2020 Boliden FinnEx Oy

Kuvaus yrityksestä

Boliden FinnEx Oy on ruotsalaisen kaivos- ja sulattotoimijan Boliden Mineral Ab:n Suomen malminetsinnnästä vastaava yhtiö, joka on perustettu vuonna 2016. Maantieteellisesti sen päätoimialueet sijoittuvat Bolidenin Kevitsan kaivoksen ympäristöön Sodankylässä ja Itä-Keski-Suomeen Outokummun, Leppävirran, Pieksämäen, Pyhäjärven ja Kiuruveden ympäristöön.

Boliden FinnEx suunnittelee, valvoo ja suorittaa malminetsintätöitä tähtäimenään löytää uusia metallimineraaliesiintymiä, joiden hyödyntäminen olisi konsernille taloudellisesti kannattavaa. Boliden FinnEx Oy:n toiminnot sulautettiin Boliden Kevitsa Mining Oy:n vuoden 2021 alusta lukien.

//

Toiminta-alue: Sodankylä, Outokumpu, Leppävirta, Pieksämäki, Pyhäjärvi, Kiuruvesi

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Sanna Rötsä
050 589 0470
sanna.rotsa@boliden.com

Yritys lukuina 2020

 • Tuotantomäärä: -
 • Kokonaislouhinta: -
 • Raportoidut malmivarat: -
 • Raportoidut mineraalivarannot: -
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2016
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: -
 • Kaivosalueen pinta-ala: -
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 161 900 ha
 • Omien työntekijöiden määrä: 18
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Sodankylä 39%, Outokumpu 22%, Polvijärvi ja Kuopio 11%
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: Ei vakituisia urakoitsijoita, mutta tarpeen mukaan yhtiö käyttää mm. kairausurakoitsijoita.
 • Käyttökate EBITDA: -
 • Maksettu yhteisövero: -

Tietoa malminetsinnästä

Boliden FinnExin keskeisimmät toiminnot vuonna 2020 sijoittuivat Keski-Lappiin, Sodankylän kunnan alueelle, Kotalahden vanhan kaivoksen ympäristöön Leppävirran kunnassa sekä Pieksämäen, Joroisten, Kiuruveden ja Kaavin kuntien alueille. Alueilta etsittiin pääasiassa nikkeliä (Ni), kuparia (Cu), kultaa (Au), sinkkiä (Zn) ja platinaryhmän (PGE) metalleja. Malminetsintä- ja tutkimusmenetelminään yhtiö käyttää syväkairausta, pohjamoreeni- ja kalliomurskenäytteenottoa, geofysikaalisia mittauksia, vasaralla tapahtuvaa palanäytteenottoa, käsityökaluilla tehtäviä geokemiallisia näytteenottomenetelmiä (moreeni, purosedimentit, kasvit jne.) sekä kallioperäkartoitusta. Keskeiset tunnusluvut (raportoitavan vuoden lopussa):
 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 2 kpl, 161 900 ha
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 7 kpl, 11 347 ha
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 16 kpl, 13 792 ha
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 1 kpl
 • Malminetsintäkairaus: 17 193 m
 • Malminetsintäkorvaukset maanomistajille: 254 600 €

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
  On Ei
Sijainti luonnonsuojelualueella*  X  
Ympäristöjohtamisjärjestelmä    X
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)    X
Mittaukset pölylle    X
Mittaukset melulle    X
Mittaukset tärinälle    X
Ympäristöriskien arviointi tehty X  
Poikkeamia ympäristöluvasta (2020)    X
Sulkemissuunnitelma kaivokselle    
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa    
* Koitelaisen luonnonsuojelualue/Koitelaisen Natura 2000 -alue, 1396 ha Ympäristölupa myönnetty: – Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: – Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: – Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: 44 500 €

Keskeiset tunnusluvut:

 • Kaivannaisjätteen määrä: –
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: –
 • Polttoaineiden kulutus: ei toimintaa kaivosalueella
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö):-
 • Energian kulutuksen tavoite: –
 • Kaivoksen CO2-päästöt: –
 • Vedenkulutus: – (kulutus lähinnä kairausurakoissa, jossa käytetään luonnonvettä, mutta kulutusta ei ole mitattu)
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: –
 • Patojen määrä kaivosalueella: –
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: Isonuijasammal, kiiltosirppisammal, lettorikko, lapinleinikki, hiuskoukkusammal, saukko, maakotka, merikotka
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: 0 t
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

Yhtiö seuraa toimintansa vaikutuksia erityisesti suojelualueilla mutta myös muilla toimintakoheillaan tehtyihin töihin vuosittain. Luonnonsuojelualueilla on tehty uhanalaisten lajien selvitystä ja laskentaa, joiden tiedot on koottu Natura-arviointiin ja toimitettu edelleen paikalliselle ELY-keskukselle. Saukkoseurantaa on suoritettu Sodankylän tutkimusalueilla vuosina 2018 ja 2020. Yhtiön oman toiminnan lisäksi Boliden Kevitsa Mining Oy:lla on luonnon monimuotoisuuden edistämiseen liittyvää toimintaa, joka kohdistuu samoille toiminta-alueille kuin Boliden FinnExin toiminta (mm. uiveloiden ja kotkien pönttöjen ja pesintälavojen sijoittaminen Natura-alueelle).

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä: x  
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut: x  
Henkilöstön koulutussuunnitelma: x  
Tasa-arvosuunnitelma: x  
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:    
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*: x  
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä: x  
Oma pelastusyksikkö:    x
*Ei sertifioitu

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2020

• Koulutuspäivät keskimäärin: 3pv/hlö
• Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 3.8%
• Tapaturmataajuus: 0 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti
• Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: arkipäiväjärjestelmä (ma-pe)

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Malminetsintää harjoitetaan poronhoitoalueella. Yrityksen toiminta on keskittynyt erityiselle poronhoitolaueelle, pääasiassa Oraniemen ja Sattasniemen paliskuntiin. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat, matkailuelinkeinojen harjoittajat, ympäristöjärjestöt sekä paliskunnat ovat yrityksen keskeisiä sidosryhmiä ja huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä paikallisiin elinkeinoihin liittyen. Yhtiö käyttää ensisijaisesti aina paikallisia palveluntarjoajia alihankintaurakoissaan.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yhtiön toiminnalla ei ole negatiivista vaikutusta toiminta-alueiden virkistyskäyttöön. Yhtiö on osallistunut paikallisten teiden ylläpitoon ja parantamiseen toiminnan tarpeiden mukaan.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen oman arvion mukaan toiminnan vaikutukset maisema-arvoon ovat vähäisiä. Malminetsintä on kausiluonteista ja paikallista. Tutkimusten päätyttyä pysyviä maisema-arvoihin vaikuttavia tekijöitä ovat yksittäiset puiden kaadot kairauspaikoilla, sekä kairareikien merkitsemiseen käytetyt puukepit. Kairauksen jättämät jäljet ennallistuvat luonnostaan 1-3 vuoden sisällä riippuen kairauspaikan olosuhteista.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö: • Sosiaalisia vaikutuksia seurataan muun muassa seuraamalla yleistä ilmapiiriä ja asukkaiden mielipiteitä kunnassa • Sidosryhmille tiedotetaan yrityksen toiminnasta pääasiassa kirjeitse ja puhelimitse sekä yleensä keskimäärin kerran vuodessa järjestettävässä avoimessa yleisötilaisuudessa. Vuon-na 2020 Covid-19 aiheuttamasta olosuhteista johtuen isoja yleisötilaisuuksia ei ole pystytty järjestämään. • Yrityksen näkökulmasta yhteistoiminnan muoto paliskuntien kanssa on ollut hyvää. • Konserni tukee paikallisyhteisön toimintaa eri tavoin, mm. rahoittamalla kulttuuri- ja liikuntatapahtumia.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

• Yhtiö (tai konserni) on mukana rahoittamassa useita valtiovetoisia tutkimus- ja yhteistyöhank-keita. Lisäksi se tukee useita käynnissä olevia pro gradu- ja väitöskirjatutkimuksia.