2020 Otso Gold Oy

Kuvaus yrityksestä

Otso Gold Oy on kaivosyhtiö, joka operoi Laivan kaivosta Raahen kaupungissa Mattilanperän/Kopsan alueella. Yhtiö on alun perin perustettu v. 2005 nimellä Nordic Mines Oy. Yhtiön on pörs-silistattuna Kanadassa (TSX-V). Suurimmat yksittäiset osakkeenomistajat ovat Brunswick Gold, Li-onsbridge ja Pandion Mine Finance.
Kaivoksen päätuotteena on kulta, jota louhitaan avolouhoksista. Alueella sijaitsee avolouhosten lisäksi rikastamo sekä kaivannaisjätteiden läjitysalueet. Vuonna 2020 yhtiöllä ei ollut lainkaan tuotantoa. Kaivoksen työtehtävät rajoittuivat ympäristö- ja turvallisuusvalvontaan pitäen sisällään myös kaivoksen vesienhallinnan sekä patoturvallisuustarkkailun. Tuotanto on tarkoitus käynnistää uudelleen vuonna 2021.

//

Toiminta-alue: Raahe

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Riina Mäkelä
044 4229603
riina.m@otsogold.com

Yritys lukuina 2020

 • Tuotantomäärä: 0 tn
 • Kokonaislouhinta: 0 tn
 • Raportoidut malmivarat: 22.5 Mtn
 • Raportoidut mineraalivarannot: 15.1 Mtn
 • Toiminnan aloitusvuosi: Malminetsintä aloitettu 2005 ja kaivostoiminta aloitettu 2011
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 5 vuotta, lisäkairausten perusteella mahdollisesti 10 v
 • Kaivosalueen pinta-ala: Kaivospiirin käyttöalue 1552 ha, kaivospiirin apualue 142 ha (Laiva, nro 7803)
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: -
 • Omien työntekijöiden määrä: 40 joista suurin osa lomautettuna
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Raahe 75 % , Oulu 25 %
 • Käyttökate EBITDA: -3.6 M€

Tietoa malminetsinnästä

Yhtiö ei tällä hetkellä ole malminetsintätoimintaa käynnissä. Yhtiön malminetsintälupien uusintahakemukset ovat käsittelyssä kaivosviranomaisilla. Keskeiset tunnusluvut (raportoitavan vuoden lopussa):
 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 0 kpl
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 44 kpl yhteensä 46 km2, kaikkien alueiden osalta jatkohakemukset vireillä
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 44 kpl yhteensä 46 km2
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 0 kpl
 • Malminetsintäkairaus: 0 km
 • Malminetsintäkorvaukset maanomistajille: 0 € raportointivuonna

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
On Ei
Sijainti luonnonsuojelualueella  X
Ympäristöjohtamisjärjestelmä X
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) X
Mittaukset pölylle X
Mittaukset melulle X*
Mittaukset tärinälle X*
Ympäristöriskien arviointi tehty X
Poikkeamia ympäristöluvasta (2020) X
Sulkemissuunnitelma kaivokselle X
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa X
*ei toteutettu vuonna 2020 Ympäristölupa myönnetty: 2009  https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistolupa/Entisen_PohjoisSuomen_ymparistolupaviras(26424) Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: 3.2 M€ Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: 65 000 € Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: 0 €

Keskeiset tunnusluvut:

 • Kaivannaisjätteen määrä: 0 tn / 2020
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: 0 %
 • Polttoaineiden kulutus: 4300 l
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): 2.8 GWh, lämpö 10 %
 • Energian kulutuksen tavoite: vuodelle 2020 ei energian kulutuksen tavoitteita
 • Kaivoksen CO2-päästöt: 10 tonnia CO2 (liikenne kaivosalueella)
 • Vedenkulutus: n. 300 m3, (talousvettä), 0 m3 raakavettä
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: 1.5 Mm3
 • Patojen määrä kaivosalueella: 5 kpl
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: Kaitakämmekkä ja valkolehdokki
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: 0 tn
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet: ei toimia

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
  On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:    X
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:    X
Henkilöstön koulutussuunnitelma:    X
Tasa-arvosuunnitelma:    X
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:    X
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:    X
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä: X  
Oma pelastusyksikkö:    X
 

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

Vuoden 2020 aikana tuotanto ei ollut käynnissä lainkaan.

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 0
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 0
 • Tapaturmataajuus: 0
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: ei vuorojärjestelmää

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Toiminta-alueen lähistöllä energiantuotantoalueita (tuulivoimaloita)

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Rajoitettu liikkuminen maastossa kaivospiirin alueella

Vaikutukset maisema-arvoon:

Vähäisiä maisemavaikutuksia kaivannaisjätteiden läjitysalueiden osalta

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö: Yksittäisiä keskusteluja maanomistajien kanssa, tiivis yhteistyö eri viranmaistahojen ja yhtiön välillä.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet: