2017 Keliber Oy

Kuvaus yrityksestä

Keliber Oy on suomalainen kaivosyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa erityispuhdasta litiumkarbonaattia erityisesti kansainvälisten litiumakkumarkkinoiden tarpeisiin.

Keliber omistaa useita pitkälle tutkittuja litiumesiintymiä yli 500 km² laajuisessa Keski-Pohjanmaan litiumprovinssissa. Yhtiöllä on voimassa oleva kaivoslupa Ullavan Läntässä sijaitsevaan esiintymään sekä malmienetsintälupia ja valtauksia useisiin muihin spodumeenipegmatiittiesiintymiin. Alueella on erinomainen potentiaali malmivarojen kasvattamiseen ja uusien esiintymien löytymiseen.

Kuva: 3D-mallikuva yhtiön Kokkolan suurteollisuusalueelle suunnitellusta litiumkemiantehtaasta.

//

Toiminta-alue: Kaustinen, Kokkola

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Kari Wiikinkoski
kari.wiikinkoski@keliber.fi
050 375 3204

Yritys lukuina 2017

 • Tuotantomäärä: -
 • Kokonaislouhinta: -
 • Raportoidut malmivarat: 7,41 Mt (1,04% Li2O)
 • Raportoidut mineraalivarannot: 10,00 Mt (1,16% Li2O)
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2001
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: -
 • Kaivosalueen pinta-ala: 38 ha
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 1 957 ha
 • Omien työntekijöiden määrä: 17 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Kokkola, Veteli
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: -
 • Käyttökate EBITDA: -
 • Maksettu yhteisövero: -

Tietoa malminetsinnästä

Yrityksellä on voimassa olevia valtauksia ja malminetsintälupia 28 kpl, yhteensä 1 957 hehtaaria. Alueilta etsitään pääasiassa litiumia. Keliber Oy käyttää malminetsintä- ja tutkimusmenetelminään syväkairausta, geologisia vasara- ja maaperänäytteenottomenetelmiä, minikairalla toteutettua näytteenottoa sekä geofysikaalisia mittauksia. Vuonna 2017 syväkairattiin yhteensä 11 751 metriä. Yhtiöllä ei ole valituksenalaisia lupia malminetsintäalueilla.

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
On Ei
Sijainti   luonnonsuojelualueella  X  
Ympäristöjohtamisjärjestelmä  X  
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)*    X
Mittaukset pölylle    X
Mittaukset melulle    X
Mittaukset tärinälle    X
Ympäristöriskien arviointi tehty  X  
Poikkeamia ympäristöluvasta (2014)    X
Ympäristövakuudet olemassa X  
* Tekeillä  

Keskeiset tunnusluvut:

 • Polttoaineiden kulutus: –
 • Muu energian kulutus: –
 • Vedenkulutus: –
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: –
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: 2 lajia
 • Yhtiö on aloittanut alueella sijaitsevan maakotkan reviirin laadun parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä, mm. rakentamalla kaksi uutta tekopesää ja aloittamalla kotkien talviruokinnan. Näiden toimien tarkoitus on turvata ja parantaa kotkan pesinnän onnistumisen edellytyksiä. Lisäksi yhtiö on aloittanut reviirin koiraskotkan satelliittiseurannan, jonka avulla kerätään tietoa alueen kotkan reviirikäyttäytymisestä.
 • Yhtiö on aloittanut toimenpiteet myös alueella esiintyvän viitasammakon suotuisan suojelutason turvaamiseksi mm. kaivamalla sammakoiden lisääntymiseen ja talvehtimiseen sopivia lammikoita. Niiden toimivuutta seurataan aktiivisesti.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä  X  
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut  X  
Henkilöstön koulutussuunnitelma  X
Tasa-arvosuunnitelma    X
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa  X 
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*          X
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä  X  
* Ei sertifioitu

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2017

 • Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: 3 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): < 2%
 • Tapaturmataajuus: –
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: liukuva työaika

 

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Malminetsintää ei harjoiteta poronhoitoalueella. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat sekä ympäristöjärjestöt ovat yrityksen keskeisiä sidosryhmiä ja huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä. Yhtiö hankkii palveluita paikallisilta yrityksiltä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön. Mahdollisia vaikutuksia selvitetään parhaillaan käynnissä olevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen vaikutuksia maisema-arvoon ei ole tiedossa, mutta niitä selvitetään parhaillaan käynnissä olevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Yritys järjestää sidosryhmille avoimet ovet -päiviä sekä vierailuja yrityksessä ja malminetsintäalueilla
 • Yhtiö järjestää julkisia tapaamisia maanomistajille ja asukkaille toimialueensa kylätaloilla, kouluilla ja muissa vastaavissa tiloissa
 • Yritys tukee paikallista nuorisotyötä sekä urheilu- ja harrastustoimintaa sekä alueella järjestettäviä kulttuuritapahtumia
 • Pääasiallisena palautekanavana sidosryhmille toimii yhtiön ylläpitämät Facebook-sivut
 • Yhtiöllä on yhteystiedot maanomistajayhteistyötä varten (puhelin ja sähköposti)
 • Yhtiön toiminnasta ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan ajantasaisesti yhtiön internet-sivuilla, facebook-sivuilla ja Linkedinissä

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Ei raportoitu