2021 Inmet Finland Oy

Kuvaus yrityksestä

Inmet Finland Oy on First Quantum Minerals Ltd:n omistama malminetsintää harjoittava yritys. Rovaniemellä sijaitseva yritys on perustettu 2019.

Linkki yhtiön vastuullisuusraporttiin.

//

Toiminta-alue: Pelkosenniemi, Savukoski, Tervola

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Jaakko Georgi
040 185 7595
jaakko.georgi@fqml.com

Yritys lukuina 2021

 • Tuotantomäärä: -
 • Kokonaislouhinta: -
 • Raportoidut malmivarat: -
 • Raportoidut mineraalivarannot: -
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2019
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: -
 • Kaivosalueen pinta-ala: -
 • Omien työntekijöiden määrä: 4
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Rovaniemi
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: 5-10
 • Käyttökate EBITDA: -1 277 444 €
 • Maksettu yhteisövero: 1 900 855 €

Tietoa malminetsinnästä

Missä kunnissa malminetsintää tehdään: Pelkosenniemi, Savukoski, Tervola, Sodankylä Millä menetelmillä malminetsintää tehdään: Kallioperäkartoitus, kivinäytteenotto, maaperänäytteenotto, pohjamoreeninäytteenotto, geofysikaaliset lentomittaukset Etsittävät metallit/mineraalit: Nikkeli, kupari, platinaryhmän metallit, koboltti
 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 1 kpl, 960 ha
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 5 kpl, 3300 ha
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 13 kpl, 14200 ha
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: –
 • Malminetsintäkairaus: 2,8 km
 • Malminetsintäkorvaukset maanomistajille: 66 000 €

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
On Ei
Sijainti luonnonsuojelualueella x
Ympäristöjohtamisjärjestelmä x
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) x
Mittaukset pölylle x
Mittaukset melulle x
Mittaukset tärinälle x
Ympäristöriskien arviointi tehty x
Poikkeamia ympäristöluvasta (2020) x
Sulkemissuunnitelma kaivokselle x
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa x
Ympäristölupa myönnetty: N/A Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: N/A Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: N/A Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: N/A

Keskeiset tunnusluvut:

• Kaivannaisjätteen määrä:N/A
• Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: N/A
• Polttoaineiden kulutus: N/A
• Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): N/A
• Energian kulutuksen tavoite: N/A
• Kaivoksen CO2-päästöt: N/A
• Vedenkulutus: N/A
• Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: N/A
• Patojen määrä kaivosalueella: N/A
• Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: Kasvilajit: 5, Eläinlajit: 1, Sienilajit:1

 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: N/A
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet: Malminetsintälupa-alueiden ja ympäröivien alueiden uhanalaiset lajit on selvitetty ja työt suunniteltu siten, ettei lajeille aiheudu haittaa

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:  x
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut: x
Henkilöstön koulutussuunnitelma: x
Tasa-arvosuunnitelma: x
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa: x
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä: x
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä: x
Oma pelastusyksikkö: x
 

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 30
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 6
 • Tapaturmataajuus: 0 LTI
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: N/A
 • Naisia työvoimasta: 0 %

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Yhtiö pyrkii sopimaan kaikkien mahdollista häiriötä aiheuttavien toimien ajankohdat siten että vaikutus muihin elinkeinoihin on mahdollisimman vähäinen. Tällaisia vähäistä ja hetkellistä haittaa aiheuttavia toimia ovat esimerkiksi geofysikaaliset lentomittaukset, kallioperäkairaus ja pohjamoreeninäytteenotto. 

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Malminetsintätoimet voivat aiheuttaa vähäistä ja hetkellistä haittaa lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Vaikutukset maisema-arvoon ovat vähäiset ja keskittyvät koneiden kulkureiteille sekä kairauspaikoille

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö: Vuonna 2021 suoritetun pohjamoreeninäytteenoton, geofysikaalisten lentomittauksien ja geofysikaalisten maastomittauksien ajankohdat sovittiin sidosryhmien kanssa siten, että niiden vaikutukset alueen elinkeinoihin ovat mahdollisimman vähäiset

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Inmet Finland Oy ja First Quantum Minerals Ltd. tekevät yhteistyötä useiden tutkimuslaitosten kanssa, kehittäen muun muassa uusia ja kevyempiä malminetsintämenetelmiä joiden vaikutus ympäristöön on vähäisempi kuin perinteisillä malminetsintämenetelmillä. Myös tutkimusalueiden tarkempi rajaaminen on mahdollista näiden uusien malminetsintämenetelmien avulla, mikä mahdollistaa raskaampien malminetsintämenetelmien kohdistamisen rajatummille alueille.