2017 Pyhäsalmi Mine Oy

Kuvaus yrityksestä

Pyhäsalmen kaivos on maanalainen kaivos Pyhäjärvellä Pohjois-Pohjanmaalla. Sen omistaa kanada- lainen First Quantum Minerals Ltd. Pyhäsalmen kaivoksen malmi louhitaan 1 050-1 410 m syvyydestä kallioperästä. Malmi sisältää noin 3 % kuparikiisua (CuFeS2), 4 % sinkkivälkettä (ZnS) ja 66 % rikkikiisua (FeS2). Vuosittain louhitaan ja rikastetaan noin 1,4 miljoonaa tonnia malmia.

//

Toiminta-alue: Pyhäjärvi

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Raija Urpelainen
raija.urpelainen@fqml.com
(08) 769 6111

Yritys lukuina 2017

 • Tuotantomäärä: Yhteensä 723 636 tonnia: kuparirikaste (Cu) 44 652 tonnia, sinkkirikaste (Zn) 31 512 tonnia, pyriitti (FeS2) 692 124 tonnia.
 • Kokonaislouhinta: 1,3 miljoonaa tonnia (malmi 97 %, sivukivi 3 %). Lisäksi kaivostäyttöön ja teiden kunnossapitoon otettiin erillisestä louhoksesta tarvekiveä yhteensä 0,5 miljoonaa tonnia.
 • Raportoidut malmivarat: 2,114 miljoonaa tonnia (kupari 0.95 %, sinkki 1,88 %, rikki 39,83 %, kulta 0,4 g/t, hopea 13 g/t).
 • Raportoidut mineraalivarannot: 8,158 miljoonaa tonnia (kupari 0,65 %, sinkki 0,75 %, rikki 41,7 %, kulta 0,4 g/t, hopea 13 g/t). Malmivarat sisältyvät mineraalivarantoihin.
 • Toiminnan aloitusvuosi: 1957 (malminetsintä), 1962 (kaivostoiminta).
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 0-5 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: 412 hehtaaria (97 % omassa omistuksessa).
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 412 hehtaaria.
 • Omien työntekijöiden määrä: 215 henkilöä.
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Pyhäjärvi 76 %, Nivala 6 %, Haapajärvi 3 %, Oulu 3 %.
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: Noin 50 henkilöä.
 • Käyttökate EBITDA: 72,3 miljoonaa euroa.
 • Maksettu yhteisövero: 10,84 miljoonaa euroa (Pyhäsalmi Mine Oy 2,33 miljoonaan euroa, Inmet Finland Oy 8,51 miljoonaa euroa).

Tietoa malminetsinnästä

Pyhäsalmi Mine Oy on tehnyt malminetsintää kaivoksen ympäristössä vuodesta 2004 lähtien. Sitä ennen Outokumpu Oy teki malminetsintää alueella alkaen jo 1957. Yrityksellä on voimassa olevia valtauksia ja malminetsintälupa-alueita yhteensä 453 hehtaaria (6 kappaletta): kaikki sijaitsevat kaivoksen lähialueilla Pyhäjärvellä. Pyhäsalmi Mine Oy käyttää malminetsintämenetelminään syväkairausta sekä geofysikaalisia mittauksia. Syväkairausta tehtiin vuonna 2017 yhteensä 3,9 km. Yrityksellä ei ole valituksen alaisia malminetsintälupahakemuksia. Pyhäsalmi Mine OY:llä on lisäksi neljä muuta kaivospiiriä; Vuohtojoki (Kärsämäki), Hallaperä (Kiuruvesi), Rauhala (Ylivieska) ja Mullikkoräme (Pyhäjärvi). Näissä kaivospiireissä (yhteensä 143 h) ei tehty malminetsintätyötä vuonna 2017.

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
 • Sijainti luonnonsuojelualueella: ei
 • Ympäristöjohtamisjärjestelmä*: kyllä
 • Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen): ei
 • Mittaukset pölylle: kyllä
 • Mittaukset melulle: kyllä
 • Mittaukset tärinälle: tarvittaessa
 • Ympäristöriskien arviointi tehty: kyllä
 • Poikkeamia ympäristöluvasta (2017)**: kyllä
 • Ympäristövakuudet olemassa: kyllä.
* Sertifiointi ISO 14001 -standardin mukaisesti. ** Lupapoikkeama liittyi veteen.

Keskeiset tunnusluvut:

 • Kaivannaisjätteen määrä: 491 344 t (rikastushiekka 100%). Tästä määrästä noin 63% hyödynnettiin kaivostäytössä (maanalaisten louhosten täyttö).
 • Sivukiven hyödynnys: 100% sivukivestä hyödynnetään
 • Polttoaineiden kulutus: 5,8 GWh (uusiutumattomia 100 %).
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): 77,3 GWh (uusiutuvaa 5,6%, uusiutumatonta 2,3%, lisäksi pörssisähköä, jolle alkuperäjakauma ei tiedossa 2017 osalta 92%)
 • Vedenkulutus: 5,6 miljoonaa m3 (josta luonnon raakavettä 65%)
 • Patojen määrä kaivosalueella: 3 kpl (luokka 1)
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen luovuttamien Hertta-Eliölajit -tietojärjestelmässä olevien uhanalaistietojen mukaan Pyhäsalmen kaivoksen alueella ei ole tehty uhanalaishavaintoja.
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: kuparisulfaatti 470 t, sinkkisulfaatti (12 %) 818 t, kuparikloridi 78 t, natriumsyanidi 9,4 t.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
 • Henkilöstöaloitejärjestelmä: on
 • Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut: on
 • Henkilöstön koulutussuunnitelma: on
 • Tasa-arvosuunnitelma: on
 • Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa: on
 • Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*: on
 • Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä: on
 • Oma pelastusyksikkö: on.
* Sertifiointi OHSAS 18001 -standardin mukaisesti, sovelletaan myös urakoitsijoihin.

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2017

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 2,0 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 5,8%
 • Tapaturmataajuus: 2,3 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet työtapaturmat, oma väki ja urakoitsijat)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 1-vuorojärjestelmä, 2-vuorojärjestelmä, 3-vuorojärjestelmä, 8 tunnin työpäiväjärjestelmä, liukuva työaika, arkipäiväjärjestelmä (ma-pe), 6:4 järjestelmä (6 työtä, 4 vapaata).

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Säännölliset tapaamiset kaupungin edustajien kanssa ja tiivis yhteistyö Pyhäjärven Kehitys Oy:n Callio-hankkeessa, jossa edistetään kaivosalueen uusiokäyttöä kaivostoiminnan loppuessa.
 • On tarjottu kesätyö- ja harjoittelupaikkoja paikallisille koululaisille ja opiskelijoille.
 • On annettu rahallista tukea erilaisille paikallisille ja valtakunnallisille yhdistyksille ja tempauksille/tapahtumille.
 • On tarjottu kokoontumistilat Ruotasen kyläyhdistykselle sekä Ruotasen harrastekerhoille yms.
 • Käytännöt sidosryhmien palautteen käsittelylle.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Yhteistyö Pyhäjärven Kehitys Oy:n kanssa jatkui Callio-konseptin alla. Callion tarkoituksena on saada kaivokseen uusiokäyttöä kaivostoiminnan loputtua, edistettävinä hankkeina mm. energiavarasto, data-center ja maanalainen tutkimus- ja laboratoriotoiminta.
 • Pyhäsalmi Mine Oy on ollut vuonna 2017 rahoittamassa myös seuraavia TEKESin Green Mining (Huomaamaton ja älykäs kaivos) ohjelman hankkeita/tutkimuksia
 • IMineWa (Intelligent Mine Water Management) projekti, jota vetää Lappeenrannan tekninen yliopisto. Projektin tarkoituksena on parantaa kaivosvesien hallintaa parantamalla/kehittämällä olemassa olevia teknologioita ja kehittää uusia teknologioita kaivosvesien käsittelyyn.
 • GEOSULF projekti, jota vetää Oulun yliopisto. Projektin tarkoituksena on löytää menetelmä, jolla käsiteltynä haitallisten aineiden liukeneminen estyy sulfidisista kaivannaisjätteistä.
 • Vuonna 2017 jatkettiin erilaisten rikastushiekka-altaiden peittokerrosratkaisujen astiakokeita.
 • Pyhäsalmi Mine Oy osallistuu vuosina 2018-2020 toteutettavaan Oulun yliopiston HybArkt – hankkeeseen (Passiiviset hybridipuhdistusratkaisut arktisten valumavesien typen ja raskasmetallien puhdistamiseen) tarjoamalla mm. pilottialueen.