2018 Dragon Mining Oy

Kuvaus yrityksestä

Dragon Mining Oy on suomalainen kaivosyritys, joka harjoittaa myös malminetsintää. Dragon Mining Oy:n omistaa australialainen Dragon Mining Ltd. Yhtiöllä on Orivedellä ja Huittisten Jokisivulla toimivat kaivokset, joista louhitaan kultamalmia maanalaisesti. Kaivoksista louhitut malmit rikastetaan yhtiön omistamalla Vammalan rikastamolla Sastamalassa. Rikastusmenetelmänä käytetään vaahdotusta sekä painovoimaan perustuvaa tärypöytää. Yhtiön päätuote on kultarikaste.

Yhteiskuntavastuuraportissa esitetyt vastaukset koskevat ainoastaan Jokisivun ja Oriveden kaivoksia sekä Vammalan rikastamoa. Yhtiö on sittemmin avannut kultakaivoksen Valkeakosken Kaapelinkulmalle, joka huomioidaan vuoden 2019 yhteiskuntavastuuraportissa.

//

Toiminta-alue: Huittinen, Orivesi, Sastamala

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Elina Arponen
elina.arponen@dragonmining.com
040 300 7800

Yritys lukuina 2018

 • Tuotantomäärä: Yhteensä 4 293 tonnia Jokisivun vaahdotusrikastetta sekä 877 tonnia Oriveden vaahdotusrikastetta sekä 0,071 tonnia Jokisivun tärypöytärikastetta.
 • Kokonaislouhinta: Jokisivu: malmia 264 679 t ja sivukiveä 136 923 t. Orivesi: malmia 37 140 t ja sivukiveä 75 619 t.
 • Raportoidut malmivarat: Jokisivu: todetut 520 000 t / 2,3 g/t Au, todennäköiset 864 000 t / 2,6 g/t Au. Kaapelinkulma: todetut 52 000 t / 3,9 g/t Au, todennäköiset 19 000 t / 4,3 g/t Au.
 • Raportoidut mineraalivarannot: Jokisivu: mitatut 615 000 t / 4,4 g/t Au; osoitetut 1 223 000 t / 3,8 g/t Au ja mahdolliset 300 000 t / 4,5 g/t Au. Orivesi: mitatut 75 000 t / 6,5 g/t Au; osoitetut 68 000 t / 6,5 g/t Au ja mahdolliset 66 000 t / 5,3 g/t Au.
 • Toiminnan aloitusvuosi: Jokisivu 2009 (uusi kaivostoiminta). Orivesi 2006 (kaivostoiminnan uudelleenaloitus). Vuonna 2003 - 2006 seisokki, kaivos avattu ensimmäisen kerran vuonna 1994 toisen yhtiön toimesta. Vammalan rikastamo 2007 (rikastamon uudelleenkäynnistys). Rikastamo ollut kiinni 2003 - 2007, avattu alun perin 1970-luvun puolivälissä toisen yhtiön toimesta.
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 0-5 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: Yhteensä 267 ha (omistuksessa hieman alle 70%). Jokisivu 70 ha (vuokrattu 47%, omistettu 53%; hakemus kaivosalueen laajennukselle (8,97 ha), vireille 8.12.2018). Orivesi 40 ha (100% vuokrattu). Vammalan rikastamo sijaitsee suljetun entisen Vammalan nikkelikaivoksen kaivospiirin alueella, joka on kooltaan 157 ha (vuokrattu noin 12%, omistuksessa noin 88%).
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: Ei raportoitu
 • Omien työntekijöiden määrä: 57 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Sastamala, Tampere, Nokia
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: Noin 50 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: 2,6 miljoonaa euroa
 • Maksettu yhteisövero: 0 euroa

Yhtiö suunnittelee kaivostoiminnan aloittamista Valkeakosken Kaapelinkulmalla.

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
Vuosi 2018 On Ei
Sijainti luonnonsuojelualueella X
Ympäristöjohtamisjärjestelmä X
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) X
Mittaukset pölylle* X
Mittaukset melulle X
Mittaukset tärinälle X
Ympäristöriskien arviointi tehty X
Poikkeamia ympäristöluvasta (2018)** X
Ympäristövakuudet olemassa*** X
Sulkemissuunnitelma kaivokselle X
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa X
* Kaikkia mittauksia ei tehdä kaikilla toimipaikoilla. ** Jokisivulla tai Orivedellä lupapoikkeamia ei ollut. Vammalassa lupapoikkeamat ovat liittyneet rikastushiekka-alueen pölyämiseen (2 kpl) ja prosessiveden ylivuotoon Kovero-ojaan. *** Voimassaolevien lupien mukaiset.  

Keskeiset tunnusluvut:

 • Kaivannaisjätteen määrä: Jokisivun sivukiveä 136 923 t ja Oriveden sivukiveä 75 619 t. Jokisivun malmin rikastushiekkaa 269 027 t ja Oriveden malmin rikastushiekkaa 33 726 t.
 • Sivukiven hyödynnys: Sivukivistä on hyödynnetty 98 156 t louhostäyttöön. Jokisivulla on ympäristölupa sivukiven murskaamiseksi, sivukiveä on murskattu 23 200 t.
 • Polttoaineiden kulutus:
  • Polttoöljy 564 t
  • Diesel 330 t
 • Polttoaineiden CO2-päästöt: 3 806,60 t.
 • Muu energian kulutus: sähkö 22,6 GWh (uusiutuvien ja uusiutumattomien energialähteiden osuudet ei tiedossa), lämpö maanalaisten kaivosten raitisilman lämmitykseen 4,64 GWh (propaani).
 • Veden käyttö: Jokisivulla vedenottoa ei ollut lainkaan, kaikki tarvittava käyttövesi saatiin kierrätettävästä kuivanapitovedestä. Orivedellä järvivettä otettiin kaivoksen käyttövedeksi 285 448 m3, muutoin käyttövesi saatiin kierrätysvedestä. Kierrätysvesien määrää ei seurata tarkasti. Vammalan rikastamon toiminnassa vettä käytettiin 1 230 126 m3. Vettä kierrätetään prosessissa, alueella oleva suljettu maanalainen kaivos toimii ylimääräisen veden varastona. Kaivoksesta pumpattiin prosessiin tuorevettä 705 600 m3. Prosessiin ei ole tarvittu lisävettä vesikierron ulkopuolelta.
 • Patojen määrä: 1 kpl Vammalan rikastamon rikastushiekka-alueella (luokka 2).
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: 1 laji (Jokisivun kaivosalueella elää liito-orava.)
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: Kaivoksilla ei käytetä ympäristövaarallisia kemikaaleja. Rikastamon vaahdotusprosessissa käytetään kokoojakemikaaleja, joista osa on määritelty ympäristölle vaaralliseksi. Kemikaalit sitoutuvat pääosin lopputuotteeseen (rikasteeseen).
 • Jokisivun kaivosalueelle on liito-oravalle rakennettu pesäpönttöjä kompensaationa liito-oravan pesäpuun poistosta. Asiantuntijaselvitysten mukaan liito-oravia on alueella nyt enemmän kuin ennen kaivostoiminnan aloittamista.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
Vuosi 2018 On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä X
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut X
Henkilöstön koulutussuunnitelma X
Tasa-arvosuunnitelma** X
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa X
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä* X
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä** X
Oma pelastusyksikkö X
*Ei sertifioitu, sovelletaan myös urakoitsijoihin **Työntekijöillä

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2018

 • Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: 0,7 pv/työntekijä
 • Yksi poissaoloon johtanut tapaturma vuonna 2018.
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 0,49%
 • Tapaturmataajuus: 0 miljoonaa työtuntia kohden (urakoitsijat sisältäen) vuonna 2018
 • 94 543 työtuntia ilman urakoitsijoita.
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 2-vuorojärjestelmä, 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, 12 tunnin työpäiväjärjestelmä, liukuva työaika.

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Kaivostoiminta ei sijaitse poronhoitoalueella. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat sekä maaseutuelinkeinon harjoittajat huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut vaikutusta lähialueen virkistyskäyttöön Oriveden kaivosta lukuunottamatta. Oriveden kahden alapuolisen järven kalakannoissa näkyy kaivoksen kuivanapitovesien vaikutus.

Oriveden kaivosta lähinnä olevan Ala-Jalkajärven koekalastuksissa kesällä 2015 järvestä saatiin runsas ahvensaalis. Kesän 2018 tulosten pohjalta voidaan sanoa ahvenen lisääntymisen onnistuneen ainakin kahtena vuonna. Ahvenista tehtiin metallimääritykset vuonna 2013, ja havaitut pitoisuudet olivat joko matalia suhteessa sallittuihin enimmäispitoisuusrajoihin tai alle määritysrajojen. Ala-Jalkajärveä seuraavassa Peräjärvessä on kalasto normaalia suppeampi ja se koostuu tyypillisimmistä pienten järvien kalalajeista. Peräjärven alapuolisessa Peräjoessa on saatu hyviä tuloksia taimenten mätirasiaistutuksissa. Peräjoen täplärapusaalis oli poikkeuksellisen hyvä kesän 2018 tutkimuksissa, Ala-Jalkajärvestä tai Peräjärvestä ei rapuja ole tavattu tarkkailuhistorian aikana.

Vammalan rikastamon rikastushiekka-alueella on ympäri vuoden lukuisia lintulajeja. Alue on lintubongareiden suosiossa. Rikastamoa lähinnä olevassa Rautaveden koekalastuksessa kesällä 2017 ahventen osuus kokonaissaaliista oli yli 50%. Rautaveden verkkokoekalastussaaliin koostumus on tyypillistä suurehkolle ja rehevälle reittivedelle. Rikastamon toiminnalla ei ole havaittu olevan vaikutusta kalastoon. Koekalastukset sruoritetaan jälleen kesällä 2020.

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla on osittain vaikutusta maankäyttöön kaivos- ja rikastamoalueiden ollessa poissa muusta käytöstä. Alueilla ei ole kuitenkaan tiettävästi ollut sellaista virkistyskäyttöä, johon toiminnalla olisi ollut vaikutusta.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvot on huomioitu yrityksen toiminnassa sivukivikasojen sijainnin suunnittelussa.