Gold Fields Arctic Platinum Oy

Kuvaus yrityksestä

Gold Fields Arctic Platinum Oy on malminetsintää harjoittava yritys, joka toimii Lapissa Ranualla, Rovaniemellä, Tervolassa, Keminmaalla sekä Simossa. Sen omistaa eteläafrikkalainen Gold Fields Ltd. Yritys on 16 vuoden ajan harjoittanut tutkimustoimintaa platinametalleja, kuparia, nikkeliä ja kultaa sisältävien esiintymien hyödyntämiseen perustuvan kaivostoiminnan kehittämiseksi kaivospiiri- ja malminetsintälupa-alueillaan. Yrityksen merkittävin tutkimuskohde on Suhangon kaivoshanke, joka on osa laajempaa Arctic Platinum -projektia. Tällä hetkellä Gold Fields Arctic Platinum Oy etsii aktiivisesti Arctic Platinum –projektille uutta toiminnanharjoittajaa ja rahoittajaa. Yrityksen henkilöstömäärää ja toimintoja on vähennetty merkittävästi meneillään olevan hankkeen myyntiprosessin ajaksi.

//

Toiminta-alue: Ranua, Rovaniemi, Tervola, Keminmaa, Simo

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Juha Rissanen
juha.rissanen@gfexpl.com
040 844 6671

Yritys lukuina 2016

 • Tuotantomäärä: -
 • Kokonaislouhinta: -
 • Raportoidut malmivarat: -
 • Raportoidut mineraalivarannot: 208,5 miljoonaa tonnia (palladium 1,47 g/t, platina 0,36 g/t, kulta 0,12 g/t, kupari 0,22 %, nikkeli 0,10%)
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2000
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: -
 • Kaivosalueen pinta-ala: 4 198 hehtaaria (kolme kaivosaluetta/kaivospiiriä, joista Suhanko 4 144 hehtaaria)
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 1 812 hehtaaria voimassa olevia, 12 430 hehtaaria hakemuksen alaisia
 • Omien työntekijöiden määrä: 2 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Rovaniemi
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: 1 henkilö
 • Käyttökate EBITDA: - 0,7 miljoonaa euroa
 • Maksettu yhteisövero: -

Tietoa malminetsinnästä

Yrityksellä on voimassa olevia valtauksia yhteensä 1 812 hehtaaria (25 kappaletta). Yhtiöllä on yksi voimassa oleva malminetsintälupa-alue, jonka pinta-ala 87,1 hehtaaria. Gold Fields Arctic Platinum Oy käyttää malminetsintä- ja tutkimusmenetelminään syväkairausta, geofysikaalisia ja aerogeofysikaalisia mittauksia, kaivinkoneella tehtyjä tutkimuskaivantoja, kallioperäkartoitusta, uranäytteenottoa, minikairalla toteutettua näytteenottoa, RC-kairausta, pohjamoreeninäytteenottoa ja lohkarekartoitusta. Lisäksi yhtiö on suorittanut koelouhintaa sekä lukuisia malmin rikastettavuusselvityksiä erityisesti Suhangon kaivoshankeen kannattavuusselvitysten yhteydessä. Syväkairausta ei ole käytetty vuonna 2016. Valituksen alaisia lupia malminetsintäalueilla ei ole.

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
 • Sijainti luonnonsuojelualueella: on*
 • Ympäristöjohtamisjärjestelmä: on**
 • Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen): on
 • Mittaukset pölylle: ei
 • Mittaukset melulle: ei
 • Mittaukset tärinälle: ei
 • Ympäristöriskien arviointi tehty: on
 • Poikkeamia ympäristöluvasta (2015): ei
 • Ympäristövakuudet olemassa: on
* Yksityinen suojelualue (15 ha), ** Ei sertifioitu

Keskeiset tunnusluvut:

 • Polttoaineiden kulutus: ei raportoitu
 • Muu energian kulutus: ei raportoitu
 • Vedenkulutus: ei raportoitu
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: –
 • Suhangon kaivoshanketta koskeva Natura-arvio (2014) tehtiin Simojoen vuoksi. Joelle on hankealueelta matkaa noin 5 km

Henkilöstö ja turvalllisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
 • Henkilöstöaloitejärjestelmä: ei
 • Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut: on
 • Henkilöstön koulutussuunnitelma: on
 • Tasa-arvosuunnitelma: on
 • Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa: ei
 • Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*: on
 • Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä: on
* Ei sertifioitu

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2016

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 0 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 0 %
 • Tapaturmataajuus: 0 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 1-vuorojärjestelmä, 2-vuorojärjestelmä, arkipäiväjärjestelmä (ma-pe)

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Malminetsintää harjoitetaan poronhoitoalueella. Malminetsintä sijoittuu Isosydänmaan (9 800 ha), Narkauden (7 600 ha) ja Niemelän (1 000 ha) paliskuntien alueelle. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat sekä paliskunnat on tunnistettu kuuluviksi yrityksen keskeisiin sidosryhmiin ja huomioidaan myös yrityksen sidosryhmätyössä paikallisiin elinkeinoihin liittyen.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen vaikutuksia maisema-arvoon on tarkasteltu kahdessa YVA:ssa, joissa on selvitetty suunniteltujen kaivoshankkeiden maisemavaikutukset.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Sosiaalisten vaikutusten arviointi on tehty 2013, mutta sosiaalisia vaikutuksia ei seurata
 • Sidosryhmille tiedotetaan yrityksen toiminnasta paikallisessa lehdessä, tiedotustilaisuuksissa, internet-sivuilla sekä kirjeillä
 • Yrityksen näkökulmasta yhteistoiminnan muoto paliskuntien kanssa on ollut melko hyvää. Isosydänmaan paliskunnan näkökulmasta yhteistoiminnan muoto on ollut neutraalia.
 • Yritys ei tue paikallisyhteisön toimintaa
 • Sidosryhmille on oma kanava, jonka kautta voi antaa palautetta

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Ei raportoitu.