2019 Boliden Kylylahti Oy

Kuvaus yrityksestä

Boliden Kylylahti Oy on kaivostoimintaa harjoittava yritys, joka toimii Polvijärven, Kaavin ja Outokummun alueilla Pohjois-Karjalassa ja Koillis-Savossa. Kaivoksen arvokkaimmat tuotteet ovat kupari-kultarikaste ja sinkkirikaste. Yrityksen omistaa ruotsalainen Boliden Mineral Ab.

//

Toiminta-alue: Polvijärvi, Kaavi, Outokumpu

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Heliminna Modig
heliminna.modig@boliden.com
040 704 3480

Yritys lukuina 2019

 • Tuotantomäärä: Kupari-kultarikaste 29 258 tonnia, nikkelikobolttirikaste 10 356 tonnia ja sinkkirikaste 1 895 tonnia
 • Kokonaislouhinta: 731 531 tonnia (malmi 93,0 %, sivukivi 7,0 %)
 • Raportoidut malmivarat: 0,4 miljoonaa tonnia
 • Raportoidut mineraalivarannot: 0,11 miljoonaa tonnia
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2012
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: alle 1 vuosi
 • Kaivosalueen pinta-ala: 669 hehtaaria
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 532 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä: 99 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Polvijärvi 20 %, Outokumpu 17 %, Kaavi 16 %, Joensuu 10 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: 102 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: 6,7 miljoonaa euroa
 • Maksettu yhteisövero: 0 euroa

Tietoa malminetsinnästä

Boliden Kylylahti Oy:n Field explorationin etsintätoiminnot siirrettiin vuoden 2016 lopussa Boliden FinnEx Oy:lle. Boliden FinnEx on ruotsalaisen kaivos- ja sulattotoimijan Boliden Mineral Ab:n Suomen malmin etsinnästä vastaava yhtiö. Maantieteellisesti sen päätoimialueet sijoittuvat Bolidenin Suomen kaivosten lähiympäristöön, toisin sanoen Kylylahden-Outokummun alueelle Itä-Suomessa ja Kevitsan kaivoksen ympäristöön Sodankylässä. Boliden FinnEx suunnittelee, valvoo ja suorittaa malminetsintätöitä tähtäimenään löytää uusia metallimineraaliesiintymiä, joiden hyödyntäminen olisi konsernille taloudellisesti kannattavaa.

Yrityksen ympäristökäytannöt:
Vuosi 2018 On Ei
Sijainti luonnonsuojelualueella X
Ympäristöjohtamisjärjestelmä X
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) X
Mittaukset pölylle X
Mittaukset melulle X
Mittaukset tärinälle X
Ympäristöriskien arviointi tehty X
Poikkeamia ympäristöluvasta (2015)  X
Ympäristövakuudet olemassa X
Sulkemissuunnitelma kaivokselle X
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa X
   

Keskeiset tunnusluvut:

 • Kaivannaisjätteen määrä608 047 tonnia (sivukivi 8,4 %, rikastushiekka 91,6 %)  
 • Sivukiven hyödynnys: 100 % sivukivestä hyödynnetään kaivoksen täyttöön 
 • Polttoaineiden kulutus: 33,4 GWh (uusiutumattomia 100 %) 
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): sähkö 37,6 GWh  
 • Vedenkulutus: 2,88 miljoonaa m3 (josta luonnon raakavettä 36,1 %) 
 • Patojen määrä kaivosalueella: 14 kpl (luokka 2) 
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: 0 lajia 
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: kuparisulfaatti 105 t, sinkkisulfaatti 168 t, polttoaineet (diesel ja polttoöljy) 1 527 tonnia 
 • CO2-päästöt: COekv 11534 tn, CO2päästökerroin  0,017

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
Vuosi 2018 On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä X
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut X
Henkilöstön koulutussuunnitelma X
Tasa-arvosuunnitelma X
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa X
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä X
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä X
Oma pelastusyksikkö X
   

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2019

 • Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: 3 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 5,9 %
 • Tapaturmataajuus: 2,7 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 1-vuorojärjestelmä, 2-vuorojärjestelmä, 3-vuorojärjestelmä, 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, 12 tunnin työpäiväjärjestelmä

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Kaivosalueilla ei ole poronhoitoalueita. Yrityksen sidosryhmätyössä huomioidaan erityisesti Polvijärven ja Kaavin kunnat, lähiseudun asukkaat, maanomistajat ja ympäristöjärjestöt.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole vaikutuksia lähialueiden virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvoja on arvioitu ympäristövaikutusten arvioinneissa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Sosiaalisten vaikutusten arviointi on tehty vuonna 2015
 • Sidosryhmäpalautetta varten on palautekanava
 • Paikallisyhteisön toimintaa tuetaan seuraavilla osa-alueilla: koulutus, nuorisotyö, urheilu- tai harrastustoiminta, ympäristötoiminta ja kulttuuritoiminta
 • Avoimien ovien päivät kaivoksella ja rikastamolla

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Hanhilammen ja Viinijoen valuma-alueen kunnostushankkeet; POKELY (696/2018), Polvijärven kunta ja Sotkuman vesiosuuskunta