2020 Northern Aspect Oy

Kuvaus yrityksestä

Northern Aspect Resources Oy (NARL) on Rupert Resources Ltd:n omistama malminetsintäyhtiö, jonka kotipaikkana on Kannus, toimitilat sijaitsevat Nivalassa. Yritys on perustettu 2016. Toiminta keskittyy yksin malminetsintään, kaivostoimintaa ei ole.

//

Toiminta-alue: Kalajoki, Kannus, Toholampi, Kokkola ja Lestijärvi

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Riikka Taipale
040 7416519
rtaipale@rupertresources.com

Yritys lukuina 2020

 • Tuotantomäärä: -
 • Kokonaislouhinta: -
 • Raportoidut malmivarat: Yhtiön projekteista yhdessä on tehty malmivarantoarvio: Hirsikankaan kultaesiintymässä 0.5g/t cut-off-pitoisuudella, 3.0 Mt todennäköisiä varantoja (1.23 g/t), 2.7 Mt (1.27 g/t)
 • Raportoidut mineraalivarannot: -
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2017
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: -
 • Kaivosalueen pinta-ala: -
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: yht. 16 115 ha
 • Omien työntekijöiden määrä: 1
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Nivala
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: Ei vakituisia urakoitsijoita
 • Käyttökate EBITDA: -
 • Maksettu yhteisövero: -

Tietoa malminetsinnästä

NARL tekee malminetsintää Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan alueilla Kalajoen, Kannuksen, Toholammen, Kokkolan ja Lestijärven kuntien alueilla. Malminetsinnän menetelminä on käytetty maastokartoituksia, Auger-näytteenottoa, geofysiikan maasto- ja UAV-mittauksia seka BoT ja timanttikairausta. Etsinnän pääkohde on kulta, mutta yhtiön hallussa on myös kulta-kupari-aiheita sekä yksi monimetalliaihe. Keskeiset tunnusluvut:
 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 2 kpl, yhteensä 5947,94 ha
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 6 kpl ja 8905,84 ha
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 4 kpl ja 1261,28 ha
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 0 kpl
 • Malminetsintäkairaus: Yhteensä 2.98 km, raportointivuonna 1.17 km
 • Malminetsintäkorvaukset maanomistajille: 182 020 €

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
On Ei
Sijainti luonnonsuojelualueella*  x
Ympäristöjohtamisjärjestelmä**  x
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)  x
Mittaukset pölylle  x
Mittaukset melulle  x
Mittaukset tärinälle  x
Ympäristöriskien arviointi tehty  x
Poikkeamia ympäristöluvasta (2020)***  x
Sulkemissuunnitelma kaivokselle  x
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa  x
Ympäristölupa myönnetty: – Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: – Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: – Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: –  

Keskeiset tunnusluvut:

• Kaivannaisjätteen määrä: –
• Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: –
• Polttoaineiden kulutus: –
• Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): –
• Energian kulutuksen tavoite: –
• Kaivoksen CO2-päästöt: –
• Vedenkulutus:
• Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: –
• Patojen määrä kaivosalueella: –
• Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: liito-orava
• Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: –
• Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:  x
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:  x
Henkilöstön koulutussuunnitelma:  x
Tasa-arvosuunnitelma:  x
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:  x
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:  x
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:  x
Oma pelastusyksikkö:  x

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2020

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 0
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 3 päivää/2021
 • Tapaturmataajuus: –
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: –

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Minimaalliset

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Vaikutukset maisema-arvoon:

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö: Vuosittaiset tiedostustilaisuudet alueen kuntapäättäjille ja maanomistajille

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet: