2017 Nordic Gold Oy

Kuvaus yrityksestä

Nordic Gold Oy on Raahessa sijaitseva kaivosyritys, joka harjoittaa myös malminetsintää. Sen omistaa kanadalainen Nordic Gold Corp. Kaivoksen päätuote on kulta. Yhtiön kaivostoiminta alkoi uudelleen syyskuussa 2018 ja rikastamotoiminta lokakuussa 2018.

Nordic Gold Oy:n Laiva-kaivoksen tuotantoprosessi koostuu seuraavista päävaiheista: louhinta, murskaus, painovoimaerotus, vaahdotusrikastus, syanidirikastus ja rikastushiekan käsittely. Malmilouhe syötetään leukamurskaimen kautta välivarastoon ja sieltä edelleen autogeenijauhatukseen. Jauhatuksen jälkeen materiaali johdetaan pikavaahdotuskennoon ja painovoimaerotukseen. Erotetut materiaalit johdetaan erillisiin liuotuspiireihin (Low grade ja High grade), joissa kulta liuotetaan syanidin avulla. Liuennut kulta otetaan talteen aktiivihiilen avulla. Hiili siirretään jatkokäsiteltäväksi Como-laitokselle, jossa kulta liuotetaan hiilestä, johdetaan elektrolyysiin ja sieltä edelleen valuprosessiin. Syanidinhajotusprosessin jälkeen rikastushiekkajäte pumpataan niille tarkoitetuille alueille.

//

Toiminta-alue: Raahe

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Juha Tiainen
jtiainen@nordic.gold
040 579 9591

Yritys lukuina 2017

 • Kokonaislouhinta: Elokuu 2018 alkaen 8000 tonnia
 • Raportoidut malmivarat: 9 367 000 tonnia
 • Raportoidut mineraalivarannot: 24 320 000 tonnia
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2005 (malminetsintä), 2011 (kaivostoiminta)
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 0-7 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: 1 700 hehtaaria
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 2 470 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä: 100 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Raahe, Vihanti, Oulu
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: 5 pääurakoitsijaa
 • Käyttökate EBITDA: Ei raportoitu
 • Maksettu yhteisövero: Ei raportoitu

Tietoa malminetsinnästä

Nordic Gold Oy on harjoittanut malminetsintää Raahen ympäristössä vuodesta 2005 lähtien. Yrityksellä on voimassa olevia valtauksia ja malminetsintälupa-alueita yhteensä 3 726 hehtaaria (26 kappaletta): 2 441 hehtaaria Laivan, 402 hehtaaria Oltavan sekä 834 hehtaaria Tormuan alueilla yhteensä. Malminetsintäalueilla arvioidaan olevan kultaa. Nordic Gold Oy käyttää malminetsintämenetelminään syväkairausta sekä geologista vasara- ja maaperänäytteenottoa, uranäytteenottoa, käsityökaluilla tehtyjä tutkimuskaivantoja, kaivinkoneella tehtyjä tutkimuskaivantoja, RC-kairausta, kallioperäkartoitusta, pohjamoreeninäytteenottoa sekä koelouhintaa. Syväkairausta ei kuitenkaan tehty vuonna 2014 ollenkaan. Valituksen alaisia lupia malminetsintäalueilla on tällä hetkellä yhteensä kaksi ja ne koskevat Laivan sekä Oltavan alueita.

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:  
 Vuosi 2018 On Ei
Sijainti luonnonsuojelualueella  
Ympäristöjohtamisjärjestelmä*  X  
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)  X   
Mittaukset pölylle  X   
Mittaukset melulle  X  
Mittaukset tärinälle  X
Ympäristöriskien arviointi tehty  X  
Poikkeamia ympäristöluvasta    X
Ympäristövakuudet olemassa  X  
Sulkemissuunnitelma kaivokselle  X  
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa  X  
* Natura-alue (8 194 ha), soidensuojelualue (164 ha), Ilmakkiaapan, Viiankiaapan ja Kaaresvuoman ojitus- rauhoitusalueet

Keskeiset tunnusluvut:

 • Kaivannaisjätteen määrä yhteensä: 10 700 000 t (rikastushiekka, sivukivet)
 • Sivukiven hyödynnys: Omaan käyttöön valmistetaan murskattua sivukiveä teitten kunnossapitoon (tarkkaa osuutta sivukivestä ei ilmoitettu)
 • Polttoaineiden kulutus: ei tuotannossa
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): Sähkö 6 GWh (ydinvoima 40,0%, fossiiliset ja turve 42,9 %, uusiutuvat 17,1%).
 • Vedenkulutus: ei tuotannossa
 • Patojen määrä kaivosalueella: 5 kpl (2 kpl luokka 1, 2 kpl luokka 2 ja 1 kpl luokka 3)
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: 8 lajia
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: –

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
 Vuosi 2018 On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä  X
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut X
Henkilöstön koulutussuunnitelma X
Tasa-arvosuunnitelma  X
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa X
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*  X
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä  X
Oma pelastusyksikkö X
* Ei sertifioitu

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2017

 • Kaivos ei ollut tuotannossa 2017

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Kaivos- tai malminetsintätoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Kunta, lähiseutujen asukkaat sekä maanomistajat ovat yrityksen keskeisiä sidosryhmiä ja ne huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvot on huomioitu yrityksen toiminnassa. Arkeologiset alueet huomioidaan suunnittelussa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Tuotannon ollessa päällä aika ajoin järjestetään avoimet ovet tapahtumia, johon sidosryhmien edustajat voivat tulla. Viimeisin on järjestetty heinäkuussa 2018.