2020 Grafintec Oy

Kuvaus yrityksestä

Grafintec Oy (aik. Oy Fennoscandian Resources Ab) on suomalainen vuonna 2012 perustettu malminetsintäyhtiö, joka tekee malminetsintäprojektien tutkimus- ja kehitystyötä Itä-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla ja Lapissa. Yhtiö tutkii mm. eri grafiittiesiintymiä ja luonnollisen grafiitin soveltuvuutta akkuteollisuuden raaka-aineeksi. Grafintec Oy on ollut brittiläis-ruotsalaisen Beowulf Mining plc:n omistuksessa vuodesta 2016 lähtien. Nettisivut: https://beowulfmining.com/

//

Toiminta-alue: Heinävesi, Tuusniemi, Lapua ja Ylitornio

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Rasmus Blomqvist
rasmus.blomqvist@beowulfmining.com
050 587 7246

Yritys lukuina 2020

 • Raportoidut mineraalivarannot: Aitolampi: 26,7 Mt, 4,8 % TGC
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2012
 • Omien työntekijöiden määrä: 2
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Turku, Kaarina

Tietoa malminetsinnästä

Grafintec Oy:lla on malminetsintäprojekteja Heinävedellä, Tuusniemellä, Lapualla ja Ylitorniolla. Yhtiö tutkii parhaillaan mahdollisuuksia hyödyntää Heinäveden Aitolammen grafiittiesiintymää. Grafintec Oy:n tutkimusmenetelmiin kuuluu kallioperä- ja lohkarekartoitusta, geofysikaalisia lento- ja maanpintamittauksia, timanttisyväkairauksia ja tarvittaessa pienimuotoisia tutkimuskaivantoja kallion pinnalta. Tutkimusalueen maasto-olosuhteista riippuen todennäköisimmät tutkimusmenetelmät ovat usein geofysikaaliset mittaukset, kallioperäkartoitus, maaperänäytteenotto ja timanttisyväkairaukset. Mikäli malminetsinnällisesti kiinnostavia kohteita löytyy kohtuullisen ohuen maapeitteen alueelta, pyritään niitä mahdollisesti kartoittamaan avaamalla matalia tutkimuskaivantoja. Potentiaalisimmilla kohteilla suoritetaan tarkempia geologisia kartoituksia ja kerätään tarvittaessa enemmän näytemateriaalia malmimineraalin karakterisointiin, rikastuskokeisiin ja soveltuvuustesteihin. Malminetsinnällä yhtiö pyrkii paikantamaan mahdollisen malmiesiintymän sijainnin ja määrittelemään sen geologisia ominaisuuksia.
 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 0
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 2 kpl, 1123,70 ha
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 2 kpl, 1922,19 ha
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 1 kpl
 • Malminetsintäkairaus: km, UUSI KYSYMYS. 3632,89 km
 • Malminetsintäkorvaukset maanomistajille: 19 994 €

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
  On Ei
Sijainti luonnonsuojelualueella*    x
Ympäristöjohtamisjärjestelmä**    x
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)    x
Mittaukset pölylle    x
Mittaukset melulle    x
Mittaukset tärinälle    x
Ympäristöriskien arviointi tehty    x
Poikkeamia ympäristöluvasta (2020)***    x
Sulkemissuunnitelma kaivokselle    x
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa    x
 • Ympäristölupa myönnetty: –
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus:-
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: 20 000 €

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:  
  On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:    x
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut: x  
Henkilöstön koulutussuunnitelma: x  
Tasa-arvosuunnitelma*:    x
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa: x  
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä**: x  
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:    x
Oma pelastusyksikkö:    x
* Ei sovellu pieneen organisaatioon **Ei sertifioitu

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2020

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 5 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): < 1 %
 • Tapaturmataajuus: 0 tapaturmaa
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: arkipäiväjärjestelmä (ma-pe)

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Maaseutu- ja matkailuelinkeinojen harjoittajat sekä maanomistajat huomioidaan yhtiön sidosryhmätyössä muiden ryhmien tapaan. Yhtiö tarjoaa mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti alihankintaurakoita paikallisille palveluntarjoajille. Meidän toiminta yhtiönä tulee olla kestävää niin ympäristön, paikallisyhteisön, raaka-aineen saa-tavuuden kuin liiketoiminnan kannattavuuden näkökulmasta. Mahdollinen kaivos olisi toteutues-saan Grafintec Oy:lle ja paikallisille elinkeinoille merkittävä ja toisi sekä suoraan että välillisesti työpaikkoja.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yhtiön toiminnalla ei ole ollut merkittävää vaikutusta lähialueen virkistyskäyttöön. Kairauksista aiheutuu lyhytaikaista äänihaittaa, lisäksi tutkimusaikana alueilla liikutaan moottoriajoneuvoilla. Kairaustöiden jäljet ennallistetaan tai korvataan maanomistajien kanssa sovittavalla tavalla.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yhtiön toiminnalla ei ole ollut merkittävää vaikutusta alueen maisema-arvoon.

Sidosryhmäyhteistyö: Lähtökohtana on kunnioittaa kaikkia sidosryhmiä, toimia yhteistyössä paikallisen yhteisön kanssa ja varmistaa toiminnan vastuullisuus. Arvokkaan vesistön ja loma-asutuksen läheisyyteen suunnitellussa hankkeessa avainasemassa on avoin dialogi, jossa kaikki osapuolet keskustelevat niin hyödyistä kuin huolistakin tosiasioihin tukeutuen. COVID-19 pandemia vaikuttaa myös Grafintec Oy:n malminetsinnän työsuunnitteluun ja tiedottamiseen. Pandemian hillitsemiseksi noudatamme hallituksen suosituksia matkustus- ja kokoontumisrajoituksista, jonka seurauksena olemme vuoden 2020-2021 aikana korvanneet yleisötilaisuudet tiedotekirjeillä. Näillä päivitämme kuulumisiamme ja tiedotamme toiminnastamme alueidemme asukkaille. Tavoitteena on, että geologiaa, malminetsintää ja yhtiön toimintaa koskevaa keskustelua käytäisiin tieteellisten faktojen pohjalta. Toiminta-alueemme kuntien luottamushenkilöt ja viranhaltijat ovat alueiden asukkaiden, maanomistajien ja yrittäjien tiedonsaannin kannalta keskeisiä henkilöitä. Toiminnan edistyessä pidämme sidosryhmiä ja kuntien luottamushenkilöitä ajan tasalla toimittamalla ajankohtaista materiaalia. Teemme aktiivisesti työtä, jotta avoimet ja hyvät välit kaikkiin ryhmiin säilytetään ja asioista voidaan keskustella rakentavasti.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Grafintec Oy osallistuu kansallista akkuklusteria kehittäviin tutkimushankkeisiin (BATCircle 2.0 ja BATTrace) ja tekee yhteistyötä niin alan yritysten, GTK:n, VTT:n kuin yliopistojenkin kanssa laajojen geologisten alueiden malminetsinnän sekä akkumineraalien kysyntään liittyvän kansainvälisen tiedon keräämiseksi ja analysoimiseksi.

BATCIRCLE 2.0 hankkeen visio on kehittää ja optimoida huipputeknisiä tuotantoprosesseja (sferonisointi ja lämpöpuhdistus) luonnon- ja vaihtoehtoisten grafiittivarantojen hyödyntämiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi kierrätetyn grafiitin muuntaminen korkealaatuiseksi litiumioniakkujen anodimateriaaliksi. Hankkeessa testataan ja optimoidaan uusia, ympäristöystävällisiä ja kustannustehokkaita grafiittimateriaalien muuntamisprosesseja korkealaatuisiksi litiumioniakkujen anodimateriaaleiksi ilman vaarallisten kemikaalien (esim. fluorivetyhapon) käyttöä. Prosessien optimoinnilla tavoitteena on valmistaa tasa- ja korkealaatuisia materiaaleja, jotka täyttävät sähköajoneuvosovelluksissa edellytetyt vaatimukset.

BATTRACE-tutkimushankkeessa tavoitteena on tutkia akkumetallien jäljitettävyyttä (metallien alkuperää) ja akkumetallien kestävää tuotantoa. EU:n vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on tuottaa turvallisien ja kestävien periaatteiden mukaisia akkuja kasvavan kysynnän tyydyttämiseksi.