2018 Anglo American Exploration Finland, AA Sakatti Mining Oy

Kuvaus yrityksestä

Anglo American harjoittaa malminetsintää Lapissa Sodankylän, Kittilän, Savukosken ja Sallan alueilla. Malminetsintäalueilla arvioidaan olevan nikkeliä, kuparia ja platinaryhmän metalleja. Suomessa toimiva yhtiö on AA Sakatti Mining Oy, joka on Anglo American Plc:n tytäryhtiö. Anglo American Plc:n rekisteröity kotipaikka on Lontoo. Yrityksellä on kaivostoimintaa muissa maissa.

Yrityksen vastuullisuusraportti

//

Toiminta-alue: Sodankylä, Kittilä, Savukoski ja Salla

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Ulla Syrjälä
ulla.syrjala@angloamerican.com
040 480 1820

Yritys lukuina 2018

 • Tuotantomäärä: Ei kaivostuotantoa
 • Kokonaislouhinta: Ei kaivostuotantoa
 • Raportoidut malmivarat: -
 • Raportoidut mineraalivarannot: Todennäköiset mineraalivarannot 3,5 Mt @ 3,45% TCu; 2,47% Ni; 2,49 g/t 3E . Mahdolliset mineraalivarannot 40,9 Mt @ 1,77% TCu; 0,83 % Ni; 1,37 g/t 3E (TCu = totaali kupari; Ni = totaali nikkeli; 3E = yhteenlaskettu platina, palladium ja kulta).
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2004 (Suomessa)
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: -
 • Kaivosalueen pinta-ala: -
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: Joulukuussa voimassa olevia valtauksia ja malminetsintälupia 24 352,78 ha. Hakemuksia 31 569,4 ha.
 • Omien työntekijöiden määrä: 30 henkilöä. Joulukuussa 2018 työntekijöiden määrä määräaikaiset työntekijät mukaan lukien 35 kpl.
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Sodankylä
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: Ei ole vakituisia urakoitsijoita, mutta kairaussesongin ja tarpeen mukaan urakoitsijoita käytetään. Määrät vaihtelevat. Vuoden 2018 joulukuussa kairaussesongin alussa urakoitsijoita oli 87 kpl.
 • Käyttökate EBITDA: -
 • Maksettu yhteisövero: -

Tietoa malminetsinnästä

Anglo American on harjoittanut Suomessa malminetsintää vuodesta 2004 lähtien. Yrityksellä oli vuoden 2018 lopussa voimassa olevia valtaus- ja malminetsintälupa-alueita yhteensä n. 22 411,63 ha. Lupa-alueet sijaisevat pääosin Sodankylän kirkonkylän pohjoispuolella ja ne sijoittuvat kolmen paliskunnan (Oraniemi, Sattasniemi) alueelle. Malminetsintäalueilta etsitään nikkeliä, kuparia ja platinaryhmän metalleja (Ni-Cu-PGE). Anglo American käyttää malminetsintämenetelminään kallioperäkartoitusta, syväkairausta, geologisia vasara- ja maaperänäytteenottoa, maasto- ja aerogeofysikaalisia mittauksia sekä pohjamoreeninäytteenottoa.

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
 Vuosi 2018 On Ei
Sijainti   luonnonsuojelualueella*  X  
Ympäristöjohtamisjärjestelmä**  X  
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)    X
Mittaukset pölylle  X  
Mittaukset melulle  X  
Mittaukset tärinälle  X  
Ympäristöriskien arviointi tehty  X  
Poikkeamia ympäristöluvasta (2015)    X
Ympäristövakuudet olemassa    X
* Voimassa oleva lupa Sakatti 1:5 on Viiankiaavan suojelualueella (440,5ha) ja Uusitalon YSA alueella (18,81 ha). Hakemuksia on Viiankiaavan suojelualueilla sekä yksityisillä suojelualueilla yhteensä 5616,7 ha. ** Ei sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti.      

Keskeiset tunnusluvut:

2018

 • Polttoaineiden kulutus: 182,89 m3  (polttoöljy 148,84 m3, diesel 25,65 m3, bensiini 8,40 m3, joista uusiutumattomia 100%)
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): 0,793 GWh (*Uusiutuvien ja uusiutumattomien energialähteiden osuudet vaihtelevat)
 • Vedenkulutus: 36 976,8 m3 (josta raakevettä 93 %)
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: 0 kg
 • Toiminta-alueella ja sen lähiympäristössä havaittu suojelullisesti arvokas lajisto
  • sammal- ja putkilokasvilajit 32 + 29 kpl
  • pesivät lintulajit 80 kpl
  • korentoja 1 laji
  • kovakuoriaisia 3 lajia
  • perhosia 21 lajia
  • sienisääski 1 laji

Yhtiö on asentanut 3 merikotkanpesää ja 9 hiiripöllön pesää toiminnan vaikutusalueen ulkopuolelle.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
 Vuosi 2018 On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä  X  
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut  X  
Henkilöstön koulutussuunnitelma  X  
Tasa-arvosuunnitelma    X
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa X  
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä **         X  
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä X  
* Käytössä konsernin tasoinen Your Voice -järjestelmä.

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2018

 • Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: 6 koulutuspäivää/hlö
 • Sairauspoissaolot: 106 päivää
 • Tapaturmataajuus: 11,90 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 8 tunnin työpäiväjärjestelmä (5 töitä / 2 vapaa), kairausurakoitsijoilla rotaatio, 12 tunnin työpäiväjärjestelmä (7 töitä / 7 vapaa)

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Kaivos- tai malminetsintätoimintaa harjoitetaan Sattasniemen ja Oraniemen sekä Alakylän (Venejoki) poronhoitoalueilla. Paikallisten poronhoitajien kanssa käydään tiivistä ja avointa vuorovaikutusta, ja kaikki malminetsintätyöt yhteensovitetaan poronhoitajien töiden mukaan. Keskeisellä toiminta-alueella, Sakatin hankkeen alueella, sijaitseville Oraniemen ja Sattasniemen paliskunnan tokkakunnille on ostettu poroille tarkoitettuja GPS-pantoja porojen elinkierron ja liikkeiden seuraamiseksi. Kerättyä tietoa hyödynnetään mm. Sakatin kaivoshankkeen ympäristövaikutusten (YVA) arviointiprosessissa. Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole negatiivisia vaikutuksia muihin elinkeinoihin. Keskeiset sidosryhmät kuten kunta, lähiseudun asukkaat, maan- ja vesialueiden omistajat, ympäristöjärjestöt, paliskunnat sekä kalastuselinkeino on sitoutettu sidosryhmäyhteistyöhön. Elinkeinonharjoittajia ja Sodankylän yrittäjiä on pyritty aktivoimaan sidosryhmätyöhön YVA-prosessin myötä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Virkistyskäyttöön ei ole vaikutuksia.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla on vähän vaikutuksia lähialueen maisema-arvoon. Vaikutukset ovat lähinnä kairareikien merkitsemiseen käytetyt punaiseksi maalatut puukepit, jotka ovat havaittavissa lähietäisyydeltä maastossa. Vaikutuksia maisema-arvoihin selvitetään Sakatin hankkeen osalta YVA.ssa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Toimitaan sidosryhmähallintaohjelman mukaisesti, kehitetään sidosryhmäyhteistyötä jatkuvasti sekä noudatetaan emoyhtiön ”Social Way” -standardia.
 • Avoimet ovet ovat kerran vuodessa ja sen lisäksi useita muita tilaisuuksia kunnissa, joissa työskentelemme.
 • Sakatin YVA:an liittyviä pienryhmiä on 5 kpl ja kyläryhmiä 5 kpl. Tapaamisten määrä vaihtelee vuosittain, sovitaan yhdessä ryhmien kanssa.
 • Kyläkokous järjestetään aina ennen kentällä tehtävien töiden aloitusta.
 • Kunnan kanssa pidetään kerran kvartaalissa ajankohtaispalaveri.
 • Paliskuntien kanssa pidetään ajankohtaispalaveri tarpeen mukaan. YVA-prosessin aikana kunta ja elinkeinot muodostavat yhden pienryhmän.
 • Yhteistyö paliskuntien kanssa on yrityksen näkökulmasta ollut hyvää ja vuorovaikutus molemminpuolista sekä proaktiivista.
 • Tarpeen vaatiessa erilliset kokoukset kansanedustajien, kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa. YVA-prosessin aikana Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa ollaan pidetty ajankohtaispalaveri kaksi kertaa vuodessa.
 • Yritys huolehtii sosiaalisesta vastuusta ja tukee paikallista koulutusta, nuorisotyötä, urheilu-/harrastustoimintaa, vanhustyötä sekä ympäristö- ja kulttuuritoimintaa.
 • Yrityksellä on useita erillaisia palautekanavia sidosryhmille sekä saadun palautteen käsittelylle. Tiedotamme ajankohtaisista asioista niin sosiaalisessa mediassa kuin muita kanavia pitkin.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Kestävän kaivostoiminnan verkosto
 • INFACT-hanke
 • MIREU-hanke