2017 Anglo American Exploration Finland, AA Sakatti Mining Oy

Kuvaus yrityksestä

Anglo American harjoittaa malminetsintää Lapissa Sodankylän, Kittilän, Savukosken ja Sallan alueilla. Malminetsintäalueilla arvioidaan olevan nikkeliä, kuparia ja platinaryhmän metalleja. Suomessa toimiva yhtiö on AA Sakatti Mining Oy, joka on Anglo American Plc:n tytäryhtiö. Anglo American Plc:n rekisteröity kotipaikka on Lontoo. Yrityksellä on kaivostoimintaa muissa maissa.

Yrityksen vastuullisuusraportti

//

Toiminta-alue: Sodankylä, Kittilä, Savukoski ja Salla

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Ulla Syrjälä
ulla.syrjala@angloamerican.com
040 480 1820

Yritys lukuina 2017

 • Tuotantomäärä: Ei kaivostuotantoa
 • Kokonaislouhinta: Ei kaivostuotantoa
 • Raportoidut malmivarat: -
 • Raportoidut mineraalivarannot: Todennäköiset mineraalivarannot 3,5 Mt @ 3,45% TCu; 2,47% Ni; 2,49 g/t 3E . Mahdolliset mineraalivarannot 40,9 Mt @ 1,77% TCu; 0,83 %Ni; 1,37 g/t 3E (TCu = totaali kupari; Ni = totaali nikkeli; 3E = yhteenlaskettu platina, palladium ja kulta).
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2004 (Suomessa)
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: -
 • Kaivosalueen pinta-ala: -
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: Voimassa olevat valtaukset ja malminetsintäluvat 19 355 ha. Hakemuksia 43 939,73 ha.
 • Omien työntekijöiden määrä: 33 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Sodankylä
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: Ei ole vakituisia urakoitsijoita, mutta kairaussesongin ja tarpeen mukaan urakoitsijoita käytetään. Määrät vaihtelevat. Vuoden 2016 joulukuussa kairaussesongin alussa urakoitsijoita oli 79.
 • Käyttökate EBITDA: -
 • Maksettu yhteisövero: -

Tietoa malminetsinnästä

Anglo American on harjoittanut Suomessa malminetsintää vuodesta 2004 lähtien. Yrityksellä oli vuonna 2017 voimassa olevia valtaus- ja malminetsintälupa-alueita yhteensä n. 19 355 ha. Lupa-alueet sijaisevat pääosin Sodankylän kirkonkylän pohjoispuolella ja ne sijoittuvat kolmen paliskunnan (Oraniemi, Sattasniemi) alueelle. Malminetsintäalueilta etsitään nikkeliä, kuparia ja platinaryhmän metalleja (Ni-Cu-PGE). Anglo American käyttää malminetsintämenetelminään kallioperäkartoitusta, syväkairausta, geologisia vasara- ja maaperänäytteenottoa, maasto- ja aerogeofysikaalisia mittauksia sekä pohjamoreeninäytteenottoa.

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
 Vuosi 2017 On Ei
Sijainti   luonnonsuojelualueella*  X  
Ympäristöjohtamisjärjestelmä**  X  
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)    X
Mittaukset pölylle  X  
Mittaukset melulle  X  
Mittaukset tärinälle  X  
Ympäristöriskien arviointi tehty  X  
Poikkeamia ympäristöluvasta (2015)    X
Ympäristövakuudet olemassa    X
* Voimassa oleva lupa Sakatti 1:5 on Viiankiaavan suojelualueella (440,5ha) ja Uusitalon YSA alueella (18,63ha). Hakemuksia on Viiankiaavan suojelualueella yhteensä 5616,7 ha.  Ilmakkiaavan alueelle osunut lupa KaivNro 8871 Matasoja on peruttu, raukeamispäätös 22.1.2016. Lupahakemukset Ilmakkiaavan ja Koitelaisen alueilta on peruttu 22.9.2015. ** Sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti.      

Keskeiset tunnusluvut:

2017

 • Polttoaineiden kulutus: 34,16 m3  (moottoripolttoöljy 121,93 m3, diesel 39,58 m3, bensiini 24,78 m3, joista uusiutumattomia 100%)
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): 0,749 GWh (*Uusiutuvien ja uusiutumattomien energialähteiden osuudet vaihtelevat)
 • Vedenkulutus: 39 696,80 m3 (josta raakevettä 96 %)
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: 0 kg
 • Toiminta-alueella ja sen lähiympäristössä havaittu suojelullisesti arvokas lajisto
  • sammal- ja putkilokasvilajit 23 + 29 kpl
  • pesivät lintulajit 80 kpl
  • kovakuoriaisia 3 lajia
  • perhosia 21 lajia
  • sienisääski 1 laji

Yhtiö on asentanut 3 merikotkanpesää ja 9 hiiripöllön pesää toiminnan vaikutusalueen ulkopuolelle.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
 Vuosi 2017 On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä*  X  
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut  X  
Henkilöstön koulutussuunnitelma  X  
Tasa-arvosuunnitelma    X
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa X  
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä **         X  
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä X  
* Sertifioitu OHSAS 18001 -standardin mukaisesti, sovelletaan myös urakoitsijoihin. ** Käytössä konsernin tasoinen Speak Up -järjestelmä.

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2017

 • Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: 16 koulutuspäivää/hklö
 • Sairauspoissaolot: 129 päivää
 • Tapaturmataajuus: 38,4 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, rotaatio, 12 tunnin työpäiväjärjestelmä (urakoitsijat)

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Kaivos- tai malminetsintätoimintaa harjoitetaan Sattasniemen, Syväjärven sekä Oraniemen poronhoitoalueilla. Poronhoidolle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa on kompensoitu mm. lainaamalla työmiehiä porotöihin, sekä antamalla rahallista korvausta menetetystä työajasta. Keskeisellä toiminta-alueella sijaitsevalle Oraniemen paliskunnan tokalle on ostettu 5 poroille tarkoitettua GPS-pantaa niiden liikkeiden seuraamiseksi. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat, ympäristöjärjestöt, paliskunnat sekä kalastuselinkeino huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Virkistyskäyttöön ei ole vaikutuksia.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla on vähän vaikutuksia lähialueen maisema-arvoon. Vaikutukset ovat lähinnä kairareikien merkitsemiseen käytetyt punaiseksi maalatut puukepit, joihin voi törmätä maastossa. Maisema-arvoja ei ole huomioitu yrityksen toiminnassa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Toimitaan sidosryhmähallintaohjelman mukaisesti, kehitetään sidosryhmäyhteistyötä jatkuvasti sekä noudatetaan emoyhtiön ”Social Way” -standardia.
 • Avoimet ovet ovat kerran vuodessa ja sen lisäksi useita muita tilaisuuksia kunnissa, joissa työskentelemme.
 • Sakatin YVA:an liittyviä pienryhmiä on 5 kpl ja kyläryhmiä 3 kpl. Tapaamisten määrä vaihtelee vuosittain, sovitaan yhdessä ryhmien kanssa.
 • Kylätiedotuskokouksia järjestetään ennen kentällä tehtävien töiden aloitusta.
 • Kunnan kanssa pidetään kerran kvartaalissa ajankohtaispalaveri.
 • Paliskuntien kanssa pidetään suunnittelupalaveri ennen kenttäkautta sekä muulloin tarpeen mukaan.
 • Yhteistyö paliskuntien kanssa on yrityksen näkökulmasta ollut hyvää ja vuorovaikutus molemminpuolista sekä proaktiivista.
 • Tarpeen vaatiessa erilliset kokoukset kansanedustajien, kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa.
 • Yritys huolehtii sosiaalisesta vastuusta ja tukee paikallista koulutusta, nuorisotyötä, urheilu-/harrastustoimintaa sekä ympäristö- ja kulttuuritoimintaa.
 • Yrityksellä on useita erillaisia palautekanavia sidosryhmille sekä saadun palautteen käsittelylle. Tiedotamme ajankohtaisista asioista niin sosiaalisessa mediassa kuin muita kanavia pitkin.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Kestävän kaivostoiminnan verkosto
 • Tekes-projektit: SAM (Sustainable Acceptable Mining)
 • ULTRALIM (ultrakevyt näytteenottomenetelmä suojelualueilla) -projekti
 • Novel technologies for greenfield exploration (uusia näytteenottomenetelmiä)
 • REGINA-hanke
 • INFACT-hanke
 • AMIC-hanke
 • MIREU-hanke