2018 Boliden Kylylahti Oy

Kuvaus yrityksestä

Boliden Kylylahti Oy on kaivostoimintaa harjoittava yritys, joka toimii Polvijärven, Kaavin ja Outokummun alueilla Pohjois-Karjalassa ja Koillis-Savossa. Kaivoksen arvokkaimmat tuotteet ovat kupari-kultarikaste ja sinkkirikaste. Yrityksen omistaa ruotsalainen Boliden Mineral Ab.

//

Toiminta-alue: Polvijärvi, Kaavi, Outokumpu

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Heli Kasurinen
heli.kasurinen@boliden.com
040 704 3480

Yritys lukuina 2018

 • Tuotantomäärä: Yhteensä 52 212 tonnia: kupari-kultarikaste 42 107 tonnia, nikkelikobolttirikaste 7 761 tonnia ja sinkkirikaste 2 344 tonnia
 • Kokonaislouhinta: 824 059 tonnia (malmi 96,0%, sivukivi 4,0%)
 • Raportoidut malmivarat: 1,3 miljoonaa tonnia
 • Raportoidut mineraalivarannot: 6,9 miljoonaa tonnia
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2012
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 0-2 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: 669 hehtaaria
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 532 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä: 110 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Polvijärvi 21%, Outokumpu 16 %, Kaavi 18%, Joensuu 11%
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: 102 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: 20,5 miljoonaa euroa
 • Maksettu yhteisövero: 0,725 miljoonaa euroa

Tietoa malminetsinnästä

Boliden Kylylahti Oy:n Field explorationin etsintätoiminnot siirrettiin vuoden 2016 lopussa Boliden FinnEx Oy:lle. Boliden FinnEx on ruotsalaisen kaivos- ja sulattotoimijan Boliden Mineral Ab:n Suomen malmin etsinnästä vastaava yhtiö. Maantieteellisesti sen päätoimialueet sijoittuvat Bolidenin Suomen kaivosten lähiympäristöön, toisin sanoen Kylylahden-Outokummun alueelle Itä-Suomessa ja Kevitsan kaivoksen ympäristöön Sodankylässä. Boliden FinnEx suunnittelee, valvoo ja suorittaa malminetsintätöitä tähtäimenään löytää uusia metallimineraaliesiintymiä, joiden hyödyntäminen olisi konsernille taloudellisesti kannattavaa.

Yrityksen ympäristökäytannöt:
Vuosi 2018 On Ei
Sijainti luonnonsuojelualueella X
Ympäristöjohtamisjärjestelmä X
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) X
Mittaukset pölylle X
Mittaukset melulle X
Mittaukset tärinälle X
Ympäristöriskien arviointi tehty X
Poikkeamia ympäristöluvasta (2015)  X
Ympäristövakuudet olemassa X
Sulkemissuunnitelma kaivokselle X
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa X
   

Keskeiset tunnusluvut:

 • Kaivannaisjätteen määrä: 620 638 tonnia (sivukivi 5,3%, rikastushiekka 94,7%)
 • Sivukiven hyödynnys: 100% sivukivestä hyödynnetään kaivoksen täyttöön
 • Polttoaineiden kulutus: 40,0 GWh (uusiutumattomia 100%)
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): sähkö 38,8 GWh
 • CO2 ekv  15 595 tn
 • CO2-päästökerroin  0,0197
 • Vedenkulutus: 2,96 miljoonaa m3 (josta luonnon raakavettä 43%)
 • Patojen määrä kaivosalueella: 14 kpl (luokka 2)
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: 0 lajia
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: kuparisulfaatti 137 t, sinkkisulfaatti 312 t, polttoaineet (diesel ja polttoöljy) 2 727 tonnia

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
Vuosi 2018 On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä X
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut X
Henkilöstön koulutussuunnitelma X
Tasa-arvosuunnitelma X
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa X
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä X
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä X
Oma pelastusyksikkö X
   

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2018

 • Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: 4 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 4,3%
 • Tapaturmataajuus: 2,7 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 1-vuorojärjestelmä, 2-vuorojärjestelmä, 3-vuorojärjestelmä, 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, 12 tunnin työpäiväjärjestelmä

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Kaivosalueilla ei ole poronhoitoalueita. Yrityksen sidosryhmätyössä huomioidaan erityisesti Polvijärven ja Kaavin kunnat, lähiseudun asukkaat, maanomistajat ja ympäristöjärjestöt.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole vaikutuksia lähialueiden virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvoja on arvioitu ympäristövaikutusten arvioinneissa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Sosiaalisten vaikutusten arviointi on tehty vuonna 2015
 • Sidosryhmäpalautetta varten on palautekanava
 • Paikallisyhteisön toimintaa tuetaan seuraavilla osa-alueilla: koulutus, nuorisotyö, urheilu- tai harrastustoiminta, ympäristötoiminta ja kulttuuritoiminta
 • Avoimien ovien päivät kaivoksella ja rikastamolla

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Hanhilammen ja Viinijoen valuma-alueen kunnostushankkeet; POKELY (696/2018), Polvijärven kunta ja Sotkuman vesiosuuskunta