Keliber Oy

Kuvaus yrityksestä

Keliber Oy on suomalaisten sijoitusyhtiöiden ja yksityishenkilöiden sekä norjalaisen Nordic Mining ASA:n omistama malminetsintä- ja tulevaisuuden kaivosyhtiö. Keliber Oy harjoittaa malminetsintää Kaustisissa ja Kokkolassa Keski-Pohjanmaalla. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Kaustisissa. Yritys etsii malminetsintälupa-alueiltaan pääasiassa litiumia. Yrityksen tavoitteena on olla Euroopan ensimmäinen kallioperän spodumeenipegmatiiteista erittäin puhdasta litiumkarbonaattia (EV Grade) litiumakkuteollisuuden tarpeisiin tuottava yhtiö. Ennusteiden mukaan litiumin kysyntä kasvaa 9-11 % vuodessa aina vuoteen 2025 saakka.

 

Kuva: Keliberin yhteistyöpalaveri Pelimannitalossa.

//

Toiminta-alue: Kaustinen, Kokkola

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Kari Wiikinkoski
kari.wiikinkoski@keliber.fi
050 375 3204

Yritys lukuina 2016

 • Tuotantomäärä: -
 • Kokonaislouhinta: -
 • Raportoidut malmivarat: -
 • Raportoidut mineraalivarannot: -
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2001
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: -
 • Kaivosalueen pinta-ala: 38 ha
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 2 496 ha
 • Omien työntekijöiden määrä: 8 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Kokkola, Veteli, Kannus
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: -
 • Käyttökate EBITDA: -
 • Maksettu yhteisövero: -

Tietoa malminetsinnästä

Yrityksellä on voimassa olevia valtauksia ja malminetsintälupia 32 kpl, yhteensä 2 496 hehtaaria. Alueilta etsitään pääasiassa litiumia. Keliber Oy käyttää malminetsintä- ja tutkimusmenetelminään syväkairausta, geologisia vasara- ja maaperänäytteenottomenetelmiä, minikairalla toteutettua näytteenottoa sekä geofysikaalisia mittauksia. Vuonna 2016 syväkairattiin yhteensä 6 423 metriä. Ei valituksenalaisia lupia malminetsintäalueilla.

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
On Ei
Sijainti   luonnonsuojelualueella  X  
Ympäristöjohtamisjärjestelmä  X  
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)*    X
Mittaukset pölylle    X
Mittaukset melulle    X
Mittaukset tärinälle    X
Ympäristöriskien arviointi tehty  X  
Poikkeamia ympäristöluvasta (2014)    X
Ympäristövakuudet olemassa X  
* Tekeillä  

Keskeiset tunnusluvut:

 • Polttoaineiden kulutus: –
 • Muu energian kulutus: –
 • Vedenkulutus: –
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: –
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: 2 lajia
 • Yhtiö on aloittanut alueella sijaitsevan maakotkan reviirin laadun parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä, mm. rakentamalla kaksi uutta tekopesää ja aloittamalla kotkien talviruokinnan. Näiden toimien tarkoitus on turvata ja parantaa kotkan pesinnän onnistumisen edellytyksiä. Lisäksi yhtiö on aloittanut reviirin koiraskotkan satelliittiseurannan, jonka avulla kerätään tietoa alueen kotkan reviirikäyttäytymisestä.
 • Yhtiö on aloittanut toimenpiteet myös alueella esiintyvän viitasammakon suotuisan suojelutason turvaamiseksi mm. kaivamalla sammakoiden lisääntymiseen ja talvehtimiseen sopivia lammikoita. Niiden toimivuutta tullaan seuraamaan aktiivisesti.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä  X  
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut  X  
Henkilöstön koulutussuunnitelma  X
Tasa-arvosuunnitelma    X
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa  X 
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*          X
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä  X  
* Ei sertifioitu

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2016

 • Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: 4 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 2 %
 • Tapaturmataajuus: –
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: liukuva työaika

 

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Malminetsintää ei harjoiteta poronhoitoalueella. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat sekä ympäristöjärjestöt ovat yrityksen keskeisiä sidosryhmiä ja huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä paikallisiin elinkeinoihin liittyen.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön. Mahdollisia vaikutuksia selvitetään parhaillaan käynnissä olevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen vaikutuksia maisema-arvoon ei ole tiedossa, mutta niitä selvitetään parhaillaan käynnissä olevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Yritys järjestää sidosryhmille avoimet ovet -päiviä sekä vierailuja yrityksessä ja malminetsintäalueilla
 • Yritys tukee paikallista nuorisotyötä sekä urheilu- ja harrastustoimintaa
 • Palautekanavana sidosryhmille toimii yhtiön ylläpitämät Facebook-sivut
 • Yhtiön toiminnasta ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan ajantasaisesti yhtiön internet-sivuilla

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Ei raportoitu