Boliden Kylylahti Oy

Kuvaus yrityksestä

Boliden Kylylahti Oy on kaivostoimintaa harjoittava yritys, joka toimii Polvijärven, Kaavin ja Outokummun alueilla Pohjois-Karjalassa ja Koillis-Savossa. Kaivoksen arvokkaimmat tuotteet ovat kupari-kultarikaste ja sinkkirikaste. Yrityksen omistaa ruotsalainen Boliden Mineral Ab.

//

Toiminta-alue: Polvijärvi, Kaavi, Outokumpu

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Heli Kasurinen
heli.kasurinen@boliden.com
040 7043480

Yritys lukuina 2016

 • Tuotantomäärä: Yhteensä 66 679 tonnia: kupari-kultarikaste 61 337 tonnia, sinkkirikaste 5 342 tonnia
 • Kokonaislouhinta: 1 108 984 tonnia (malmi 80,0 %, sivukivi 20,0 %)
 • Raportoidut malmivarat: 2,9 miljoonaa tonnia
 • Raportoidut mineraalivarannot: 4,8 miljoonaa tonnia
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2012
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 0-2 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: 669 hehtaaria
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 13 800 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä: 106 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Polvijärvi 19 %, Outokumpu 18 %, Kaavi 17 %, Joensuu 11 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: 104 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: 10,5 miljoonaa euroa
 • Maksettu yhteisövero: 221 000 euroa

Tietoa malminetsinnästä

Boliden Kylylahti Oy ja sen edeltäjä Altona Mining Ltd:n suomalainen tytäryhtiö Kylylahti Copper Oy ovat tehneet malminetsintää Suomessa vuodesta 2005 lähtien. Malminetsintä keskittyy Outokummun, Polvijärven ja Kaavin alueille tavoitteena Outokumpu-tyyppisten kupariesiintymien löytäminen. Yrityksellä on voimassaolevia malminetsintälupa- ja valtausalueita yhteensä 21 kappaletta (13 800 hehtaaria). Malminetsintämenetelmät käsittävät syväkairausta, geofysikaalisia reikä-, pinta- ja lentomittauksia, geologista kartoitusta sekä vasara- ja maaperänäytteenottoa. Malminetsintäkairausta tehtiin vuonna 2016 yhteensä noin 40 km ja malminetsintäpanostus on kasvanut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana. Field exploration -etsintätoiminnot siirrettiin vuoden 2016 lopussa FinnExille. Yrityksellä ei ole valituksen alaisia lupia.

Yrityksen ympäristökäytannöt:
Vuosi 2016 On Ei
Sijainti luonnonsuojelualueella X
Ympäristöjohtamisjärjestelmä X
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) X
Mittaukset pölylle X
Mittaukset melulle X
Mittaukset tärinälle X
Ympäristöriskien arviointi tehty X
Poikkeamia ympäristöluvasta (2015)  X
Ympäristövakuudet olemassa X
Sulkemissuunnitelma kaivokselle X
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa X
   

Keskeiset tunnusluvut:

 • Kaivannaisjätteen määrä: 693 131 tonnia (sivukivi 32,8 %, rikastushiekka 67,2 %)
 • Sivukiven hyödynnys: 100 % sivukivestä hyödynnetään
 • Polttoaineiden kulutus: 40,7 GWh (uusiutumattomia 100 %)
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): sähkö 38 GWh
 • Vedenkulutus: 2,8 miljoonaa m3 (josta luonnon raakavettä 42 %)
 • Patojen määrä kaivosalueella: 14 kpl (luokka 2)
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: 0 lajia
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: kuparisulfaatti 229 t, sinkkisulfaatti 268 t, polttoaineet (diesel ja polttoöljy) 2 981 tonnia

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
Vuosi 2016 On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä X
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut X
Henkilöstön koulutussuunnitelma X
Tasa-arvosuunnitelma X
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa* X
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä** X
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä X
Oma pelastusyksikkö X
* Henkilöstöllä edustus emoyhtiön hallituksessa ** Ei sertifioitu  

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2016

 • Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: 3 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 3,6 %
 • Tapaturmataajuus: 6,0 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 1-vuorojärjestelmä, 2-vuorojärjestelmä, 3-vuorojärjestelmä, 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, 12 tunnin työpäiväjärjestelmä

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Kaivosalueilla ei ole poronhoitoalueita. Yrityksen sidosryhmätyössä huomioidaan erityisesti Polvijärven ja Kaavin kunnat, lähiseudun asukkaat, maanomistajat ja ympäristöjärjestöt.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvoja on arvioitu ympäristövaikutusten arvioinneissa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Sosiaalisten vaikutusten arviointi on tehty vuonna 2015
 • Sidosryhmäpalautetta varten on palautekanava
 • Paikallisyhteisön toimintaa tuetaan seuraavilla osa-alueilla: koulutus, nuorisotyö, urheilu- tai harrastustoiminta, ympäristötoiminta ja kulttuuritoiminta
 • Avoimien ovien päivät kaivoksella ja rikastamolla

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Yhteistyöhankkeena TEKES-rahoitteinen CG-MIN Project, joka nyttemmin siirretty FinnExille.