2020 Hannukainen Mining Oy

Kuvaus yrityksestä

Kaivosyhtiö Hannukainen Mining Oy on perustettu vuonna 2015 Kolarin kunnassa sijaitsevan Hannukaisen esiintymän malmivarantojen hyödyntämiseksi. Kaivostoiminta on tarkoitus toteuttaa pääsääntöisesti alu-eilla, joilla on jo aiemmin ollut kaivostoimintaa eri kaivosyhtiöiden toimesta. Yhtiön tavoitteena on hyö-dyntää alueella sijaitseva rautaoksidi-kupari-kulta -esiintymä ja tuottaa rauta-, kupari-kulta- ja pyriittirikastetta. Hanke on lupa- ja suunnitteluvaiheessa ja varsinainen tuotanto ei ole vielä alkanut.

Yrityksen omistaa kolarilainen perheyritys Tapojärvi Oy. Tapojärvellä on pitkä historia monipuolisessa kaivosurakoinnissa, materiaalinkäsittelyssä sekä tehdas- ja teollisuusprosessien hoidossa. Hannukainen Miningin toiminnan tukena on hankevaiheessa koko Tapojärven organisaatio.

Kotisivut: https://www.hannukainenmining.fi/

//

Toiminta-alue: Kolari

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Maria Mäntylä
040 1835 599
maria.mantyla@hannukainenmining.fi

Yritys lukuina 2020

 • Tuotantomäärä: -
 • Kokonaislouhinta: -
 • Raportoidut malmivarat: 115 Mt (Fe 30,5 %, Cu 0,185 %, Au 0,112 ppm)
 • Raportoidut mineraalivarannot: 159 Mt (Fe 30%, Cu 0,18%)
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2015 (yritys aloittanut, ei vielä tuotantoa)
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 20 vuotta vuotta toiminnan aloittamisesta
 • Kaivosalueen pinta-ala: 3000 ha
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 4041,13 ha (sis. kaivospiirin)
 • Omien työntekijöiden määrä: 6 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Tornio ja Kolari
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: -
 • Käyttökate EBITDA: -
 • Maksettu yhteisövero: -

Tietoa malminetsinnästä

Malminetsintää tehdään Kolarissa suunnitellun kaivoksen ympärillä, sekä Kittilässä Kelontekemässä. Kolarissa malminetsintä painottuu IOCG-malminetsintään, jossa tärkeimpinä mineraaleina ovat magnetiitti ja kuparikiisu. Kittilän Kelontekemässä malminetsintä painottuu kultaan ja kupariin. Malminetsintää tehdään mallintamalla ja tulkitsemalla vanhoja aineistoja, suorittamalla geofysikaalisia mittauksia ja timanttikairaamalla.
 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: –
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala:
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 6 kpl, 3376 ha
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 0 kpl
 • Malminetsintäkairaus: 1 km
 • Valtauksia 4041,36 ha, joista valtauskorvauksia maksettu 80 866,3€ (Kaivospiirihakemuksen käsittely ylläpitää Kaivoslain 503/1965 mukaisia valtauksia, jotka kokonaan tai osittain ovat kaivospiirin alueella.)

Yrityksen ympäristökäytannöt:
On Ei
Sijainti luonnonsuojelualueella  x
Ympäristöjohtamisjärjestelmä  x
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) x
Mittaukset pölylle  x
Mittaukset melulle  x
Mittaukset tärinälle  x
Ympäristöriskien arviointi tehty x
Poikkeamia ympäristöluvasta (2020)  x
Sulkemissuunnitelma kaivokselle x
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa  x
Ympäristölupa myönnetty: – Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: – Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: – Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: nykyisen lain mukaisia malminetsintälupia ei vielä myönnetty.

Keskeiset tunnusluvut:

 • Kaivannaisjätteen määrä: –
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: –
 • Polttoaineiden kulutus: –
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): –
 • Energian kulutuksen tavoite: –
 • Kaivoksen CO2-päästöt: –
 • Vedenkulutus: –
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: –
 • Patojen määrä kaivosalueella: 0 kpl
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: 13; valtakunnallisesti äärimmäisen uhanalaiseksi ja erittäin uhanalaiseksi luokiteltua lintulajia hömötiainen, lapinsirri, mustakurkku-uikku, piekana, suokukko, tervapääsky, tukkasotka, törmäpääsky, varpunen, viherpeippo, mehiläishaukka, niittysuohaukka, räystäspääsky + 2 muuta uhanalaista lintulajia)
 • 2 valtakunnallisesti uhanalaista kalalajia (meritaimen ja merilohi)
 • 3 luontodirektiivin liitteen IV lajia (saukko, pohjanlepakko ja lapinleinikki)
 • 2 valtakunnallisesti uhanalaista kasvilajia (lapinkämmekkä ja lettosara)
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: –
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet: –

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä: x
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut: x
Henkilöstön koulutussuunnitelma: x
Tasa-arvosuunnitelma: x
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa: x
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*: x
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä: x
Oma pelastusyksikkö: x
Keskeiset tunnusluvut:
 • Koulutuspäivät keskimäärin: 31,5
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 1,37
 • Tapaturmataajuus: 0
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: Päivätyö

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2020

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 5,25 päivää per koulutettu henkilö
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 1,37
 • Tapaturmataajuus: 0
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: Päivätyö

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Yhtiön toiminnalla ei ole ollut merkittävää vaikutusta alueen elinkeinoihin. Paikalliset elinkeinonharjoittajat huomioidaan yrityksen sidosryhmäyhteistyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yhtiön toiminnalla ei ole ollut merkittävää vaikutusta lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yhtiön toiminnalla ei ole ollut merkittävää vaikutusta alueen maisema-arvoon.

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Yhtiö tukee paikallista sekä ympäristökuntien seuratoimintaa panostaen etenkin lasten ja nuorten alueelliseen hyvinvointiin ja monipuolisiin harrastusmahdollisuuksiin. Yritys tukee ympäristö- ja kulttuuritoimintaa ja huolehtii työntekijöiden perheiden vapaa-ajantoiminnasta.
 • Yhteyttä sidosryhmiin ylläpidetään jatkuvasti. Viestintä- ja vuorovaikutuskanavina ovat puhelin, sähköposti, keskustelut, sähköiset uutiskirjeet (3 kpl), lehti-ilmoitukset, tiedotteet (7 kpl), www-sivut (11 verkkosivutiedotetta), videot mm. vesienkäsittelyanimaatio ja ympäristölupahakemuksen tiivistelmä. Covid-19 -pandemian vuoksi iso osa sidosryhmätapaamisista suoritettiin Teamsin välityksellä. Isoja väkimäärätapahtumia ei järjestetty, eikä niihin osallistuttu pandemiasta johtuen.
 • Sidosryhmille on luotu useita palautekanavia, kuten www-sivut, sähköposti sekä tapahtumissa kerätyt palautteet Palautteiden käsittelyyn on luotu järjestelmä, ja kaikkiin asiallisiin palautteisiin vastataan ja toimintaa pyritään kehittämään saadun palautteen mukaisesti.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Biopeitto – Biohiilen hyödyntäminen kaivannaisjätteiden peittomateriaaleissa ja viherrakentamisessa. Projektin toteuttavat Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus ja Oulun yliopisto 1.6.2017-31.5.2020 välisenä aikana. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, GTK, Luke, Oulun yliopisto, Hannukainen Mining Oy ja Agnico Eagle Oy. Materiaalitoimittajat: BioCore, NEVE, Levin Vesihuolto Oy ja Rautaruukki Oyj
 • Closurematic-projekti, joka kehittää ja parantaa kaivosten sulkemista digitalisaation avulla. Projekti kestää neljä vuotta ja sitä koordinoi Geologian tutkimuskeskus (GTK). Muita yhteistyökumppaneita ovat Hannukainen Mining Oy French Geological Survey (BRGM), DMT konsultointiryhmä (TÜV Nord Group osasto) ja M-solutions R&D Oy.
 • Kierroksia biopeittoon – Kiertotaloutta edistävät uudet alueelliset toimintamallit ja biopeittoratkaisut kaivosten jälkihoidossa. Projektin toteuttavat Luonnonvarakeskus ja Geologian tutkimuskeskus 1.10.2020-30.6.2023 välisenä aikana. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, GTK, Luke, Boliden Kevitsa Mining Oy, Hannukainen Mining Oy, Napapiirin kuljetus Oy, Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Sodankylän kunta, Kittilän kunta.
 • Dig_IT- hankkeessa kehitetään digitaalisia ratkaisuja kestävän kaivostoiminnan tarpeisiin. Hankkeen aikana seurataan online mittareilla Hannukaisen kaivosalueen ympärillä olevia vesistöjä ja kehitetään ratkaisuja tämän tiedon hyödyntämiseksi. Projekti on Horisontti2020 -rahoitteinen ja se kestää neljä vuotta. Hankekumppaneita on mukana hankkeessa 15 kpl ja niitä ovat mm. Tapojärvi Oy, Tampereen yliopisto ja Sintef Norlab AS.