2020 FinnAust Mining Finland Oy

Kuvaus yrityksestä

FinnAust Mining Finland Oy on vuonna 2012 perustettu malminetsintäyhtiö, joka toimii Joensuun, Outokummun ja Enonkosken alueilla Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Etsimme malminetsintälupa-alueiltamme pääasiassa metalleja, kuten kuparia, nikkeliä, sinkkiä, kobolttia, kultaa ja hopeaa. Tällä hetkellä toiminta keskittyy suljettujen kaivosten läheisyyteen, missä tutkimme mm. tunnettujen malmioiden jatkeita.

FinnAust Mining Finland Oy:n omistaa malminetsintäyhtiö Bluejay Mining plc, jonka kotipaikka on Lontoossa. Bluejay Mining plc:llä on aktiivisia projekteja Suomen lisäksi myös Grönlannissa. Lisää tietoa Bluejay Mining plc:stä sekä Suomen ja Grönlannin projekteista on saatavilla emoyhtiön kotisivuilta (www.bluejaymining.com).

//

Toiminta-alue: Joensuu, Outokumpu, Enonkoski

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Thomas Levin
040 5048045
thomas@bluejaymining.com

Yritys lukuina 2020

 • Toiminnan aloitusvuosi: 2009, yhtiö perustettu 2012
 • Omien työntekijöiden määrä: 3
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Turku (66%), Parainen (33%)

Tietoa malminetsinnästä

FinnAust Mining Finland Oy hyödyntää olemassa olevaa dataa ja toteuttaa uusia tutkimuksia lupa-alueillaan. Lupa-alueita kartoitetaan geofysiikan mittauksissa ja maastossa tehdään tarvittaessa lohkare-etsintää ja kallioperäkartoitusta sekä kalliopinnan näytteenottoa kevyellä kalustolla. Yhtiö on aktiivinen erityisesti Hammaslahden, Outokummun sekä Enonkosken alueilla, joissa kaikissa on toteutettu myös timanttikairausprojekteja viime vuosina. Hammaslahden, Outokummun ja Enonkosken projekteissa yhtiö etsii nikkeliä, kuparia, kobolttia, hopeaa ja kultaa. Yhtiö ei tee malminetsintää luonnonsuojelualueilla ja kaikki maastotyöt suoritetaan yhteistyössä maanomistajien kanssa.
 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 2 kpl, 84 682 ha
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 4 kpl, 1 017 ha
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 20 kpl, 10 965 ha
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 0
 • Malminetsintäkairaus:1946 m
 • Malminetsintäkorvaukset maanomistajille: 38 200 €

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:  
On Ei
Sijainti luonnonsuojelualueella  X
Ympäristöjohtamisjärjestelmä
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta (2020)
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: 30 000€

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:  
On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:  X
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut: X
Henkilöstön koulutussuunnitelma: X
Tasa-arvosuunnitelma:  X
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa: X
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*: X
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä: X
Oma pelastusyksikkö: X
*Työterveyspalveluja tuottavan yrityksen kautta.

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2020

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 3-5 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 0
 • Tapaturmataajuus: 0
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: Liukuva

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Paikalliset yrittäjät ja elinkeinonharjoittajat ovat yhtiön tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ja malminetsintäalueellaan yhtiö hyödyntää ensisijaisesti/mahdollisuuksien mukaan paikallista osaamista ja palveluja. Tutkimukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä maanomistajien ja elinkeinonharjoittajien kanssa, jotta tarpeettomia haittoja ei synny esimerkiksi maanviljelylle, metsänhoidolle tai eläintenpidolle.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yhtiön harjoittaman malminetsinnän vaikutukset lähialueiden virkistyskäyttöön ovat yleensä vähäisiä eikä alueellisia käyttörajoituksia ole. Koneellinen malminetsintä kuten timanttikairaus pyritään ajoittamaan mahdollisuuksien mukaan meluhaittojen vuoksi mökkikauden ulkopuolelle.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yhtiön harjoittamalla malminetsinnällä ei ole merkittäviä vaikutuksia maisema-arvoon. Kairakoneen käytöstä syntyy toisinaan vähäisiä paikallisia puusto- tai maastovaurioita, joista sovitaan maanomistajan kanssa ennen työhön ryhtymistä ja jotka korvataan täysimääräisesti työn päätyttyä. Kone pyritään myös sijoittamaan maastoon olemassa olevia metsäuria pitkin vaurioiden minimoimiseksi. Maastotyössä kunnioitamme toisen omaisuutta, ympäröivää luontoa ja edellytämme sitä myös käyttämältämme urakoitsijalta.

Sidosryhmäyhteistyö:   Sidosryhmäyhteistyössä yhtiölle ensisijaisen tärkeää on sidosryhmälähtöinen viestintä ja asianomaisten tavoittaminen sekä ajantasainen tiedottaminen. Yhtiön avainsidosryhmiä ovat lupa-alueiden kunnat, asukkaat, maanomistajat, yrittäjät sekä paikallismedia. Vuoropuhelu kunnan ja maanomistajien kanssa on avointa ja tutkimuksista ilmoitetaan paikallismedian lisäksi kirjeitse sekä puhelimitse. Yhtiöllä on myös käytössään palautejärjestelmä ja palautteisiin vastaa maajohtaja henkilökohtaisesti. Sidosryhmätapaamisia järjestetään tarpeen mukaan.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

FinnAust Mining Finland Oy on mukana Kaivosteollisuus ry:n toiminnassa (jäsenenä malminetsintätyöryhmässä) ja yhtiöllä on edustaja myös POKAT kivi- ja kaivannaisryhmässä. Yhtiö työllistää geologian opiskelijoita ja vastavalmistuneita projekteissaan.