2021 Northern Aspect Oy

Kuvaus yrityksestä

Northern Aspect Resources Oy (NARL) on 2016 perustettu malminetsintäyhtiö, jonka Rupert Resources Ltd on hankkinut omistukseensa toukokuussa 2018. Yrityksen kotipaikka on Kannus. NARL keskittyy kullanetsintään Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan alueilla.

//

Toiminta-alue: Kalajoki, Kannus, Toholampi, Kokkola ja Ylivieska

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Riikka Taipale
040 7416519
rtaipale@rupertresources.com

Yritys lukuina 2021

 • Tuotantomäärä: -
 • Kokonaislouhinta: -
 • Raportoidut mineraalivarannot: Hirsikankaan esiintymässä todennäköisiä varantoja 2270 tn (1,2 g/t Au). Vuoden 2018 resurssiarvio.
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2017
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: -
 • Kaivosalueen pinta-ala: -
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 11517,84 ha
 • Omien työntekijöiden määrä: 1
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Nivala
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: -
 • Käyttökate EBITDA: -
 • Maksettu yhteisövero: -

Tietoa malminetsinnästä

Tällä hetkellä malminetsintää tehdään Kannuksen, Kalajoen, Toholammen, Ylivieskan ja Kokkolan kuntien alueella. Vuonna 2022 malmitutkimusta on tarkoitus laajentaa itään päin Pyhäjärven ja Pihtiputaan kuntiin. Käytetyimmät tutkimusmenetelmät NARL:n kohteissa ovat maastokartoitus ja -näytteenotto, geofysiikan menetelmät ja timanttikairaus. Yhtiö on tehnyt myös maaperä-, BoT- ja raskasmineraalinäytteenottoa. Yhtiö keskittyy ensisijaisesti kullan etsintään. Keskeiset tunnusluvut:
 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 2 kpl ja 5947.94 ha
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 10 kpl ja 11517,84 ha
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: –
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: –
 • Malminetsintäkairaus: 1,174 km
 • Malminetsintäkorvaukset maanomistajille: 243 600 € raportointivuonna

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
On Ei
Sijainti luonnonsuojelualueella*  x
Ympäristöjohtamisjärjestelmä**  x
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)  x
Mittaukset pölylle  x
Mittaukset melulle  x
Mittaukset tärinälle  x
Ympäristöriskien arviointi tehty  x
Poikkeamia ympäristöluvasta (2020)***  x
Sulkemissuunnitelma kaivokselle  x
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa  x
 • Ympäristölupa myönnetty: –
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: –
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: –
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: –
 

Keskeiset tunnusluvut:

• Kaivannaisjätteen määrä: –
• Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: –
• Polttoaineiden kulutus: –
• Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): –
• Energian kulutuksen tavoite: –
• Kaivoksen CO2-päästöt: –
• Vedenkulutus:
• Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: –
• Patojen määrä kaivosalueella: –
• Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: liito-orava
• Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: –
• Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:  x
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:  x
Henkilöstön koulutussuunnitelma:  x
Tasa-arvosuunnitelma:  x
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:  x
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:  x
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:  x
Oma pelastusyksikkö:  x

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

 • Koulutuspäivät keskimäärin: –
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): –
 • Tapaturmataajuus: –
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: –
 • Naisten osuus työvoimasta 100 %

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Minimaalliset

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

ei

Vaikutukset maisema-arvoon:

ei

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö: Tupaillat malminetsintäalueen kunnissa maanomistajille ja kunnan johdolle.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

ei