2021 Mawson Oy

Kuvaus yrityksestä

Mawson Oy harjoittaa malminetsintää pääosin Lapissa Ylitornion ja Rovaniemen alueilla. Yritys on perustettu 2011 ja sen omistaa kanadalainen Mawson Gold Ltd. Mawson Oy etsii malminetsintälupa-alueiltaan Suomessa kultaa ja kobolttia.

Mawsonin päätutkimuskohde on Rajapalojen kulta-kobolttikaivoshanke Rovaniemellä ja Ylitorniolla. Hankkeen YVA-menettely käynnistettiin joulukuussa 2020 sekä vaihemaakunta- ja yleiskaavoitusprosessit keväällä 2021

//

Toiminta-alue: Ylitornio, Rovaniemi

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Noora Ahola
nahola@mawson.fi
050 521 3515

Yritys lukuina 2021

 • Raportoidut malmivarat: (syyskuu 2021): mahdollinen 10,91Mt @ 3,0 g/t kultaekvivalenttimineraalivaranto (2,5 g/t Au ja 443 ppm Co)
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2007 (nykyisellä nimellä vuodesta 2011 alkaen); mineraalivarannon ensiarvio joulukuussa 2018
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 18 360 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä: 10 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Rovaniemi

Tietoa malminetsinnästä

Yrityksellä on 14 malminetsintälupa-aluetta yhteensä noin 18 000 hehtaarin alueella. Osa luvista on hakemus- tai jatkolupavaiheessa. Mawson Oy etsii kultaa ja kobolttia lupa-alueillaan Kairamaat 2-3 (valituksenalaisena; täytäntöönpanomääräyksellä), Korkeakoivikko, Männistö ja Raja, ja suunnittelee malminetsintää lupahakemusalueille Hirvimaa, Rompas, Karsimaat, Petäjävaara, Kuusivaara, Kaitajärvi E-M-W, Kultamaat, Vatsa, Uusi Rumavuoma ja Mäntylaennokka N ja S. Alueet sijoittuvat pääasiassa Ylitornion kunnan ja Rovaniemen kaupungin alueelle. Mawson Oy käyttää malminetsintä- ja tutkimusmenetelminään geofysiikan lento- ja maanpintamittauksia, geologisia havaintoja ja kallioperäkartoitusta sekä vähäistä näytteenottoa, ja kannettavilla, kevyillä ja keskiraskailla kairauslaitteistolla toteutettavia timanttisyväkairauksia.  Keskeiset tunnusluvut:  
 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 0  
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 4 kpl ja 4 718 ha  
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 10 kpl ja 13 635 ha 
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 1 kpl 
 • Malminetsintäkairaus: 17,337 km 
 • Malminetsintäkorvaukset maanomistajille: 184 232 € 

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
On Ei
Sijainti luonnonsuojelualueella x
Ympäristöjohtamisjärjestelmä  x
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)  x
Mittaukset pölylle  x
Mittaukset melulle x
Mittaukset tärinälle  x
Ympäristöriskien arviointi tehty  x
Poikkeamia ympäristöluvasta (2021)  x
Sulkemissuunnitelma kaivokselle x
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa x
* Mustiaapa-Kaattasjärven Natura 2000 -alue (FI1301301): ML2013:0061 Kairamaat 2-3 -malminetsintäalueen pinta-ala alueella 1 455,92 ha Ympäristölupa myönnetty: –  Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: –  Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: –  Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: 22 500 € 

Keskeiset tunnusluvut:

 • Kaivannaisjätteen määrä: ei kaivannaisjätettä  
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: – 
 • Polttoaineiden kulutus: – 
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): –  
 • Energian kulutuksen tavoite: – 
 • Kaivoksen CO2-päästöt: – 
 • Vedenkulutus: Kaikki malminetsinnässä/näytteenotossa käytetty vesi otetaan luonnonvesistä, puhdistetaan kairaussoijasta ja lasketaan takaisin ottoalueelle. Vettä käytetään timanttikairaterien jäähdytykseen. Vesien laatua seurataan. 
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: – 
 • Patojen määrä kaivosalueella: – 
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: 3; suuri petolintu, neidonkenkä, tikankontti 
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: –  
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet: (suuren petolinnun tekopesiä rakennettu 2 kpl)

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:  x
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut: x
Henkilöstön koulutussuunnitelma:  x
Tasa-arvosuunnitelma*:  x
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa: x
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä**:  x
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:  x
Oma pelastusyksikkö:  x
* Alle 10 työntekijää ** Ei sertifioitu

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 5 pv/työntekijä 
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 0,5 % 
 • Poissaoloon johtaneet tapaturmat: –  
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 12 tunnin työpäiväjärjestelmä, liukuva työaika, arkipäiväjärjestelmä (ma-pe) 

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Malminetsintätoimintaa harjoitetaan poronhoitoalueella. Yhteistyö malminetsinnän ja poronhoidon kesken on ollut molempien osapuolten näkökulmasta asiallista. Maaseutu- ja matkailuelinkeinojen harjoittajat sekä maanomistajat huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä muiden ryhmien tapaan. Yhtiö tarjoaa mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti alihankintaurakoita paikallisille palveluntarjoajille.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen toiminnalla ei ole ollut negatiivisia vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön. Yrityksen toiminnan seurauksena alueelle johtavien teiden ja reitistöjen kuntoa on parannettu huomattavasti ja ympäristöä siistitty.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen vaikutuksia maisema-arvoon on tarkasteltu Natura-arvioinnissa ”Natura-arviointi, Mustiaapa-Kaattasjärven Natura 2000-alue (FI1301301), Mawson Oy & AFRY, 22.12.2020”.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Yhtiö seuraa sosiaalisia vaikutuksia mm. pitämällä sidosryhmiin yhteyttä säännöllisesti 
 • Sidosryhmäyhteistyötä tehdään myös 2020 joulukuussa käynnistetyn YVA-menettelyn ja 2021 keväällä käynnistettyjen vaihemaakunta- ja yleiskaavoitusmenettelyjen yhteydessä 
 • Yhtiö osallistuu sidosryhmiä koskettaviin tapahtumiin ja järjestää niitä itse 
 • Sidosryhmille on oma kanava jonka kautta ne voivat antaa palautetta yhtiölle (rajapalot.fi) 
 • Yhtiö tukee muun muassa paikallista koulutus-, nuoriso- ja ympäristötoimintaa 
 • Yhtiö pyrkii olemaan helposti sidosryhmiensä tavoitettavissa ja olemaan aktiivisessa, normaalissa vuorovaikutuksessa 
 • Sidosryhmien edustajien kanssa vuorovaikutus on ollut hyvää ja pääosin vapaamuotoista, osapuolten on ollut helppo lähestyä toisiaan ja keskustella mieltä askarruttavista asioista avoimesti. Palojärven paliskunnan näkökulmasta vuorovaikutus on ollut neutraalia. 
 • Yhtiö panostaa sidosryhmäyhteistyöhön, jotta avoimet ja hyvät välit kaikkiin ryhmiin säilytetään ja asioista voidaan keskustella rakentavasti. 

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Yhtiön henkilöstö osallistuu paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin hankkeisiin muun muassa luennoimalla eri tahojen järjestämissä tilaisuuksissa tai koulutustapahtumissa. 
 • Mawson järjestää kohdekäyntejä maastoon malminetsintään liittyvän tiedon lisäämiseksi. 
 • Tutkimushankkeet esimerkiksi yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa (esim. BATCircle 2.0, MinExTarget, BATTrace). Tällä hetkellä on meneillään mm. orkideoihin keskittyvä tutkimushanke yhteistyössä kahden eri yliopiston ja LUKE:n kanssa. Hankkeessa hyödynnetään yhtiön keräämää geologista tietoa soveltuvien orkideaelinympäristöjen sijainnin ennustamisessa ja mallintamisessa. Lisäksi yhtiön tutkimuskohteista on tehty ja tekeillä useita kansainvälisiä geotieteellisiä tutkimuksia, väitöskirja ja useampia pro gradu tutkielmia .