2021 Sibelco Nordic Oy Ab

Kuvaus yrityksestä

Suomessa toimii yhtiö Sibelco Nordic Oy Ab, joka kuuluu kansainväliseen Sibelco-konserniin. Sibelco on vuonna 1872 perustettu monikansallinen materiaaliratkaisuja tarjoava yhtiö. Yhtiö toimii yli 30 maassa ja sillä on laajat monimineraalivarannot.  

Sibelco Nordic Oy Ab:lla on aktiivista toimintaa neljällä eri paikkakunnalla. Louhoksia on kahdella paikkakunnalla, Kemiössä ja Nilsiässä. Koska yhtiöllä on muutakin kuin kaivoslain alaista toimintaa, taloudellisten tunnuslukujen erotteleminen on haastavaa raportoinnissa.  

Kemiössä louhitaan kolmessa avolouhoksessa pegmatiittia ja siellä myös prosessoidaan kvartsihiekkaa (Belgiasta) ja anortosiittia (Lapinlahdelta). Toimipaikalla on louhosten lisäksi rikastamo sekä kuivatus-, jatkojalostus- ja pakkaustoiminnot. Tuotteet ovat maasälpä, kvartsi, anortosiitti ja valimohiekka. Pääkäyttökohteet tuotteille ovat saniteettikeramiikka, lasikuitu ja valimot.  

Nilsiässä louhitaan kahdessa avolouhoksessa kvartsia. Toiminta koostuu kvartsiittimineraalin louhinnasta, murskauksesta, rikastuksesta, rikasteen kuivauksesta ja jatkojalostuksesta. Pääkäyttökohteet tuotteille ovat tulenkestävät massat, suodatinhiekat, urheilu- ja harrastehiekat sekä lasiteollisuus. 

 Konsernin vuosiraportit, sisältäen myös Suomen toiminnan, löytyvät täältä.

//

Toiminta-alue: Kemiö, Nilsiä

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Kim Michelsson
Kim.Michelsson@sibelco.com
040 551 5511

Yritys lukuina 2021

 • Tuotantomäärä: Kemiö: 66 500 tonnia (85 200 t sivukivimyynti) Nilsiä: 45 000 tonnia (2000 t sivukivi)
 • Kokonaislouhinta: Kemiö: 88 392 tonnia (malminlouhinta 35,4 %) Nilsiä: 45 000 tonnia
 • Raportoidut malmivarat: Ei raportoida julkisesti
 • Raportoidut mineraalivarannot: Ei raportoida julkisesti
 • Toiminnan aloitusvuosi: Kemiö: Toiminnan aloitusvuosi 1966, täysin Sibelcon omistuksessa vuodesta 1999, pegmatiitti esiintymiä hyödynnetty 1700 luvulta alkaen pienessä mittakaavassa. Nilsiä: Nykyisen toiminnan aloitusvuosi 1976, täysin Sibelcon omistuksessa vuodesta 1999, Kinahmin esiintymää hyödynnetty vuodesta 1914 lähtien.
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: Kemiö > 50 vuotta, Nilsiä > 100 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: Kemiö: 120 ha, Nilsiä: 147,5 ha
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: -
 • Omien työntekijöiden määrä: 72 (Sibelco Nordic Oy Ab)
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Kemiönsaari 31 %, Kuopio 17 %, Pori 7 %, Espoo 7 % (Sibelco Nordic Oy Ab)
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: Sesongin mukaan 10-20
 • Käyttökate EBITDA: Ei raportoida julkisesti
 • Maksettu yhteisövero: Ei raportoida julkisesti

Tietoa malminetsinnästä

Ei tällä hetkellä aktiivista malminetsintää.

Yrityksen ympäristökäytannöt:
On Ei
Sijainti luonnonsuojelualueella*  X
Ympäristöjohtamisjärjestelmä** X
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)  X
Mittaukset pölylle X
Mittaukset melulle X
Mittaukset tärinälle X
Ympäristöriskien arviointi tehty X
Poikkeamia ympäristöluvasta (2020)*** X
Sulkemissuunnitelma kaivokselle X
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa  X
** Sertifioitu 9001, 45001 ja 14001  *** Kemiössä juoksutusveden laadun tarkkailumittauksissa pH alitti muutamana kuukautena sallitun minimirajan pH 8. Suurin alitus oli pH 7.3. Kemiön juoksutusvesien koko vuoden keskiarvo oli kuitenkin pH 8.2. Alitukset näkyivät kuukausittaisessa juoksutusveden laadun tarkkailussa, jonka toteuttaa ulkopuolinen laboratorio. Viranomaisilta ei ole tullut virallista huomautusta alitukseen liittyen.

Keskeiset tunnusluvut:

 • Kaivannaisjätteen määrä:  Kemiö: 62 000 tonnia kuivaa ja märkää rikastushiekkaa, Nilsiä: 12 837 tonnia märkää rikastushiekkaa 
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: Kemiö: 85 200 t sivukivimyynti + 70 144 t sivukivi omaan käyttöön (patorakentamista), Nilsiä: 0 t
 • Polttoaineiden kulutus: Kemiö: 152 tonnia (louhintaurakoitsijan poraus, louhinta ja murskaus), Nilsiä: 45 tonnia
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): Kemiö 14,77 GWh, Nilsiä 4,3 GWh
 • Energiankulutuksen tavoite: Sibelco on asettanut tavoitteen vähentää scope 1 ja 2 CO2 päästöjään 37% vuoteen 2030 mennessä (vuodesta 2021) 
 • Kaivoksen CO2-päästöt: Ei raportoida julkisesti 
 • Vedenkulutus: 
  • Kemiö: Rikastamolla käytetään suljetussa kierrossa prosessivettä noin 2.3 Mm3
  • Nilsiä: Rikastamolla käytetään suljetussa kierrossa prosessivettä noin 380 000 m3
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle:
  • Kemiö:  juoksutus 442 493 m3
  • Nilsiä: juoksutusmäärä 47 513 m3 
 • Patojen määrä kaivosalueella: Kemiö: 1 kpl, Nilsiä: 2 kpl 
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä:  
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: Rikastamon vaahdotusprosessissa käytetään kokoojakemikaaleja, joista osa on määritelty ympäristölle vaaralliseksi. 
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet: – 

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:  X
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:  X
Henkilöstön koulutussuunnitelma:  X
Tasa-arvosuunnitelma:  X
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa*:  X
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä**:  X
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä***:  X
Oma pelastusyksikkö:  X
* Suomella on yksi paikka Sibelco konsernin Works council:issa ** ISO 45001 sertifioitu *** työntekijöillä

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 1,1 (Sibelco Nordic Oy Ab) 
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): Ei raportoida julkisesti 
 • Tapaturmataajuus: Vuonna 2021 RIR 0 (Sibelco Nordic Oy Ab) 
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: päivävuoro / 5 päivää viikossa, 3 vuoro / 5 päivää viikossa, 3 vuoro / 6 päivää viikossa, 3 vuoro / 7 päivää viikossa (työajat 7,5 h, 8 h, 12 h, liukuva työaika). (Sibelco Nordic Oy Ab) 

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Toiminnat työllistävät sekä suoraan, että välillisesti paikallisia ja paikallista yritystoimintaa. Yhtiön toiminnan seurauksena on varsinkin Kemiössä paikallisten metsäteiden kattavuus ja kunto merkittävästi parantunut ja helpottanut maa- ja metsänomistajien toimintaa alueella.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen toiminnalla ei ole yhtiön oman arvion mukaan ollut haitallisia vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön. Toiminta-alueille pääsy on kielletty turvallisuussyistä, ja tämä voi rajoittaa liikkumista lähialueilla. Toiminta-aikoja on ympäristöluvassa määritelty huomioiden asutus ja virkistyskäyttö. Esimerkiksi Kemiössä kesäkaudella toimintaa on rajoitettu, jotta minimoidaan haitta loma-asutukselle.

Nilsiässä Sibelco on ollut mukana rahoittamassa Kauppisen järven kunnostushanketta, jonka tarkoitus oli parantaa järven tilaa ja sen virkistyskäyttöä. Kauppisen järveen on myös asennettu jatkuvatoiminen hapetin estämään suolakerrostumista järvessä. Sekä Kemiössä että Nilsiässä yritys maksaa vuosittain ympäristöluvassa määriteltyä kalatalousmaksua kompensoimaan toiminnan mahdollisesti aiheuttamaa haittaa vastaanottavassa vesistössä.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Kaikille alueille on tehty maisemointisuunnitelma osana sulkemissuunnitelmaa. Maisemointia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan aina jatkuvasti myös toiminnan aikana.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö: • Järjestetty vierailuja mm. paikallisten yliopistoiden opiskelijoille ja järjestöille • Kemiön ja Nilsiän toimipisteille on tehty sidosryhmäyhteistyösuunnitelma • Sibelcolla on käytössä Whistle-Blower kanava, minkä kautta voi ilmiantaa epäilyksiä Sibelcon Code of Conduct rikkomuksista tai yhtiön politiikkojen vastaisesta toiminnasta. Lisätietoja: https://www.sibelco.com/priorities/human-rights-business-ethics/

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet: