2015 Mawson Oy

Kuvaus yrityksestä

Mawson Oy harjoittaa malminetsintää Lapissa Ylitornion ja Rovaniemen alueilla. Yrityksen omistaa kanadalainen Mawson Resources Ltd. Mawson Oy etsii malminetsintälupa-alueiltaan Suomessa kultaa.

//

Toiminta-alue: Ylitornio, Rovaniemi

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Noora Raasakka
nraasakka@mawson.fi
050 521 3515

Yritys lukuina 2015

 • Toiminnan aloitusvuosi: 2007 (nykyisellä nimellä vuodesta 2011 alkaen)
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 22 701 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä: 5 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Rovaniemi

Tietoa malminetsinnästä

Yrityksellä on voimassa olevia valtauksia ja malminetsintälupa-alueita yhteensä noin 20 000 hehtaaria (14 kappaletta). Osa luvista on käsittely- tai jatkolupavaiheessa. Mawson Oy harjoittaa tai suunnittelee malminetsintää seuraavilla lupa-alueilla: Rumavuoma, Kairamaat 2-3 ja 1, Kultamaat, Raja, Hirvimaa, Karsimaat, Petäjävaara, Kuusivaara, Kaitajärvi sekä Petäjäskoski. Muita myönnettyjä lupa-alueita on yhteensä noin 100 000 hehtaaria. Vireillä olevia malminetsintä- ja varauslupahakemuksia on Metsäkylän (malminetsintä), Vähäjoen, Jolhikon sekä Palolammen alueilla yhteensä noin 29 000 hehtaarin pinta-alalla. Mawson Oy käyttää malminetsintä- ja tutkimusmenetelminään geofysikaalisia mittauksia, geologisia vasara- ja maaperänäytteenottomenetelmiä, kannettavalla kairauslaitteistolla toteutettavia kairauksia sekä kallioperäkartoitusta. Suurilla kairakoneilla toteutettavaa syväkairausta ei ole tehty viime vuosina laisinkaan. Valituksen alaisia lupia malminetsintäalueilla on yksi. Valitus liittyy pääasiassa Natura-alueella sijaitsevaan Kairamaat 2-3 alueen lupaan.

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
 • Sijainti luonnonsuojelualueella*: on
 • Ympäristöjohtamisjärjestelmä: ei
 • Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen): ei
 • Mittaukset pölylle: ei
 • Mittaukset melulle: on
 • Mittaukset tärinälle: ei
 • Ympäristöriskien arviointi tehty: ei
 • Poikkeamia ympäristöluvasta (2014): ei
 • Maisema-arvot huomioitu toiminnassa: on
 • Ympäristövakuudet olemassa: on
* Natura-alue, Natura-arvio tehty.  

Keskeiset tunnusluvut:

 • Polttoaineiden kulutus: –
 • Muu energian kulutus: –
 • Vedenkulutus: Kaikki kairauksessa käytetty vesi otetaan luonnonvesistä, puhdistetaan kairaussoijasta ja vesi lasketaan takaisin Käytetty vesi ei ole missään vaiheessa tekemisissä kemikaali- en kanssa, vaan sitä käytetään viilennykseen ja vähentämään kairauksessa syntyvää kitkaa. Veden laatua seurataan.
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: –
 • Yrityksen Natura-arviot laaditaan myös silloin, kun toiminnan läheisyydessä sijaitsee Natura-alue

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
 • Henkilöstöaloitejärjestelmä: ei
 • Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut: ei
 • Henkilöstön koulutussuunnitelma: on
 • Tasa-arvosuunnitelma*: –
 • Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa: on
 • Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä**: on
 • Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä: ei
* Ei tiedossa (työntekijöitä on vain viisi (ei sovellu pieneen organisaatioon) ** Ei sertifioitu

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2015

 • Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: 5 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 2 %
 • Tapaturmataajuus: 0 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 12 tunnin työpäiväjärjestelmä, liukuva työaika, arkipäiväjärjestelmä (ma-pe)

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Malminetsintätoimintaa harjoitetaan poronhoitoalueella. Yhteistyö malminetsinnän ja poronhoidon kesken on ollut yhtiön ja paliskunnan näkökulmasta hyvää. Maaseutu- ja matkailuelinkeinojen harjoittajat sekä maanomistajat huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä muiden muassa.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen toiminnalla ei ole ollut negatiivisia vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön. Yrityksen toiminnan seurauksena alueelle johtavien teiden kuntoa on parannettu ja ympäristöä siistitty.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen vaikutuksia maisema-arvoon on tarkasteltu Natura-arviossa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Sosiaalisia vaikutuksia seurataan mm. pitämällä eri sidosryhmiin yhteyttä säännöllisesti
 • Osallistutaan sidosryhmiä koskettaviin tapahtumiin ja järjestetään niitä itse
 • Sidosryhmille on oma kanava, jonka kautta voi antaa palautetta
 • Yritys tukee muun muassa koulutus-, nuoriso- ja ympäristötoimintaa paikallisesti
 • Mawson pyrkii olemaan helposti sidosryhmiensä tavoitettavissa ja olemaan normaalissa vuorovaikutuksessa
 • Sidosryhmän edustajien kanssa vuorovaikutus on hyvää ja useinmiten hyvin vapaamuotoista, osapuolien on helppo lähestyä toisiaan ja jutella mieltä askarruttavista asioista avoimesti. Palojärven paliskunnan mielestä vuorovaikutus on ollut neutraalia.
 • Yritys panostaa sidosryhmäyhteistyöhön, jotta avoimet ja hyvät välit eri ryhmiin voidaan säilyttää ja asioista keskustella rakentavasti

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Sidosryhmien järjestämät tapahtumat, koulutukset tilaisuudet

 • Yhtiön henkilöstö osallistuu hankkeisiin muun muassa luennoimalla esimerkiksi ympäristöviranomaisten tai kyläyhteisön järjestämissä erilaisissa hanketilaisuuksissa tai koulutuksissa
 • Mawson järjestää kohdekäyntejä maastossa malminetsintään liittyvän tiedon lisäämiseksi
 • Tutkimushankkeet esimerkiksi yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tällä hetkellä on meneillään mm. orkideoihin keskittyvä tutkimushanke yhteistyössä kahden eri yliopiston ja LUKE:n kanssa. Hankkeessa hyödynnetään yhtiön keräämää geologista tietoa soveltuvien orkideaelinympäristöjen sijainnin ennustamisessa ja mallintamisessa.