Endomines Oy

Kuvaus yrityksestä

Endomines on kaivosyritys, joka harjoittaa myös malminetsintää. Kaivos ja malminetsintäalue sijaitsevat Ilomantsissa Pohjois-Karjalassa. Tuotantomäärissä on huomioitu Pampalon maanalaisen kaivoksen, avolouhoksen sekä Rämepuron satelliittilouhoksen louhintamäärät. Vastaukset eivät koske Tervolan ja Kittilän kunnissa sijaitsevia valtauksia. Emoyhtiö Endomines Ab on rekisteröity Ruotsiin.

Malmi ajetaan kaivoksesta kuorma-autoilla murskaamon malmille varatulle alueelle, josta se syötetään pyöräkuormaajalla murskaamon vaunusyöttimeen. Murskaus tapahtuu kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen murskausvaihe on avoimessa piirissä. Toinen ja kolmas vaihe on suljetussa piirissä. Murskaamon tuote ajetaan noin 18 m korkeaan varastokasaan, jonka alla olevasta tunnelista murske otetaan rikastamoa syöttävälle kuljetinhihnalle.

Murskaamolla ei käytetä prosessikemikaaleja, lukuun ottamatta erilaisia voiteluaineita murskaimilla ja kuljettimilla. Varastosiilosta murske siirretään kuljettimilla jauhatukseen. Hieno kiviaines johdetaan luokittimien kautta hiukkaskoon mukaan joko ominaispainoerotukseen tai vaahdotusprosessiin. Karkeampi, yli 0,1 mm:n aines menee ominaispainoerotukseen, missä kulta erottuu. Ominaispainoerorikastuksen jälkeen erottumaton aines palaa jauhatukseen ja luokitteluun. Hienomman, alle 0,1 mm:n, aineksen vaahdotuksessa ja rikasteen sakeutuksessa käytetään kemikaaleja. Vaahdotuskennoissa ilmakuplat nostavat kemikaaleilla käsitellyt kultahippuset vaahdon mukana rikasteränneihin. Malmin sisältämät sulfidit, joista pääosa on pyriittiä (FeS2), nousevat kultarikasteeseen ja menevät tämän mukana jatkojalostukseen. Jäännös on rikastushiekkaa, joka johdetaan rikastushiekka-altaalle. Hiekka erotetaan lietteestä laskeuttamalla. Erottuva vesi johdetaan jälkiselkeytysaltaaseen ja edelleen takaisin prosessiin.

//

Toiminta-alue: Ilomantsi

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Henna Mutanen
henna.mutanen@endomines.com
050 364 1241

Yritys lukuina 2016

 • Tuotantomäärä: 1 969 t
 • Kokonaislouhinta: 156 152 t malmia ja 219 000 t sivukiveä
 • Raportoidut malmivarat: 192 000 tonnia
 • Raportoidut mineraalivarannot: 3 105 000 t
 • Toiminnan aloitusvuosi: 1996 (malminetsintä), 2011 (kaivostoiminta)
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 0-5 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: 445,5 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä: 40 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Ilomantsi 65 %, Joensuu 12 %, Kuopio 6 %, muut 17 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: 23 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: -190 640 EUR
 • Maksettu yhteisövero: Yhteisöveroa ei maksettu, koska verotettava tulos oli negatiivinen

Tietoa malminetsinnästä

Endomines Oy on aloittanut malminetsinnän vuonna 1996 ja kaivostoiminnan vuonna 2011. Yrityksen malminetsintäalueeseen on laskettu Ilomantsin alueella sijaitsevat valtaukset (5 073,35 ha) ja malminetsintäluvat (3 253,62 ha). Yrityksellä on lisäksi voimassa olevia valtauksia/malminetsintälupia Kittilän ja Tervolan kunnissa yhteensä 398,6 ha yhteensä 4 kpl. Malminetsintäalueilla arvioidaan olevan ainakin kultaa. Endomines Oy käyttää malminetsintämenetelminään syväkairausta, geologista vasara- ja maaperänäytteenottoa, kaivinkoneella tehtyjä tutkimuskaivantoja sekä kallioperäkartoitusta. Syväkairausta tehtiin 2016 yhteensä 24,2 km. Yrityksellä ei ole valituksen alaisia lupia.

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:  
Vuosi 2016 On Ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* X
Ympäristöjohtamisjärjestelmä X
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) X
Mittaukset pölylle X
Mittaukset melulle X
Mittaukset tärinälle X
Ympäristöriskien arviointi tehty** X
Poikkeamia ympäristöluvasta (2016) X
Ympäristövakuudet olemassa X
Sulkemissuunnitelma kaivokselle X
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa X
* Natura 2000 (552,44 ha kokoinen varausalue, ei kaivostoimintaa) ja yksityinen luonnonsuojelualue (6,4 ha) ** Tehty kaivokselle, mutta ei malminetsintäalueelle

Keskeiset tunnusluvut:

2016

 • Kaivannaisjätteen määrä: 367 948 t (sivukivi 60 %, pintamaat 0 %, rikastushiekka 40 %)
 • Sivukiven hyödynnys: 99 % sivukivestä hyödynnetään
 • Polttoaineiden kulutus: 6,2 GWh (uusiutumattomia 100 %)
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): sähkö 15,1 GWh (uusiutuvien ja uusiutumattomien energialähteiden osuudet ei tiedossa)
 • Vedenkulutus: 0,4 milj. m3 (josta luonnon raakavettä 0 %)
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: danafloat 507 2,9 t, kalium-amyyliksantaatti (PAX) 1 % liuos 3,6 t, kuparisulfaatti 1 % liuos 1,3 t.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
Vuosi 2016 On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä X
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut X
Henkilöstön koulutussuunnitelma X
Tasa-arvosuunnitelma X
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa X
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä* X
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä X
Oma pelastusyksikkö X
* Ei sertifioitu

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2016

 • Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: 2 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 3,5 %
 • Tapaturmataajuus: 7,7 (työpaikkatapaturmat/miljoona työtuntia, yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet )
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 1-vuorojärjestelmä, 2-vuorojärjestelmä, 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, 12 tunnin työpäiväjärjestelmä, liukuva työaika, arkipäiväjärjestelmä (ma-pe)

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Kaivos- tai malminetsintätoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Maaseutu- ja matkailuelinkeinojen harjoittajat ja ammattikalastajat sekä maanomistajat huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut negatiivisia vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön. Yritys on vaikuttanut positiivisesti lähialueen virkistyskäyttöön olemalla mukana esimerkiksi leiri- ja retkeilypaikkojen siivoustalkoissa.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvot on huomioitu yrityksen toiminnassa esimerkiksi jättämällä suojapuustoa sekä istuttamalla taimistoa. Lisäksi jätealueita tullaan maisemoimaan sitä mukaan, kun ne poistuvat käytöstä.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Tiedotustilaisuudet vähintään 1 krt/vuosi ja avoimet ovet 1 krt/vuosi. Alun epäluulot ja pelot vaihtu- neet positiiviseksi asenteeksi.
 • Yhtiön jakaman kyläkehitysavustuksen kohdentamisesta päättää yhtiön edustajan ja ulkopuolisten muodostama toimikunta.
 • Tiedotetaan yrityksen toiminnasta säännöllisesti paikallislehdessä, vuosiraportissa, paikallisella julkisella ilmoitustaululla, internet-sivuilla ja avoimien ovien päivillä sekä joskus kirjeillä sekä ja yritys-/aluevierailujen avulla.
 • Palautekanava olemassa sidosryhmien palautteelle, mutta ei käytänteitä palautteen käsittelylle.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Ei hankkeita tällä hetkellä