2020 Mawson Oy

Kuvaus yrityksestä

Mawson Oy harjoittaa malminetsintää pääosin Lapissa Ylitornion ja Rovaniemen alueilla. Yritys on perustettu 2011 ja sen omistaa kanadalainen Mawson Gold Ltd. Mawson Oy etsii malminetsintälupa-alueiltaan Suomessa kultaa ja kobolttia.

Mawsonin päätutkimuskohde on Rajapalojen kulta-kobolttikaivoshanke Rovaniemellä ja Ylitorniolla. Hankkeen YVA-prosessi käynnistettiin joulukuussa 2020.

//

Toiminta-alue: Ylitornio, Rovaniemi

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Noora Ahola
nahola@mawson.fi
050 521 3515

Yritys lukuina 2020

 • Raportoidut malmivarat: 9,0 Mt (2,1 g/t Au, 570 ppm Co; 2,5 g/t AuEq)
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2007 (nykyisellä nimellä vuodesta 2011 alkaen); mineraalivarannon ensiarvio joulukuussa 2018
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 32 725 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä: 10 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Rovaniemi

Tietoa malminetsinnästä

Yrityksellä on 15 malminetsintälupa- ja varausaluetta yhteensä noin 33 000 hehtaarin alueella. Osa luvista on hakemus- tai jatkolupavaiheessa. Mawson Oy etsii kultaa ja kobolttia lupa-alueillaan Hirvimaa, Kairamaat 2-3, Korkeakoivikko, Männistö ja Raja, ja suunnittelee malminetsintää lupahakemusalueille Rompas, Karsimaat, Petäjävaara, Kuusivaara, Kaitajärvi E-M-W, Kultamaat, Vatsa, Uusi Rumavuoma ja Mäntylaennokka N ja S ja varausalueelle Takanenvuoma. Mawson Oy käyttää malminetsintä- ja tutkimusmenetelminään geofysiikan lento- ja maanpintamittauksia, geologisia havaintoja ja kallioperäkartoitusta sekä vähäistä näytteenottoa, ja kannettavilla, kevyillä ja keskiraskailla kairauslaitteistolla toteutettavia timanttisyväkairauksia. • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 1 kpl; 14 365 ha • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 5 kpl; 5 725 ha • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 9 kpl; 12 635 ha • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 1 kpl • Malminetsintäkairaus: 18 281,45 m • Malminetsintäkorvaukset maanomistajille: 189 939,40 €

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
On Ei
Sijainti luonnonsuojelualueella x
Ympäristöjohtamisjärjestelmä  x
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)  x
Mittaukset pölylle  x
Mittaukset melulle x
Mittaukset tärinälle  x
Ympäristöriskien arviointi tehty  x
Poikkeamia ympäristöluvasta (2020)  x
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa
* Natura-alue, Natura-arvio tehty. Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: 30 000 €

Keskeiset tunnusluvut:

 • Polttoaineiden kulutus: –
 • Muu energian kulutus: –
 • Vedenkulutus: Kaikki kairauksessa käytetty vesi otetaan luonnonvesistä, puhdistetaan kairaussoijasta ja vesi lasketaan takaisin ottoalueelle. Vettä käytetään timanttikairaterien jäähdytykseen. Veden laatua seurataan.
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: –
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: 3; suuri petolintu, neidonkenkä, tikankontti
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet: suuren petolinnun tekopesiä rakennettu 2 kpl

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:  x
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut: x
Henkilöstön koulutussuunnitelma:  x
Tasa-arvosuunnitelma:  x
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa: x
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:  x
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:  x
Oma pelastusyksikkö:  x
* Ei sertifioitu

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2020

 • Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: 5 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 0,5 %
 • Tapaturmataajuus: 0 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 12 tunnin työpäiväjärjestelmä, liukuva työaika, arkipäiväjärjestelmä (ma-pe)

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Malminetsintätoimintaa harjoitetaan poronhoitoalueella. Yhteistyö malminetsinnän ja poronhoidon kesken on ollut molempien osapuolten näkökulmasta asiallista. Maaseutu- ja matkailuelinkeinojen harjoittajat sekä maanomistajat huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä muiden ryhmien tapaan. Yhtiö tarjoaa mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti alihankintaurakoita paikallisille palveluntarjoajille.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen toiminnalla ei ole ollut negatiivisia vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön. Yrityksen toiminnan seurauksena alueelle johtavien teiden ja reitistöjen kuntoa on parannettu huomattavasti ja ympäristöä siistitty.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen vaikutuksia maisema-arvoon on tarkasteltu Natura-arviossa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Yhtiö seuraa sosiaalisia vaikutuksia mm. pitämällä sidosryhmiin yhteyttä säännöllisesti
 • Yhtiö osallistuu sidosryhmiä koskettaviin tapahtumiin ja järjestää niitä itse
 • Sidosryhmille on oma kanava jonka kautta ne voivat antaa palautetta yhtiölle
 • Yhtiö tukee muun muassa paikallista koulutus-, nuoriso- ja ympäristötoimintaa
 • Yhtiö pyrkii olemaan helposti sidosryhmiensä tavoitettavissa ja olemaan aktiivisessa, normaalissa vuorovaikutuksessa
 • Sidosryhmien edustajien kanssa vuorovaikutus on ollut hyvää ja pääosin vapaamuotoista, osapuolten on ollut helppo lähestyä toisiaan ja keskustella mieltä askarruttavista asioista avoimesti. Palojärven paliskunnan näkökulmasta vuorovaikutus on ollut neutraalia.
 • Yhtiö panostaa sidosryhmäyhteistyöhön, jotta avoimet ja hyvät välit kaikkiin ryhmiin säilytetään ja asioista voidaan keskustella rakentavasti.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

• Yhtiön henkilöstö osallistuu hankkeisiin muun muassa luennoimalla eri tahojen järjestämissä tilaisuuksissa tai koulutustapahtumissa
• Mawson järjestää kohdekäyntejä maastoon malminetsintään liittyvän tiedon lisäämiseksi
• Tutkimushankkeet esimerkiksi yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tällä hetkellä on meneillään mm. orkideoihin keskittyvä tutkimushanke yhteistyössä kahden eri yliopiston ja LUKE:n kanssa. Hankkeessa hyödynnetään yhtiön keräämää geologista tietoa soveltuvien orkideaelinympäristöjen sijainnin ennustamisessa ja mallintamisessa. Lisäksi yhtiön tutkimuskohteista on tehty ja tekeillä useita kansainvälisiä geotieteellisiä tutkimuksia, väitöskirja ja useampia pro gradu tutkielmia.
• Yhtiö on osallistunut useisiin eri alojen alueellisiin ja paikallisiin yhteistyöhankkeisiin.