2020 Sokli Oy

Soklin koerikastamon kasvittunut rikastushiekka-allas, taustalla koerikastamo.

Kuvaus yrityksestä

Sokli Oy on Suomen Malmijalostus Oy:n kokonaan omistama hankeyhtiö. Suomen Malmijalostus Oy:n perustehtävänä on maksimoida suomalaisten mineraalien arvo vastuullisesti.

Suomen Malmijalostus Oy hankki joulukuussa 2020 Savukoskella Pohjois-Suomessa sijaitsevaan Soklin kaivoshankkeeseen liittyvät oikeudet Yara Suomi Oy:ltä. Järjestelyn taustalla oli Yaran strategiseen kokonaisharkintaan perustuva päätös olla viemättä hanketta eteenpäin.

Soklin fosfaattiesiintymä on löydetty vuonna 1967, ja sitä on tutkittu siitä asti. Vuosien saatossa hankkeella on ollut useita eri omistajia. Soklin uusi kaivospiiri käynnissä olevan kaivospiiritoimituksen päätyttyä olisi noin 5 900 hehtaaria.

Soklille on myönnetty vuonna 2018 ympäristölupa, joka on tällä hetkellä korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä. Lupa koskee 10 miljoonan tonnin vuotuista fosfori- ja rautamalmin louhintaa ja tähän liittyvää sivukiven louhintaa sekä näihin liittyviä toimintoja. Ympäristölupaan ei sisälly radioaktiivisten mineraalien talteenottoa.

Alueen malmi sisältää myös muita sivutuotteita, kuten harvinaisia maametalleja, joiden hyödyntämispotentiaalia on vielä analysoitava tarkemmin.

Soklin malmin sivutuotteiden lisäksi myös alueen logistiset yhteydet on selvitettävä loppuun asti. Hankkeessa on pohdittu rautatievaihtoehtoa ja rekkakuljetuksia, mutta päätöksiä ei ole tehty.

Kaivoksen avaamisen on arvioitu olevan noin miljardin euron investointi. Suomen Malmijalostuksen mukaan olemassa olevat selvitykset antavat hyvää pohjatietoa, mutta lopullinen arvio kaivoksen avaamisen teknis-taloudellisesta kannattavuudesta voidaan tehdä vasta lisäselvitysten jälkeen. Mikäli hankkeen toteuttaminen myöhemmin todettaisiin teknis-taloudellisesti kannattamattomaksi, selvitetään myös mahdollisuutta perustaa alueelle luonnonsuojelualue.

//

Toiminta-alue: Savukoski

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Samuli Nikula
+358 40 536 4023
samuli.nikula@mineralsgroup.fi

Yritys lukuina 2020

 • Tuotantomäärä: -
 • Kokonaislouhinta: -
 • Raportoidut malmivarat: -
 • Raportoidut mineraalivarannot: Suunnitellun hankkeen mineraalivarannot ovat (indicated) 122 Mt (P2O5)
 • Toiminnan aloitusvuosi: Malminetsintä 1967. Kaivostoimintaa ei ole aloitettu.
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: Tuotanto suunniteltu 20 vuodelle.
 • Kaivosalueen pinta-ala: Käynnissä oleva kaivospiiritoimitus koskee 5 923,65 ha:n pinta-alaa, minkä sisään jää ennestään perustettu kaivospiiri, jonka pinta-ala on noin 1 199,31 ha
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: -
 • Omien työntekijöiden määrä: -
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: -
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: -
 • Käyttökate EBITDA: -
 • Maksettu yhteisövero: -

Tietoa malminetsinnästä

Soklin fosfaattiesiintymä on löydetty vuonna 1967, ja sitä on tutkittu siitä asti. Vuosien saatossa hankkeella on ollut useita eri omistajia. Malminetsintää ei ole tehty raportointivuonna 2020.

Yrityksen ympäristökäytannöt:
On Ei
Sijainti luonnonsuojelualueella    x
Ympäristöjohtamisjärjestelmä    x
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) x  
Mittaukset pölylle   x
Mittaukset melulle   x
Mittaukset tärinälle   x
Ympäristöriskien arviointi tehty x
Poikkeamia ympäristöluvasta (2020)   x
Sulkemissuunnitelma kaivokselle x
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa   x
Ympäristölupa myönnetty: Ei lainvoimaista ympäristölupaa Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: Ei lainvoimaista ympäristölupaa Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: 80 000 euroa voimassa olevan kaivosluvan osalta Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: Ei malminetsintää

Keskeiset tunnusluvut:

 • Kaivannaisjätteen määrä: 0 t
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: –
 • Polttoaineiden kulutus: –
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): –
 • Energian kulutuksen tavoite: –
 • Kaivoksen CO2-päästöt: –
 • Vedenkulutus: –
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: –
 • Patojen määrä kaivosalueella: 1 (Koerikastamon pato)
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: Toiminta-alueella yhteensä 18 uhanalaista lajia: hyönteiset ja hämähäkkieläimet 6 kpl, linnut 8 kpl, putkilokasvit 2 kpl ja sammalet 1kpl (lähde: Suomen Lajitietokeskus, Laji.fi). Edellä mainitut putkilokasvit ovat luontodirektiivin liitteen IV lajit laaksoarho ja lettorikko.
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: –
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet: Kompensaatiohakemukset käsittelyssä liittyen lettorikkoon ja laaksoarhoon.

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:
Oma pelastusyksikkö:

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2020

 • Koulutuspäivät keskimäärin: –
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): –
 • Tapaturmataajuus: –
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: –

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Vuonna 2020 alueella ei harjoitettu kaivostoimintaa, eikä kaivostoiminnasta aiheutuvia vaikutuksia ollut.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Vaikutukset maisema-arvoon:

Sidosryhmäyhteistyö: Sokli-hankkeen omistajuus siirtyi Sokli Oy:lle joulukuussa 2020, jolloin käynnistettiin sidosryhmätyön suunnittelu.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet: