FinnAust Mining Finland Oy

Kuvaus yrityksestä

 

FinnAust Mining Finland Oy on malminetsintää harjoittava yritys, joka toimii Joensuun, Outokummun ja Enonkosken alueilla Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Sen omistaa Bluejay Mining plc, jonka kotipaikka sijaitsee Lontoossa. Yritys etsii malminetsintälupa-alueiltaan pääasiassa metalleja, kuten kuparia, nikkeliä, sinkkiä, kultaa ja hopeaa.

//

Toiminta-alue: Joensuu, Outokumpu, Enonkoski

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Thomas Levin, Maajohtaja/COO
thomas(at)bluejaymining.com
+358-405048045
https://bluejaymining.com/

Yritys lukuina 2016

 • Tuotantomäärä: -
 • Kokonaislouhinta: -
 • Raportoidut malmivarat: -
 • Raportoidut mineraalivarannot: -
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2012
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: -
 • Kaivosalueen pinta-ala: -
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 11 317 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä: 2
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Kuopio 50 %, Turku 50 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: Ei raportoitu

Tietoa malminetsinnästä

FinnAust Mining Finland Oy:n malminetsintä ei ollut aktiivista vuonna 2016. Luvat pidettiin kuitenkin voimassa. FinnAust Mining Finland Oy:llä on voimassa olevia valtauksia ja malminetsintälupa-alueita yhteensä 11 317 hehtaaria (74 kappaletta). Yrityksellä on valtaus tai se harjoittaa malminetsintää seuraavilla lupa-alueilla: Hälvälä, Makkola, Enonkoski, Teyrisuo, Kokonvaara, Maljasalmi, Kumpu, Haaponiemi, Haapovaara, Viuruniemi, Sola, Kuusjärvi, Kesseli, Petäinen, Kettukumpu, Hietajärvi, Hammaslahti, Tikkala, Tohmajärvi sekä Rauta ja Haapaselkä. FinnAust Mining Finland Oy käyttää malminetsintä- ja tutkimusmenetelminään syväkairausta, uranäytteenottoa, geofysikaalisia mittauksia sekä kaivinkoneella tehtyjä tutkimuskaivantoja (harvoin). Päällekkäisyys paliskuntien kanssa: 0 hehtaaria. Malminetsintälupa-alueilta etsittävät pääasialliset malmit: Kupari (Cu), sinkki (Zn), nikkeli (Ni), koboltti (Co), kulta (Au) ja hopea (Ag). Arvioitu jäljellä oleva etsinnän kesto: 0-4 vuotta.

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
 • Sijainti luonnonsuojelualueella Ei
 • Ympäristöjohtamisjärjestelmä Ei
 • Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen) Ei
 • Mittaukset pölylle Ei
 • Mittaukset melulle Ei
 • Mittaukset tärinälle Ei
 • Ympäristöriskien arviointi tehty Ei
 • Poikkeamia ympäristöluvasta (2014) Ei
 • Ympäristövakuudet olemassa On

Keskeiset tunnusluvut:

Yritys ei raportoinut ympäristölukujaan vuodelta 2016.

Henkilöstö ja turvallisuus

Keskeiset tunnusluvut vuonna: 2016

 • Koulutuspäivät keskimäärin: –
 • Sairauspoissaolot: –
 • Tapaturmataajuus: 0 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, liukuva työaika

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Malminetsintää ei harjoiteta poronhoitoalueella. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat ja maaseutuelinkeinojen harjoittajat ovat yrityksen keskeisiä sidosryhmiä ja huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä paikallisiin elinkeinoihin liittyen.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen vaikutuksia maisema-arvoon on tarkasteltu malminetsintätyön suunnittelussa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Yritys järjestää sidosryhmille informaatiotilaisuuksia ja muita tapaamisia epäsäännöllisin väliajoin, kun maastotöitä on käynnissä
 • Yrityksen toiminnasta tiedotetaan sidosryhmille muun muassa paikallislehden kautta
 • Yritys ei tue paikallisyhteisön toimintaa
 • Palautekanava on olemassa sidosryhmien palautteelle ja käytänteet palautteen käsittelylle

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Mukana rahoittamassa Kaivosalueiden malminetsintäkonseptit ja teknologia -projektia (Tekes rahoituspäätös 40368/12 Drno 2504/31/2012)