2020 Dragon Mining Oy

Kuvaus yrityksestä

Dragon Mining Oy on suomalainen kaivosyritys, joka harjoittaa malminetsintää kaivostensa ympäristössä. Dragon Mining Oy:n omistaa australialainen Dragon Mining Ltd, joka on listattu Hong Kongin pörssissä. Yhtiöllä on Huittisten Jokisivulla ja Valkeakosken Kaapelinkulmalla toimivat kaivokset.

Oriveden kaivoksen tuotantotoiminta päättyi kesäkuussa 2019 ja kaivoksella on käynnissä sulkemistoimet.

Jokisivulla kultamalmin louhinta tapahtuu maanalaisesti ja Kaapelinkulman kaivoksen louhintaa suoritetaan avolouhintana.

Kaivoksista louhitut malmit rikastetaan yhtiön omistamalla Vammalan rikastamolla Sastamalassa. Rikastusmenetelmänä käytetään vaahdotusta sekä painovoimaan perustuvaa tärypöytää. Yhtiön päätuote on kultarikaste.

Yhteiskuntavastuuraportissa esitetyt vastaukset koskevat Jokisivun, Kaapelinkulman ja Oriveden kaivoksia sekä Vammalan rikastamoa.

//

Toiminta-alue: Huittinen, Valkeakoski, Orivesi, Sastamala

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Tuomo Etelämäki
tuomo.etelamaki@dragonmining.com
040 3007 800

Yritys lukuina 2020

 • Tuotantomäärä: Yhteensä 4900 t kultarikastetta
 • Kokonaislouhinta: Malmia 342 000 t ja sivukiveä 652 000 t.
 • Raportoidut malmivarat: Jokisivu: todetut 490 000 t / 2,5 g/t Au, todennäköiset 1300 000 t / 2,3 g/t Au. Kaapelinkulma: todetut 0 t , todennäköiset 21 000 t / 4,1 g/t Au.
 • Raportoidut mineraalivarannot: Jokisivu: mitatut 640 000 t / 4,8 g/t Au; osoitetut 1 500 000 t / 3,6 g/t Au ja mahdolliset 530 000 t / 4,0 g/t Au. Kaapelinkulma: mitatut 26 000 t / 2,3 g/t Au; osoitetut 79 000 t / 3,2 g/t Au ja mahdolliset 170 000 t / 2,6 g/t Au. Orivesi: mitatut 93 000 t / 5,0 g/t Au; osoitetut 110 000 t / 5,9 g/t Au ja mahdolliset 71 000 t / 4,8 g/t Au
 • Toiminnan aloitusvuosi: Jokisivu 2009. Kaapelinkulma 2019. Orivesi 2006 (kaivostoiminnan uudelleenaloitus), vuosina 2003 - 2006 seisokki, kaivos avattu ensimmäisen kerran vuonna 1994 toisen yhtiön toimesta. Kaivoksen toiminta päättyi kesäkuussa 2019 ja sulkemissuunnitelma on jätetty viranomaisille. Vammalan rikastamo 2007 (rikastamon uudelleenkäynnistys), rikastamo ollut kiinni 2003 - 2007, avattu alun perin 1970-luvun puolivälissä toisen yhtiön toimesta.
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 0-5 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: Yhteensä 341 ha
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: -
 • Omien työntekijöiden määrä: 42 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Sastamala, Tampere, Nokia, Huittinen
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: Noin 60 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: 13,2 miljoonaa euroa
 • Maksettu yhteisövero: 194 000 euroa (verotus vielä vahvistamatta)

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
On Ei
Sijainti luonnonsuojelualueella X
Ympäristöjohtamisjärjestelmä X
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) X
Mittaukset pölylle* X
Mittaukset melulle X
Mittaukset tärinälle X
Ympäristöriskien arviointi tehty X
Poikkeamia ympäristöluvasta (2019)** X
Ympäristövakuudet olemassa*** X
Sulkemissuunnitelma kaivokselle X
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa X
*Kaikkia mittauksia ei tehdä kaikilla toimipaikoilla. **Yhtiö tehnyt Kaapelinkulman kaivoksella häiriöilmoituksen kiintoainespitoisuuden lievästä ylityksestä 8.4.2020 (mitattu 22 mg/l, raja-arvo 20 mg/l). *** Voimassaolevien lupien mukaiset.

Keskeiset tunnusluvut:

 • Kaivannaisjätteen määrät: Sivukiveä 652 000 t ja rikastushiekkaa 312 000 t
 • Sivukiven hyödynnys: Sivukivistä on hyödynnetty 205 000 t louhostäyttöön ja murskattiin omaan käyttöön 18 000 t.
 • Polttoaineiden kulutus : polttoöljy 672 t, diesel 286 t
 • Polttoaineiden CO2-päästöt: 3045 t.
 • Muu energian kulutus: sähkö 17,1 GWh (uusiutuvien ja uusiutumattomien energialähteiden osuudet ei tiedossa), lämpö maanalaisten kaivosten raitisilman lämmitykseen 0,45 GWh (nestekaasu).
 • Veden käyttö: Jokisivulla vedenottoa ei ollut lainkaan, kaikki tarvittava käyttövesi saatiin kierrätettävästä kuivanapitovedestä. Kaapelinkulmalla ei vedenottoa. Oriveden kaivoksella tuotanto on päättynyt vuonna 2019. Vammalan rikastamon toiminnassa vettä käytettiin noin 1,3 Mm3.
 • Patojen määrä: 1 kpl Vammalan rikastamon rikastushiekka-alueella (luokka 2).
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: 2 lajia (Jokisivun kaivosalueella elää liito-orava ja osa Kaapelinkulman kaivosaluetta on mahdollisesti Kirjopapurikko-perhosen esiintymisaluetta).
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: Kaivoksilla ei käytetä ympäristövaarallisia kemikaaleja. Rikastamon vaahdotusprosessissa käytetään kokoojakemikaaleja, joista osa on määritelty ympäristölle vaaralliseksi. Kemikaalit sitoutuvat pääosin lopputuotteeseen (rikasteeseen).
 • Jokisivun kaivosalueelle on liito-oravalle rakennettu pesäpönttöjä kompensaationa liito-oravan pesäpuun poistosta. Asiantuntijaselvitysten mukaan liito-oravia on alueella enemmän kuin ennen kaivostoiminnan aloittamista.
 • Kaapelinkulmalla on tehty kirjopapurikkoperhosen seurantaa vuosina 2017–2020 ja seurantojen perusteella Kaapelinkulman kirjopapurikkopopulaatiot on todettu elinvoimaiseksi.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä X
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut X
Henkilöstön koulutussuunnitelma X
Tasa-arvosuunnitelma** X
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa X
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä* X
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä** X
Oma pelastusyksikkö X
*Ei sertifioitu, sovelletaan myös urakoitsijoihin **Työntekijöillä

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2020
• Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: 0,6 pv/työntekijä.
• Kolme poissaoloon johtanut tapaturmaa vuonna 2020.
• Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 2,1 %.
• Tapaturmataajuus: 15,8 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden (sisältäen urakoitsijat) vuonna 2020.
• Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 2-vuorojärjestelmä, 7,5 tunnin työpäiväjärjestelmä, 10 tunnin työpäiväjärjestelmä, 12 tunnin työpäiväjärjestelmä, liukuva työaika

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Kaivostoiminta ei sijaitse poronhoitoalueella. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat sekä maaseutuelinkeinon harjoittajat huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut vaikutusta lähialueiden virkistyskäyttöön Oriveden kaivosta lukuunottamatta. Oriveden kaivoksen kahden alapuolisen järven (Ala-Jalkajärvi ja Peräjärvi) kalakannoissa näkyy kaivoksen kuivanapitovesien vaikutus. Kaivoksen kuivanapitoveden metallipitoisuudet ovat alkaloinnin tarkentumisen ansiosta kuitenkin olleet laskusuunnassa jo useita vuosia ennen toiminnan loppumista ja Ala-Jalkajärven metallipitoisuudet ovat viime vuosina laskeneet merkittävästi ja vaikutus heijastuu vähitellen myös Peräjärven metallipitoisuuksiin. Kaivoksen kuivanapitovesien johtaminen Ala-Jalkajärveen päättyi kesällä 2019 kaivoksen toiminnan loppumisen yhteydessä.
Oriveden kaivosta lähinnä olevan Ala-Jalkajärven koekalastuksissa kesällä 2015 järvestä saatiin runsas ahvensaalis. Kesän 2018 tulosten pohjalta voidaan sanoa ahvenen lisääntymisen onnistuneen ainakin kahtena vuonna. Ahvenista tehtiin metallimääritykset vuonna 2013, ja havaitut pitoisuudet olivat joko matalia suhteessa sallittuihin enimmäispitoisuusrajoihin tai alle määritysrajojen. Ala-Jalkajärveä seuraavassa Peräjärvessä on kalasto normaalia suppeampi ja se koostuu tyypillisimmistä pienten järvien kalalajeista. Seuraava koekalastusvuosi on 2021.
Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla on osittain vaikutusta maankäyttöön kaivos- ja rikastamoalueiden ollessa poissa muusta käytöstä. Alueilla ei ole kuitenkaan tiettävästi ollut sellaista virkistyskäyttöä, johon toiminnalla olisi ollut vaikutusta.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvot on huomioitu yrityksen toiminnan suunnittelussa. Toiminnan päättyessä alueet maisemoidaan sulkemissuunnitelmien mukaisesti.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Yritys on järjestänyt avoimia ovia.
 • Yritys ottaa vastaan vierailijoita, kuten kaivosten ja rikastamon lähinaapureita sekä alan opiskelijaryhmiä.
 • Yritys tarjoaa lopputyö-, kesätyö- ja harjoittelupaikkoja koululaisille ja opiskelijoille.
 • Yritys tukee paikallista urheilu- tai harrastustoimintaa.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

– Dragon Mining Oy:llä on suoritettu opintoihin kuuluvia harjoittelujaksoja sekä tehdään opinnäytetöitä, jotka palvelevat niin opiskelijaa kuin yritystä.
– Yritys on yhteistyökumppanina kehitys- ja tutkimusprojekteissa.