2019 SMA Mineral Oy

Kuvaus yrityksestä

SMA Mineral Oy:llä on kalkkikivikaivokset Torniossa ja Pieksämäellä sekä kvartsikaivos Torniossa. Yritys on aloittanut myös malminetsinnän vuonna 2015. Emoyhtiö on SMA Mineral AB ja sen kotipaikka on Filipstad Ruotsissa. Toimintaa yhtiöllä on Euroopassa yhteensä 30 paikkakunnalla seitsemässä eri maassa. Suomessa SMA Mineral Oy louhii kalkkikiveä ja valmistaa siitä kalkkipohjaisia tuotteita Kalkkimaan ja Loukolammen kalkkitehtailla. Kaivostoiminta koostuu avolouhoksista sekä kalkkitehtaista, joissa tehdään tuotteesta riippuen murskausta, seulontaa, jauhatusta sekä säkitystä. Kaivostoiminnan lisäksi yhtiö valmistaa poltettua ja sammutettua kalkkia, jota ei käsitellä tässä raportissa.

Pohjoismaiden suurin dolomiittiesiintymä Kalkkimaa on otettu käyttöön jo 1500-luvulla. Raaka-aine riittää nykyisellä louhintamäärällä yli 500 vuodeksi. Ankeleen dolomiittiesiintymä on otettu käyttöön 1950-luvulla. Ristimaan louhoksella on louhittu kvartsia vuodesta 1992 lähtien.

//

Toiminta-alue: Tornio, Pieksämäki

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Annika Niiranen
annika.niiranen@smamineral.com
0400 907 264

Yritys lukuina 2019

 • Tuotantomäärä: Yhteensä 353 702 tonnia kalkki- ja kvartsituotteita
 • Kokonaislouhinta: 353105 tonnia malmia ja 52438 tonnia sivukiveä
 • Raportoidut malmivarat: Ei raportoitu.
 • Raportoidut mineraalivarannot: Ei raportoitu.
 • Toiminnan aloitusvuosi: 1999 (kaivostoiminta), 2015 (malminetsintä).
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: Yli 50 vuotta.
 • Kaivosalueen pinta-ala: 173 hehtaaria (40 % ostettu, 60 % vuokrattu)
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 94 hehtaaria.
 • Omien työntekijöiden määrä: 11 henkilöä.
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Kemi 9 %, Keminmaa 27 %, Tornio 9 %, Pieksämäki 55 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: 7 henkilöä.
 • Käyttökate EBITDA: Ei raportoitu.
 • Maksettu yhteisövero: 0 euroa.

Tietoa malminetsinnästä

SMA Mineral Oy on kaivosyritys, joka harjoittaa myös malminetsintää. Yritys on tehnyt malminetsintää vuodesta 2015 lähtien. Vuonna 2019 yhtiö ei suorittanut lainkaan malminetsintää. Yrityksellä on malminetsinnän jatkolupahakemus käsittelyssä jo aiemmin tutkitulle Peurakallion alueelle Torniossa. Valtausalueen koko on 94 ha. Malminetsintäalueilla arvioidaan olevan ainakin kvartsia. Malminetsintämenetelminä on käytetty syväkairausta. Syväkairausta ei suoritettu vuonna 2019. Valituksen alaisia lupia malminetsintäalueilla ei ole.

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
 • Sijainti luonnonsuojelualueella*: on
 • Ympäristöjohtamisjärjestelmä**: on
 • Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen): ei
 • Mittaukset pölylle: on
 • Mittaukset melulle: on
 • Mittaukset tärinälle: on
 • Ympäristöriskien arviointi tehty: on
 • Poikkeamia ympäristöluvasta (2019): on
 • Ympäristövakuudet olemassa: on
 • Sulkemissuunnitelma kaivokselle: on
 • Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa: on.
* Natura 2000 -alueella. Natura-arviota toiminnan vaikutuksista ei ole tehty. ** Sertifiointi ISO 14001 -standardin mukaisesti. *** Kalkkimaan kaivoksen tehtaan jauhatuksen pölynpoiston hiukkaspäästöt ylittivät ympäristöluvan raja-arvon.

Keskeiset tunnusluvut:

2019

 • Kaivannaisjätteen määrä: –
 • Sivukiven hyödynnys: –
 • Polttoaineiden kulutus: 2,8 GWh
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): 3,6 GWh (ydinvoima 37%, turve 40 %, uusiutuvaa energiaa 23 %)
 • Vedenkulutus: 0,003 miljoonaa m3. Alueelle tuleva vesi on 0,3 miljoonaa m3 ja 0,3 miljoonaa m3 johdetaan takaisin luontoon
 • Patojen määrä kaivosalueella: 0 kpl
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: 15
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: 0 kg
 • Suojeltujen kasvilajien esiintymien seuranta suunnitelmallisesti sekä mahdollinen esiintymän elinympäristön umpeen kasvamisen torjunta raivaamalla pois muuta kasvillisuutta ja/tai pienpuustoa.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
 • Henkilöstöaloitejärjestelmä: on
 • Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut: on
 • Henkilöstön koulutussuunnitelma: on
 • Tasa-arvosuunnitelma: on
 • Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa: ei
 • Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä: ei
 • Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä: on
 • Oma pelastusyksikkö: ei.

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2019

 • Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: 2,5 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 4 %.
 • Tapaturmataajuus: 0 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet).
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 1-vuorojärjestelmä, 2-vuorojärjestelmä, 3-vuorojärjestelmä, 8 tunnin työpäiväjärjestelmä.

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Kaivos- tai malminetsintätoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Maaseutuelinkeinoihin liittyvien sidosryhmien toimintaan osallistutaan aktiivisesti. Maaseutu- ja matkailuelinkeinojen harjoittajat eivät ole yrityksen mukaan sidosryhmiä. Maanomistajat huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

SMA Mineralin vaikutukset maankäyttöön kohdistuneena haittana ovat asumisviihtyvyyden ja rakennusten arvon aleneminen kaivospiirin välittömässä läheisyydessä. Toiminta-alueiden lähiympäristössä on hieman matalampi lintutiheys. Kaivostoiminnalla on yhdessä alueen muun maankäytön kanssa lievä heikentävä vaikutus alueen sienilajistoon. Suo- ja metsäalueilla on nähtävissä myös kuivatusvaikutus, mutta lähialueet on myös ojitettu.

Positiivisena vaikutuksena kaivostoiminta ylläpitää eliöstön ja kasvillisuuden runsaana pitämällä myös kasvillisuutta avoimena ja maaperää ravinteikkaana.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvot on huomioitu yrityksen toiminnassa. Kalkkimaan tehdasalue ja sinne johtava tie on merkitty kaavamerkinnällä sk/p eli paikallisesti arvokas kulttuuriympäristö. Alueen perinteinen rakenne ja rakentamisen mittakaava tulee säilyttää ja tiestön linjaukset ja vanhat pihapiirit viljelyksineen on pyrittävä säilyttämään.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Yrityksen tärkeimmät sidosryhmäviestinnän kanavat ovat paikallislehti, vuosiraportti, internetsivut, kirjeet ja tapahtumat sekä vierailut
 • Yritys tukee muun muassa paikallista urheilutoimintaa painottuen junioritoimintaan, työntekijöiden vapaa-ajan urheilu- ja kulttuuritoimintaa sekä SOS-lapsikylän toimintaa
 • Yritys tarjoaa lopputyö, kesätyö- ja harjoittelupaikkoja koululaisille ja opiskelijoille
 • Palautekanava olemassa sidosryhmien palautteelle ja käytänteet palautteen käsittelyll

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Kestävän kiertotalousliiketoiminnan kehittäminen (TEKES-hanke)
 • Kestävän kehityksen verkoston Kaivosvastuujärjestelmä