2015 Terrafame Oy

Kuvaus yrityksestä

Terrafame on Sotkamossa sijaitseva monimetallikaivos, joka tuottaa biokasaliuotusmenetelmällä ensisijassa nikkeliä ja sinkkiä. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen sekä taloudellisesti kannattava kaivostoiminta. Yhtiö aloitti toimintansa Sotkamon kaivoksella 15.8.2015, joten sen ilmoittamat luvut koskevat aikajaksoa 15.8. – 31.12.2015.

//

Toiminta-alue: Sotkamo

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Elina Salmela
+358 (0)40 569 9274
elina.salmela@terrafame.fi

Yritys lukuina 2015

 • Tuotantomäärä: Nikkeli 578 tonnia ja sinkki 1812 tonnia. Yhteensä 2390 tonnia. (luvuissa vain Terrafamen tuotanto)
 • Kokonaislouhinta: 8,5 Mt (4,1 Mt malmi, 4,4 Mt sivukivi)
 • Raportoidut malmivarat: ei muutosta
 • Raportoidut mineraalivarannot: 1 117 000 000 tonnia
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2015
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: Yli 50 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: 42 000 hehtaaria
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: Ei malminetsintää
 • Omien työntekijöiden määrä: 529
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: 85,5 % Kainuusta, 14,5 % muu Suomi
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: 350
 • Käyttökate EBITDA: -91.7 M€ (5.6. – 31.12.2015)
 • Maksettu yhteisövero: 0 euroa (johtuen yrityksen tappiollisesta tuloksesta)

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
 • Sijainti luonnonsuojelualueella: ei.
 • Ympäristöjohtamisjärjestelmä*: on.
 • Henkilöstö ja turvallisuus: on**.
 • Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen): on.
 • Mittaukset pölylle: on.
 • Mittaukset melulle: on.
 • Mittaukset tärinälle: ei .(otettu käyttöön 2016)
 • Ympäristöriskien arviointi tehty: on.
 • Poikkeamia ympäristöluvasta (2014)***: on.
 • Ympäristövakuudet olemassa: on
 • Sulkemissuunnitelma kaivokselle: on.
 • Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa on.****
*On, muttei sertifioitu (ISO14001 sertifiointi vanheni konkurssin vuoksi, kun järjestelmää ei siirretty konkurssipesälle. Auditoidaan 2016 aikana.) ** Ei sertifioitu (OHSAS18001 sertifiointi tulossa 2016) ***  Kolme purkuveden kiintoaineen ja pH:n rajan ylitystä Terrafamen toiminnan aikana **** Bioliuotusta ei kuitenkaan voida sammuttaa ilman suurta vahinkoa ympäristölle ja taloudellisia menetyksiä, joten laitos on varautunut turvaamaan kasan toiminnan 72 tunniksi. Tämä samalla estää altaiden tulvimisen poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Keskeiset tunnusluvut:

 • Kaivannaisjätteen määrä: 4 676 300 tonnia, joista 4,4 Mt sivukiveä ja 0,28 Mt saostuksessa syntyvää sakkaa
 • Sivukiven hyödynnys: 100 % sivukivestä hyödynnetään
 • Polttoaineen kulutus: 49,7 GWh 100% uusiutumattomia
 • Muu energian kulutus: 100 GWh (30 % uusiutuvia, 35 fossiilisia, 35 ydinvoima)
 • Vedenkulutus:(Terrafamen toiminnan aikana, 15.8. eteenpäin): 1 048 947 m3 vettä, josta 75,3 % on kierrätettyä.
 • Patojen määrä kaivosalueella: kaikkiaan 31 kappaletta, joista luokiteltuja 26. 1. luokkaan luokiteltuja 7 patorakennetta (kipsisakka-altaat ja Kortelammen pato), 2. luokkaan 16 patorakennetta.
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: Rikkihappo 53 000 tonnia, Lipeä 12 300 tonnia, polttettu kalkki 30 100 tonnia, nestemäinen typpi 829,6 tonnia, Vetyperoksidi 791.6 tonnia. Kaivoksen yhteydessä toimii metallisuoloja valmistava tehdas, jonka kemikaalien käyttö sisältyy näihin lukuihin. Varsinaiseen kaivostoimintaan kemikaaleista menee vain räjähdysaine, joka on noin 0,1 % kaikkien kemikaalien käytöstä.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
 • Henkilöstöaloitejärjestelmä: on.
 • Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut: on.
 • Henkilöstön koulutussuunnitelma: on.
 • Tasa-arvosuunnitelma: on.
 • Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa: ei.
 • Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*: on.
 • Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä: on.
 • Oma pelastusyksikkö: on.
* Ei sertifioitu (OHSAS 18001, sertifioidaan vuoden 2016 aikana)

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2015

 • Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: 1
 • Sairauspoissaolot: 4,2 päivää/henkilö, 5 %
 • Tapaturmataajuus: 23,3 (LTIF1, luvussa mukana myös konkurssipesän tapaturmat)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 3-vuorojärjestelmä, 12 tunnin työpäiväjärjestelmä, liukuva työaika ja konsulttityö.

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Kaivostoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat, ammattikalastajat, matkailuelinkeinojen harjoittajat sekä ympäristöjärjestöt huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä. Osa paikallisista kalastajista kertoo etteivät saa imagosyistä kalojaan myytyä helposti.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Kaivoksen edellisen toimijan alun perin ennakoitua suuremmasta sulfaattikuormituksesta, kipsisakka-allasvuodosta 2012 ja useista ympäristöluvan mukaisesti puhdistettujen vesien lisäjuoksutuksista johtuen mielikuva kaivoksen lähimpien alapuolisten vesien puhtaudesta on kärsinyt merkittävästi. Alueellisen terveysviranomaisen käyttösuosituksen mukaan kaivospiirissä tai sen välittömässä läheisyydessä 5-7 kilometrin säteellä olevien viiden järven ja yhden joen vettä ei tulisi käyttää sauna- tai talousvetenä. Käyttörajoitus on aiheuttanut suurta epätietoisuutta lähiasukkaille, vaikka suositusalueen ulkopuolella vesistöjä voi käyttää täysin normaalisti ja turvallisesti. Suositusalueen vesistöjen mökkiläisille yhtiö toimittaa sauna- ja pesuvettä käytettäväksi.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Alue maisemoidaan toiminnan loputtua ja toiminnan aikana noudatamme ympäristöluvan ehtoja liuotetun malmin ja sivukiven loppusijoituspaikoista. Kaivosalue houkuttelee myös vierailijoita ja alueen teollisuusmaisemaa on kuvattu niin elokuvissa kuin kirjallisuudessakin.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Kaivos on järjestänyt tupailtoja, tiedotustilaisuuksia, maakuntakierroksia, perhepäiviä ja avoimien ovien tapahtumia. Pois lukien yllä mainitut, yritys tapaa vuodessa keskimäärin 2 500-4 000 paikallista ihmistä eri tapahtumissa.
 • Lähialueen asukkaille on oma ryhmätekstiviesti-järjestelmä tavallisesta poikkeavasta toiminnasta tiedottamiseen. Samoin tekstiviestijärjestelmät ovat omalle henkilökunnalle ja alueella toimiville urakoitsijoille. Kaivoksen tekstiviestijärjestelmä ei ole viranomaisen poikkeustilanneviestintää, mutta sillä voidaan tukea viranomaisviestintää viranomaisen luvalla.
 • Urakoitsijoille jaetaan kuukausittain henkilöstölehti, johon on koottu myös urakoitsijoita koskevaa tietoa. Avainurakoitsijoille järjestetään säännöllisesti tapaamisia, joissa keskustellaan mm. turvallisuudesta ja ajankohtaisista asioista. Yritys on tukenut paikallista urheilu- tai harrastustoimintaa.
Palautekanava olemassa sidosryhmien palautteelle ja käytänteet palautteen käsittelylle.  

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Johtuen lyhyestä toiminta-ajasta vuonna 2015 yhtiö ei osallistunut itse merkittävässä määrin erilaisiin tutkimus- tai yhteistyöhankkeisiin, mutta Terrafame Group Oyj etsi aktiivisesti pilotoitavia vesienkäsittelyratkaisuja kaivosalueen vesitilanteen pitkäaikaisen ratkaisun löytämiseksi.

Ennen 2014 konkurssia teetetty vuosittain kysely/selvitys sidosryhmien asenteista ja mielipiteistä kaivosta kohtaan, kyselyä ei tehty viime vuonna.