2019 Mawson Oy

Kuvaus yrityksestä

Mawson Oy harjoittaa malminetsintää Lapissa Ylitornion ja Rovaniemen alueilla. Yrityksen omistaa kanadalainen Mawson Resources Ltd. Mawson Oy etsii malminetsintälupa-alueiltaan Suomessa kultaa ja kobolttia.

//

Toiminta-alue: Ylitornio, Rovaniemi

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Noora Ahola
nahola@mawson.fi
050 521 3515

Yritys lukuina 2019

 • Toiminnan aloitusvuosi: 2007 (nykyisellä nimellä vuodesta 2011 alkaen)
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 32 725 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä: 8 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Rovaniemi

Tietoa malminetsinnästä

Yrityksellä on 15 malminetsintälupa- ja varausaluetta yhteensä noin 33 000 hehtaarin alueella. Osa luvista on hakemus- tai jatkolupavaiheessa. Mawson Oy etsii kultaa ja kobolttia lupa-alueillaan Hirvimaa, Kairamaat 2-3, Korkeakoivikko, Männistö ja Raja, ja suunnittelee malminetsintää lupahakemusalueille Rompas, Karsimaat, Petäjävaara, Kuusivaara, Kaitajärvi E-M-W, Kultamaat, Vatsa, Uusi Rumavuoma ja Mäntylaennokka N ja S ja varausalueelle takanenvuoma. Mawson Oy käyttää malminetsintä- ja tutkimusmenetelminään geofysiikan lento- ja maanpintamittauksia, geologisia havaintoja ja kallioperäkartoitusta sekä vähäistä näytteenottoa, ja kannettavilla, kevyillä ja keskiraskailla kairauslaitteistolla toteutettavia timanttisyväkairauksia.

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
 • Sijainti luonnonsuojelualueella*: on
 • Ympäristöjohtamisjärjestelmä: ei
 • Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen): ei
 • Mittaukset pölylle: ei
 • Mittaukset melulle: on
 • Mittaukset tärinälle: ei
 • Ympäristöriskien arviointi tehty: ei
 • Poikkeamia ympäristöluvasta (2019): ei
 • Maisema-arvot huomioitu toiminnassa: on
 • Ympäristövakuudet olemassa: on
* Natura-alue, Natura-arvio tehty.  

Keskeiset tunnusluvut:

 • Polttoaineiden kulutus: –
 • Muu energian kulutus: –
 • Vedenkulutus: Kaikki kairauksessa käytetty vesi otetaan luonnonvesistä, puhdistetaan kairaussoijasta ja vesi lasketaan takaisin ottoalueelle. Vettä käytetään timanttikairaterien jäähdytykseen. Veden laatua seurataan.
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: –

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
 • Henkilöstöaloitejärjestelmä: ei
 • Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut: ei
 • Henkilöstön koulutussuunnitelma: on
 • Tasa-arvosuunnitelma*: –
 • Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa: on
 • Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä**: on
 • Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä: ei
* Ei tiedossa (työntekijöitä on vain 8 (ei sovellu pieneen organisaatioon) ** Ei sertifioitu

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2019

 • Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: 5 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 0,5 %
 • Tapaturmataajuus: 0 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 12 tunnin työpäiväjärjestelmä, liukuva työaika, arkipäiväjärjestelmä (ma-pe)

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Malminetsintätoimintaa harjoitetaan poronhoitoalueella. Yhteistyö malminetsinnän ja poronhoidon kesken on ollut molempien osapuolten näkökulmasta asiallista. Maaseutu- ja matkailuelinkeinojen harjoittajat sekä maanomistajat huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä muiden ryhmien tapaan. Yhtiö tarjoaa mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti alihankintaurakoita paikallisille palveluntarjoajille.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen toiminnalla ei ole ollut negatiivisia vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön. Yrityksen toiminnan seurauksena alueelle johtavien teiden ja reitistöjen kuntoa on parannettu huomattavasti ja ympäristöä siistitty.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen vaikutuksia maisema-arvoon on tarkasteltu Natura-arviossa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Yhtiö seuraa sosiaalisia vaikutuksia mm. pitämällä sidosryhmiin yhteyttä säännöllisesti
 • Yhtiö osallistuu sidosryhmiä koskettaviin tapahtumiin ja järjestää niitä itse
 • Sidosryhmille on oma kanava jonka kautta ne voivat antaa palautetta yhtiölle
 • Yhtiö tukee muun muassa paikallista koulutus-, nuoriso- ja ympäristötoimintaa
 • Yhtiö pyrkii olemaan helposti sidosryhmiensä tavoitettavissa ja olemaan aktiivisessa, normaalissa vuorovaikutuksessa
 • Sidosryhmien edustajien kanssa vuorovaikutus on ollut hyvää ja pääosin vapaamuotoista, osapuolten on ollut helppo lähestyä toisiaan ja keskustella mieltä askarruttavista asioista avoimesti. Palojärven paliskunnan näkökulmasta vuorovaikutus on ollut neutraalia.
 • Yhtiö panostaa sidosryhmäyhteistyöhön, jotta avoimet ja hyvät välit kaikkiin ryhmiin säilytetään ja asioista voidaan keskustella rakentavasti.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Sidosryhmien järjestämät tapahtumat, koulutukset tilaisuudet

 • Yhtiön henkilöstö osallistuu hankkeisiin muun muassa luennoimalla eri tahojen järjestämissä tilaisuuksissa tai koulutustapahtumissa
 • Mawson järjestää kohdekäyntejä maastoon malminetsintään liittyvän tiedon lisäämiseksi
 • Tutkimushankkeet esimerkiksi yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tällä hetkellä on meneillään mm. orkideoihin keskittyvä tutkimushanke yhteistyössä kahden eri yliopiston ja LUKE:n kanssa. Hankkeessa hyödynnetään yhtiön keräämää geologista tietoa soveltuvien orkideaelinympäristöjen sijainnin ennustamisessa ja mallintamisessa. Lisäksi yhtiön tutkimuskohteista on tehty ja tekeillä useita kansainvälisiä geotieteellisiä tutkimuksia, väitöskirja ja useampia pro gradu ‑tutkielmia.
 • Yhtiö on osallistunut useisiin eri alojen alueellisiin ja paikallisiin yhteistyöhankkeisiin.