2019 Pyhäsalmi Mine Oy

Kuvaus yrityksestä

Pyhäsalmen kaivos on maanalainen kaivos Pyhäjärvellä Pohjois-Pohjanmaalla. Sen omistaa kanadalainen First Quantum Minerals Ltd. Pyhäsalmen kaivoksen malmi louhitaan 1 050-1 410 m syvyydestä kallioperästä. Malmi sisältää noin 3 % kuparikiisua (CuFeS2), 4 % sinkkivälkettä (ZnS) ja 66 % rikkikiisua (FeS2). Vuosittain louhitaan ja rikastetaan noin 1,4 miljoonaa tonnia malmia.

//

Toiminta-alue: Pyhäjärvi

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Maria Hänninen
040 357 8153
Maria.Haenninen@fqml.com

Yritys lukuina 2019

 • Tuotantomäärä: Kuparirikaste (Cu) 26 965 tonnia, sinkkirikaste (Zn) 22 333 tonnia, pyriitti (FeS2) 553 644 tonnia
 • Kokonaislouhinta: 1,07 miljoonaa tonnia – Lisäksi kaivostäyttöön ja teiden kunnossapitoon otettiin erillisestä louhoksesta tarvekiveä yhteensä 0,27 miljoonaa tonnia
 • Raportoidut malmivarat: 1,1 miljoonaa tonnia (kupari 0,59%, sinkki 0,27 %, rikki 43,11 %, kulta 0,4 g/t, hopea 13 g/t).
 • Raportoidut mineraalivarannot: 5,6 miljoonaa tonnia (kupari 0,53 %, sinkki 0,34 %, rikki 41,81 %, kulta 0.4 g/t, hopea 13 g/t). Malmivarat sisältyvät mineraalivarantoihin.
 • Toiminnan aloitusvuosi: 1957 (malminetsintä), 1962 (kaivostoiminta).
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 0-5 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: 412 hehtaaria (97 % omassa omistuksessa).
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: -
 • Omien työntekijöiden määrä: 172 henkilöä.
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Pyhäjärvi 81 %, Nivala 5 %, Haapajärvi 3 %, Kiuruvesi 2 %, Oulu 2 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: Noin 50 henkilöä.
 • Käyttökate EBITDA: 41,0 miljoonaa euroa.
 • Maksettu yhteisövero: 6,3 miljoonaa euroa (Pyhäsalmi Mine Oy 0,9 miljoonaa euroa, Inmet Finland Oy 5,4 miljoonaa euroa

Tietoa malminetsinnästä

Pyhäsalmi Mine Oy on tehnyt malminetsintää kaivoksen ympäristössä vuodesta 2004 lähtien. Sitä ennen Outokumpu Oy teki malminetsintää alueella jo vuodesta 1957 alkaen. Vuonna 2019 malminetsintää tehtiin maanalaisessa kaivoksessa. Pyhäsalmi Mine Oy käyttää malminetsintämenetelminään syväkairausta sekä geofysikaalisia mittauksia. Syväkairausta tehtiin vuonna 2019 yhteensä 1,2 km. Yrityksellä ei ole valituksen alaisia malminetsintälupahakemuksia. Pyhäsalmi Mine Oy:llä on lisäksi Mullikkorämeen kaivospiiri (Pyhäjärvi).

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
 • Sijainti luonnonsuojelualueella: ei
 • Ympäristöjohtamisjärjestelmä*: kyllä
 • Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen): ei
 • Mittaukset pölylle: kyllä
 • Mittaukset melulle: kyllä
 • Mittaukset tärinälle: tarvittaessa
 • Ympäristöriskien arviointi tehty: kyllä
 • Poikkeamia ympäristöluvasta (2019): kyllä**
 • Ympäristövakuudet olemassa: kyllä***
 • Sulkemissuunnitelma kaivokselle: kyllä
* Sertifiointi ISO 14001 -standardin mukaisesti ** Lupapoikkeamat liittyivät veteen *** Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus 13,4 M€, kaivoslain mukainen vakuus 1 M€  

Keskeiset tunnusluvut:

 • Kaivannaisjätteen määrä: 463 424 t (rikastushiekka 100%). Tästä määrästä noin 29% hyödynnettiin kaivostäytössä (maanalaisten louhosten täyttö).
 • Sivukiven hyödynnys: 100% sivukivestä hyödynnetään
 • Polttoaineiden kulutus: 5,4 GWh (uusiutumattomia 100 %.
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): 68,1 GWh (uusiutuvaa 7,0 %, uusiutumatonta 2,8 %, lisäksi pörssisähköä, jolle alkuperäjakauma ei tiedossa 90,2 %)
 • GHG-päästöt (lämpö, sähkö, liikkuva kalusto ja räjähdysaineet) yhteensä 9 378 tonnia CO2 (0,016 tonnia CO2/louhittu malmitonni)
 • Vedenkulutus: 4,6 miljoonaa m3 (josta luonnon raakavettä 68 %)
 • Patojen määrä kaivosalueella: 3 kpl (luokka 1)
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen luovuttamien Hertta-Eliölajit -tietojärjestelmässä olevien uhanalaistietojen mukaan Pyhäsalmen kaivoksen alueella ei ole tehty uhanalaishavaintoja.
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: kuparisulfaatti 272 t, kuparikloridi 107 t, sinkkisulfaatti (12 %) 478 t, natriumsyanidi 7,6 t

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
 • Henkilöstöaloitejärjestelmä: on
 • Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut: on
 • Henkilöstön koulutussuunnitelma: on
 • Tasa-arvosuunnitelma: on
 • Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa: on
 • Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*: on
 • Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä: on
 • Oma pelastusyksikkö: on.
* Sertifiointi OHSAS 18001 -standardin mukaisesti, sovelletaan myös urakoitsijoihin.

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2019

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 2,0 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 6,3 %
 • Tapaturmataajuus: 3,8 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet työtapaturmat, oma väki ja urakoitsijat)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 1-vuorojärjestelmä, 2-vuorojärjestelmä, 3-vuorojärjestelmä, 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, liukuva työaika, arkipäiväjärjestelmä (ma-pe), 6:4 järjestelmä (6 työtä, 4 vapaata).

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Säännölliset tapaamiset kaupungin edustajien kanssa ja tiivis yhteistyö Pyhäjärven Kehitys Oy:n Callio-hankkeessa, jossa edistetään kaivosalueen uusiokäyttöä kaivostoiminnan loppuessa.
 • Vuonna 2019 kaivoksella järjestettiin Strongman Champions Leaguen osakilpailu sekä kuvattiin The White Wall tv-sarjaa.
 • On tuettu rahallisesti paikallisten koululaisten kesätyöllistymistä.
 • On annettu rahallista tukea erilaisille paikallisille ja valtakunnallisille yhdistyksille ja tempauksille/tapahtumille.
 • On tarjottu kokoontumistilat Ruotasen kyläyhdistykselle sekä Ruotasen harrastekerhoille yms.
 • Käytännöt sidosryhmien palautteen käsittelylle.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Yhteistyö Pyhäjärven Kehitys Oy:n kanssa jatkui Callio-konseptin alla. Callion tarkoituksena on saada kaivokseen uusiokäyttöä kaivostoiminnan loputtua, edistettävinä hankkeina mm. energiavarasto, data-center ja maanalainen tutkimus- ja laboratoriotoiminta.
 • Vuonna 2019 alkoi syötävien sirkkojen kasvatus, Minetrain ja Undergorund Rescue hankeet, UG rescue hankkeessa on tavoitteen kehittää maanalainen työturvallisuuden koulutus-, harjoittelu-, kehittämis- ja innovaatioympäristö. Minetrain on EIT Raw Materialsin rahoittama hanke, jonka puitteissa järjestettiin hyvää palautetta saanut viikon mittainen käytännön koulutusjakso alalla työskentelevistä koostuvalle kansainväliselle kurssille.
 • Pyhäsalmi Mine Oy osallistui EAKR:n ja valtion rahoittamassa Geosolutions-hankkeessa tarjoamalla alueen rikastushiekka-altaiden peittokerroskoerakenteelle. Hankkeen kesto 2017–2019.
 • Vuonna 2018 jatkettiin erilaisten rikastushiekka-altaiden peittokerrosratkaisujen astiakokeita.
 • Pyhäsalmi Mine Oy osallistuu vuosina 2018-2020 toteutettavaan Oulun yliopiston HybArkt – hankkeeseen (Passiiviset hybridipuhdistusratkaisut arktisten valumavesien typen ja raskasmetallien puhdistamiseen) tarjoamalla mm. pilottialueen.
 • Vuonna 2019 jatkettiin erilaisten rikastushiekka-altaiden peittokerrosratkaisujen astiakokeita sekä testattiin erilaisten vesienkäsittelymenetelmien soveltuvuutta jälkihoitovaiheen vesienkäsittelyyn