2021 Rupert Finland Oy

Kuvaus yrityksestä

Rupert Finland Oy on Rupert Resources Ltd:n omistama yhtiö, jonka kotipaikkana on Sodankylä. Rupert Resources:n pääpaino on Rupert Lapland -hankkeessa Keski-Lapin viherkivivyöhykkeellä. Hanke koostuu monen miljoonan unssin Ikkari -kultaesiintymästä ja luvitetusta Pahtavaaran kaivoksesta. Yritys on perustettu 2016. Toiminta keskittyy malminetsintään, aktiivista kaivostoimintaa ei tällä hetkellä ole Pahtavaaran kaivoksen ollessa ylläpitotilassa.

Pahtavaaran kultaesiintymän löysi Geologian tutkimuskeskus (GTK) vuonna 1985. Pahtavaarassa kaivostoimintaa on ollut vuosina 1996–2000, 2003–2007 ja 2008–2014 aikaisempien omistajien toimesta. Tuotanto Pahtavaarassa on tapahtunut avolouhoksesta sekä vuodesta 2009 lähtien yksinomaan maanalaisesta kaivoksesta. Pahtavaarassa kaivostoiminta on ollut keskeytettynä vuodesta 2014 lähtien ja syyskuussa 2016 kaivos siirtyi Rupert Finland Oy:n hallintaan.

Linkki yhtiön sivuille.

//

Toiminta-alue: Sodankylä

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Anniina Salonen, asalonen@rupertresources.com, 040 661 6605

Yritys lukuina 2021

 • Tuotantomäärä: Ei kaivostuotantoa
 • Kokonaislouhinta: Ei kaivostuotantoa
 • Raportoidut malmivarat: -
 • Raportoidut mineraalivarannot: Pahtavaara 474 000 unssia, mahdolliset, 3,2 g/t, 4.6 Mt.
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2016 (Rupert Resources Ltd), Pahtavaaran kultaesiintymän löytymisvuosi 1985
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: -
 • Kaivosalueen pinta-ala: 420 ha (Pahtavaara)
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 315 km2
 • Omien työntekijöiden määrä: 27
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Sodankylä 53 %, Oulu 18 %, Savukoski 6 %, Kemijärvi 6 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: Ei vakituisia urakoitsijoita, joulukuussa 2021 malminetsinnän kairaustöihin käytettäviä urakoitsijoita oli töissä yhteensä 49 henkilöä.
 • Käyttökate EBITDA: -
 • Maksettu yhteisövero: -

Tietoa malminetsinnästä

Rupert on tehnyt malminetsintää Sodankylässä vuodesta 2016 lähtien. Yhtiön malminetsintälupa-alueet sijaitsevat Sodankylän kuntakeskuksen pohjoispuolella Pahtavaaran kaivosalueen ympäristössä sekä lännessä Jeesiön kylä ympäristössä. Malminetsintälupa-alueet sijoittuvat Sattasniemen paliskunnan alueille. Malminetsintälupa-alueilta etsitään kultaa ja kuparia, ja malminetsintämenetelminä käytetään geofysikaalisia mittauksia, pohjamoreeninäytteenottoa sekä kairausta.. Keskeiset tunnusluvut (vuoden 2021 lopussa):
 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 5 kpl ja 428,9 km2
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 13 kpl ja 315,0 km2
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 6 kpl ja 19,7 km2
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 0 kpl
 • Malminetsintäkairaus: 54,1 km (9 km Pahtavaaran kaivosalueella)
 • Malminetsintäkorvaukset maanomistajille: 764 896 €

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:  
On Ei
Sijainti luonnonsuojelualueella X
Ympäristöjohtamisjärjestelmä X
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) X
Mittaukset pölylle X
Mittaukset melulle X
Mittaukset tärinälle X
Ympäristöriskien arviointi tehty X
Poikkeamia ympäristöluvasta (2021)* X
Sulkemissuunnitelma kaivokselle X
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa X
* 1 kpl,.Lupapoikkeama on liittynyt vesien kiintoainespitoisuuden neljännesvuosikeskiarvoon kaivosalueen sisällä johdettavissa vesissä.
 • Ympäristölupa myönnetty: Pahtavaaran kaivoksen ympäristölupa v. 2006
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: 640 000 €
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: 210 000 €
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: 42 000 €

Keskeiset tunnusluvut:

 • Kaivannaisjätteen määrä:
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö:
 • Polttoaineiden kulutus:
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): 2,5 GWh sähkö ja lämpö
 • Kaivoksen CO2-päästöt: –
 • Vedenkulutus: 0,46 Mm3 (0 % raakavettä, kaikki käytetty vesi kaivoksen kuivanapitovettä) (Pahtavaara)
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: 0,46 Mm3 (Pahtavaara)
 • Patojen määrä kaivosalueella: 2 kpl luokan 2 patoja (Pahtavaara)
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: 0 kpl
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: 0 t
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä: X
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut: X
Henkilöstön koulutussuunnitelma: X
Tasa-arvosuunnitelma: X
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa: X
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä: X
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä: X
Oma pelastusyksikkö: X
 

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 0-5 päivää/hlö
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): < 1 %
 • Tapaturmataajuus: 0
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: päivätyö (ma-pe)
 • Naisten osuus henkilöstöstä: 26 %

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Pahtavaaran kaivosalue sekä yhtiön malminetsintätoimet sijoittuvat Sattasniemen paliskunnan alueelle. Paliskunnan kanssa käydään säännöllistä vuoropuhelua. Sattasniemen paliskunnalle on hankittu poroille tarkoitettuja GPS -pantoja porojen liikkumisen ja laidunkierron seuraamiseksi. Yhtiö järjestää joka syksy lähikylien asukkaille tiedotustilaisuudet, joissa esitellään tulevan kenttäkauden töitä ja käydään avointa keskustelua yhtiön toiminnasta ja vaikutuksista alueeseen. Yhtiö pyrkii käyttämään paikallisia yrityksiä hankinnoissaan. Yhtiön oman näkemyksen mukaan muihin elinkeinoihin ei toiminnalla ole vaikutusta.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Malminetsintätoimet voivat aiheuttaa vähäistä ja hetkellistä haittaa lähialueen virkistyskäyttöön. Pahtavaaran kaivos on vaikuttanut alueen alkuperäiseen virkistyskäyttöön, kun metsästys ja marjastus on alueelta väistynyt kaivostoiminnan myötä.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Malminetsintä on hyvin paikallista, joten yhtiön arvion mukaan sen malminetsintätoiminnan vaikutukset maisema-arvoon ovat vähäisiä. Pahtavaaran kaivoksella maisemavaikutuksia on pienennetty kasvittamalla rikastushiekka-altaan pinta ja seuraamalla koetoimintaluvan nojalla kasvillisuuden menestymistä alueella. Pahtavaaran kaivoksen päivitetty sulkemissuunnitelma sisältää toimet alueen sulkemiseksi, maisemahaittojen pienentämiseksi ja alueen sopeuttamiseksi ympäristöön.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö: Yhtiö pitää avointa ja ennakoivaa tiedotusta sekä vuoropuhelua sidosryhmiensä kanssa ensiarvoisen tärkeänä. Yhtiö tiedottaa sidosryhmiään alkavista malminetsintätöistä aina ennen töiden aloittamista. Joka syksy lähimmille kylille järjestetään infotilaisuus, missä kerrotaan tulevista töistä ja suunnitelmista. Kyläilloissa on mahdollista tavata yhtiön työntekijöitä, keskustella ja esittää kysymyksiä toiminnasta. Ajankohtaisia tiedotustilaisuuksia järjestetään kyläläisten lisäksi myös muille sidosryhmille, kuten kunnalle ja viranomaisille aina tarpeen mukaisesti. Tuemme myös paikallista toimintaa. Yhtiö tiedottaa toiminnastaan mm. Facebook -sivun ja Instagram -tilin kautta. Yhtiön nettisivuilta löytyy lomake yhteydenottoon. Kanavat ovat avoimia kaikille yhtiön sidosryhmille ja toiminnasta kiinnostuneille ja siellä voi esittää kommentteja, kysymyksiä ja jättää palautetta yhtiön toiminnasta.