhoitoalueella. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat ja maaseutuelinkeinojen harjoittajat ovat yrityksen keskeisiä sidosryhmiä ja huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä paikallisiin elinkeinoihin liittyen.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen vaikutuksia maisema-arvoon on tarkasteltu malminetsintätyön suunnittelussa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Yritys järjestää sidosryhmille informaatiotilaisuuksia ja muita tapaamisia epäsäännöllisin väliajoin, kun maastotöitä on käynnissä
 • Yrityksen toiminnasta tiedotetaan sidosryhmille muun muassa paikallislehden kautta
 • Yritys ei tue paikallisyhteisön toimintaa
 • Palautekanava on olemassa sidosryhmien palautteelle ja käytänteet palautteen käsittelylle

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Mukana rahoittamassa Kaivosalueiden malminetsintäkonseptit ja teknologia -projektia (Tekes rahoituspäätös 40368/12 Drno 2504/31/2012)