2020 Sibelco Nordic Oy Ab

Kuvaus yrityksestä

Suomessa toimii yhtiö Sibelco Nordic Oy Ab, joka kuuluu kansainväliseen Sibelco-konserniin. Sibelco on vuonna 1872 perustettu monikansallinen materiaaliratkaisuja tarjoava yhtiö. Yhtiö toimii yli 30 maassa ja sillä on laajat monimineraalivarannot.

Sibelco Nordic Oy Ab:lla on aktiivista toimintaa neljällä eri paikkakunnalla. Kaivoksia on kahdella paikkakunnalla, Kemiössä ja Nilsiässä. Koska yhtiöllä on muutakin kuin kaivoslain alaista toimintaa, taloudelliset tunnusluvut ovat haastavia erotella raportoinnissa.

Kemiössä louhitaan kolmessa avolouhoksessa pegmatiittia ja prosessoidaan kvartsihiekkaa (Belgiasta) ja anortosiittia (Lapinlahdesta). Toimipaikalla on louhosten lisäksi rikastamo, kuivatus, jatkojalostus ja pakkaus. Tuotteet ovat maasälpä, kvartsi, anortosiitti ja valimohiekka. Pääkäyttökohteet tuotteille ovat saniteettikeramiikka, lasikuitu ja valimot.

Nilsiässä louhitaan kahdessa avolouhoksessa kvartsia. Toiminta koostuu kvartsiittimineraalin louhinnasta, murskauksesta, rikastuksesta, rikasteen kuivauksesta ja jatkojalostuksesta. Pääkäyttökohteet tuotteille ovat tulenkestävät massat, suodatinhiekat, urheilu- ja harrastehiekat sekä lasiteollisuus.

Konsernin vuosiraportit, sisältäen myös Suomen toiminnan, löytyvät osoitteesta: https://www.sibelco.com/annualreport/

//

Toiminta-alue: Kemiö, Nilsiä

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Kim Michelsson
Kim.Michelsson@sibelco.com
040 551 5511

Yritys lukuina 2020

 • Tuotantomäärä: Kemiö: 67 000 tonnia (86 000 t sivukivimyynti), Nilsiä: 47 000 tonnia (2500 t sivukivi)
 • Kokonaislouhinta: Kemiö: 150 000 t (malmilouhinta: 50,5 %, sivukivilouhinta 49,5 %), Nilsiä: 0 t (Tuotanto tehty varastokasoista)
 • Raportoidut malmivarat: Ei raportoida julkisesti
 • Raportoidut mineraalivarannot: Ei raportoida julkisesti
 • Toiminnan aloitusvuosi: Kemiö: Toiminnan aloitusvuosi 1966, täysin Sibelcon omistuksessa vuodesta 1999, pegmatiitti esiintymiä hyödynnetty 1700 luvulta alkaen pienessä mittakaavassa. Nilsiä: Nykyisen toiminnan aloitusvuosi 1976, täysin Sibelcon omistuksessa vuodesta 1999, Kinahmin esiintymää hyödynnetty vuodesta 1914 lähtien.
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: Kemiö > 50 vuotta, Nilsiä > 100 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: Kemiö: 120 ha, Nilsiä: 147,5 ha
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: -
 • Omien työntekijöiden määrä: 70 (Sibelco Nordic Oy Ab)
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Kemiönsaari 31%, Kuopio 17%, Pori 7%, Espoo 7% (Sibelco Nordic Oy Ab)
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: Sesongin mukaan 10-20
 • Käyttökate EBITDA: Ei raportoida julkisesti
 • Maksettu yhteisövero: Ei raportoida julkisesti

Yrityksen ympäristökäytannöt:
On Ei
Sijainti luonnonsuojelualueella*  X
Ympäristöjohtamisjärjestelmä** X
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)  X
Mittaukset pölylle X
Mittaukset melulle X
Mittaukset tärinälle X
Ympäristöriskien arviointi tehty X
Poikkeamia ympäristöluvasta (2020)*** X
Sulkemissuunnitelma kaivokselle X
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa  X
** Sertifioitu 9001, 45001 ja 14001 *** Kemiössä juoksutusveden laadun tarkkailumittauksissa pH alitti muutamana kuukautena sallitun minimirajan pH 8. Suurin alitus oli pH 7.0, Nilsiässä juoksutusveden laadun tarkkailun kiintoainepitoisuudessa oli yhdessä näytteessä lupaehdon ylitys. Lupaehtojen mukaan juoksutusvesien kiintoainepitoisuus tulisi olla 20 mg/l ja näytteessä oli 30 mg/l.  
 • Ympäristölupa myönnetty: Kemiö (2016): https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1222466, Nilsiä (2012)
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: Kemiö: 200 000€, Nilsiä: 330 000€
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: Kemiö: 36 000€, Nilsiä: 30 000€
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: Ei malminetsintätoimintaa

Keskeiset tunnusluvut:

 • Kaivannaisjätteen määrä: Kemiö: 43 000 tonnia kuivaa ja märkää rikastushiekkaa, Nilsiä: 14 000 tonnia märkää rikastushiekkaa
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: Kemiö: 86 000 t sivukivimyynti + 73 000 t omaan käyttöön, Nilsiä: 2500 t omaan käyttöön
 • Polttoaineiden kulutus: (Kaivosalueilla toteutunut) Kemiö: 152 tonnia, Nilsiä: Ei kulutusta v. 2020
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): Kemiö 17 GWh, Nilsiä 9 GWh
 • Energian kulutuksen tavoite: Sibelcon tavoite on vähentää Scope 1-2 -päästöintensiteettiä (hiilidioksiditonnia / tuotto) 5% vuodessa vuodesta 2021 vuoteen 2030, yhteensä 37%. Lisätavoite Scope 3 päästöille vahvistetaan vuonna 2022 asiakkaiden ja toimittajien kuulemisen jälkeen
 • Kaivoksen CO2-päästöt: Ei raportoida julkisesti
 • Vedenkulutus: Kemiö: suljetussa kierrossa prosessivettä noin 2.3 Mm3, Nilsiä suljetussa kierrossa prosessivettä noin 380 000 m3
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: Kemiö: 656 000 m3, Nilsiä: 81 000 m3
 • Patojen määrä kaivosalueella: Kemiö 1 kpl, Nilsiä 2 kpl
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: –
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: Rikastamon vaahdotusprosessissa käytetään kokoojakemikaaleja, joista osa on määritelty ympäristölle vaaralliseksi.
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet: –

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:  X
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:  X
Henkilöstön koulutussuunnitelma:  X
Tasa-arvosuunnitelma:  X
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa*:  X
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä**:  X
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä***:  X
Oma pelastusyksikkö:  X
* Suomella on yksi paikka Sibelco konsernin Works council:issa ** ISO 45001 sertifioitu *** työntekijöillä

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2020

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 1,1 (Sibelco Nordic Oy Ab)
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): Ei raportoida julkisesti
 • Tapaturmataajuus: Vuonna 2020 RIR 0 (Sibelco Nordic Oy Ab)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: päivävuoro / 5 päivää viikossa, 3 vuoro / 5 päivää viikossa, 3 vuoro / 6 päivää viikossa, 3 vuoro / 7 päivää viikossa (työajat 7,5 h, 8 h, 12 h, liukuva työaika). (Sibelco Nordic Oy Ab)

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Toiminnat työllistävät sekä suoraan, että välillisesti paikallisia ja paikallista yritystoimintaa. Yhtiön toiminnan seurauksena varsinkin Kemiössä paikallisten metsäteiden kattavuus ja kunto on merkittävästi parantunut, helpottaen maan- ja metsänomistajien toimintaa alueella.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen toiminnalla ei ole yhtiön oman arvion mukaan ollut haitallisia vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön. Toiminta-alueille pääsy on kielletty turvallisuussyistä, joka voi rajoittaa liikkumista lähialueilla. Toiminta-aikoja on ympäristöluvassa määritelty huomioiden asutus ja virkistyskäyttö esimerkiksi Kemiössä kesäkaudella toimintaa on rajoitettu vähentääkseen haittaa loma-asutukselle.

Nilsiässä Sibelco on ollut mukana rahoittamassa Kauppisen järven kunnostushanketta parantaakseen järven tilaa ja sen virkistyskäyttöä. Kauppisen järvessä on myös asennettuna jatkuvatoiminen hapetin, estääkseen kerrostumisen muodostumista järvessä suolojen vaikutuksen takia.

Sekä Kemiö, että Nilsiä, maksavat vuosittain ympäristöluvassa määritellyt kalatalousmaksut kompensoidakseen haittoja.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Kaikille alueille on tehty maisemointisuunnitelma osana sulkemissuunnitelmaa. Maisemointia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan aina jatkuvasti myös toiminnan aikana.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö: • Järjestetty vierailuja mm. paikallisten yliopistoiden opiskelijoille ja järjestöille • Kemiön ja Nilsiän toimipisteille on tehty sidosryhmäyhteistyösuunnitelma • Sibelcolla on käytössä Whistle-Blower kanava, minkä kautta voi ilmiantaa epäilyksiä Sibelcon Code of Conduct rikkomuksista tai yhtiön politiikkojen vastaisesta toiminnasta. Lisätietoja: https://www.sibelco.com/priorities/human-rights-business-ethics/

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Kaivosjätteiden uusiokäyttö: CelMin ERA-MIN hanke
 • Sibelcon rikastushiekkajätteen käyttö sulfidijätteiden uusiokäytössä: CeraTail hanke
 • Rikastushiekan hyötykäyttö geopolymeereissa: Geomins hanke