2019 Hannukainen Mining Oy

Kuvaus yrityksestä

Hannukainen Mining Oy on perustettu Kolarin kunnassa sijaitsevan Hannukaisen esiintymän malmivarantojen hyödyntämiseksi. Kaivostoiminta on tarkoitus toteuttaa pääsääntöisesti alueilla, joilla on jo aiemmin ollut kaivostoimintaa eri kaivosyhtiöiden toimesta. Yhtiön tavoitteena on hyödyntää alueella sijaitseva rautaoksidi-kupari-kulta -esiintymä. Hanke on lupa- ja suunnitteluvaiheessa ja varsinainen tuotanto ei ole vielä alkanut.
Yrityksen omistaa kolarilainen perheyritys Tapojärvi Oy. Tapojärvellä on pitkä historia monipuolisessa kaivosurakoinnissa, materiaalinkäsittelyssä sekä tehdas- ja teollisuusprosessien hoidossa. Tapojärvi ottaa toiminnassaan huomioon ympäristön ja etsii koko ajan uusia ratkaisuja, jotka tukevat kestävän kehityksen periaatteita ja kuormittavat mahdollisimman vähän ympäristöä. Yritys tekee jatkuvaa kehitys- ja tutkimustyötä, jotta käyttökelpoisia materiaaleja ei päätyisi loppusijoitettavaksi jätteeksi.
Tapojärvellä on kaksi uniikkia rikastamoa Torniossa, missä tuotteistetaan ferrokromi- ja jaloteräskuonan sivutuotteet omiksi CE-merkityiksi tuotteiksi ilman loppusijoitettavaa jätettä. Kolmas rikastamo on rakenteilla Italiaan.
Tapojärven toiminta on sertifioitua.
Hannukainen Miningin toiminnan tukena on hankevaiheessa koko Tapojärven organisaatio.

//

Toiminta-alue: Kolari

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Jaana Koivumaa
jaana.koivumaa@hannukainenmining.fi
050 375 8482

Yritys lukuina 2019

 • Tuotantomäärä: -
 • Kokonaislouhinta: -
 • Raportoidut malmivarat: Todettuja 101 Mt ja todennäköisiä 35 Mt (Fe 32%, Cu 0,2 %, Au 0,1 ppm)
 • Raportoidut mineraalivarannot: -
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2015
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 20 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: 3000 ha
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 4041,13 ha (sis. kaivospiirin)
 • Omien työntekijöiden määrä: 6 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Tornio ja Kolari
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: -
 • Käyttökate EBITDA: -
 • Maksettu yhteisövero: -

Yrityksen ympäristökäytannöt:
 • Sijainti luonnonsuojelualueella: Ei
 • Ympäristöjohtamisjärjestelmä*: Ei varsinaista järjestelmää.
 • Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen): On
 • Mittaukset pölylle: Tilapäisesti ollut, on tulossa
 • Mittaukset melulle: Tilapäisesti ollut, on tulossa
 • Mittaukset tärinälle: Tilapäisesti ollut, on tulossa
 • Ympäristöriskien arviointi tehty: On
 • Poikkeamia ympäristöluvasta: Ei
 • Ympäristövakuudet olemassa: Ei
 • Sulkemissuunnitelma kaivokselle: On
 • Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa: Ei
* Ei sertifioitu.

Keskeiset tunnusluvut:

 • Kaivannaisjätteen määrä: –
 • Sivukiven hyödynnys: –
 • Polttoaineiden kulutus: –
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): –
 • Vedenkulutus: –
 • Patojen määrä kaivosalueella: 0 kpl
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä:
  • 26 valtakunnallisesti uhanalaista lajia
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: –

Yrityksen henkilöstökäytännöt: Yrityksen henkilöstökäytännöt: Hankevaiheessa toimintaa ohjataan Tapojärven käytäntöjen mukaisesti. Tapojärvi Oy:n toiminta on sertifioitu ISO 9001:2008 -standardin vaatimusten mukaisesti.
 • Henkilöstöaloitejärjestelmä: On
 • Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut: On
 • Henkilöstön koulutussuunnitelma: On
 • Tasa-arvosuunnitelma: On
 • Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa: Ei
 • Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*: Kyllä
 • Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä: On
 • Oma pelastusyksikkö: Ei.
* Ei sertifioitu, sovelletaan myös urakoitsijoihin

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2019

 • Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: 5 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 1,02%
 • Tapaturmataajuus: 0
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: päivätyö

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Yhtiön toiminnalla ei ole ollut merkittävää vaikutusta alueen elinkeinoihin. Paikalliset elinkeinonharjoittajat huomioidaan yrityksen sidosryhmäyhteistyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yhtiön toiminnalla ei ole ollut merkittävää vaikutusta lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yhtiön toiminnalla ei ole ollut merkittävää vaikutusta alueen maisema-arvoon.

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Yhtiö on ollut aktiivisesti mukana Hannukaisen kaivoshankkeen vuorovaikutusta ohjaavassa ohjausryhmässä vuodesta 2017 alkaen.
 • Yhtiö on järjestänyt ja osallistunut lukuisiin sidosryhmä- ja vuorovaikutustilaisuuksiin (12 kpl).
 • Hankeasioista on järjestetty infotilaisuus ja lisäksi on pidetty avoimet ovet Hannukaisen kaivosalueella.
 • Yhtiö tukee kunnallista hyväntekeväisyystoimintaa sekä paikallista junioriurheilua ja seuratyötä.
 • Yhteyttä sidosryhmiin ylläpidetään jatkuvasti. Viestintä- ja vuorovaikutuskanavina ovat puhelin, sähköposti, keskustelut, sähköiset uutiskirjeet (3 kpl), lehti-ilmoitukset, tiedotteet (17 kpl), www-sivut, videot sekä sidosryhmille suunnattu tiedotelehti.
 • Sidosryhmille on luotu useita palautekanavia, kuten www-sivut, sähköposti sekä tapahtumissa kerätyt palautteet. Kaikkiin asiallisiin palautteisiin vastataan ja toimintaa pyritään kehittämään.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Biopeitto – Biohiilen hyödyntäminen kaivannaisjätteiden peittomateriaaleissa ja viherrakentamisessa. Projektin toteuttavat Geologian tutkimuskeskus, Luonnonvarakeskus ja Oulun yliopisto 1.6.2017-31.5.2020 välisenä aikana. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto, GTK, Luke, Oulun yliopisto, Hannukainen Mining Oy ja Agnico Eagle Oy. Materiaalitoimittajat: BioCore, NEVE, Levin Vesihuolto Oy ja Rautaruukki Oyj.
 • Closurematic-projekti, joka kehittää ja parantaa kaivosten sulkemista digitalisaation avulla. Projekti kestää kolme vuotta ja sitä koordinoi Geologian tutkimuskeskus (GTK). Muita yhteistyökumppaneita ovat French Geological Survey (BRGM), DMT-konsultointiryhmä (TÜV Nord Group -osasto) ja M-Solutions R&D Oy.