2017 SMA Mineral Oy

Kuvaus yrityksestä

SMA Mineral Oy:llä on kalkkikivikaivokset Torniossa ja Pieksämäellä sekä kvartsikaivos Torniossa. Yritys on aloittanut myös malminetsinnän vuonna 2015. Emoyhtiö on SMA Mineral AB ja sen kotipaikka on Filipstad Ruotsissa. Toimintaa yhtiöllä on Euroopassa yhteensä 30 paikkakunnalla seitsemässä eri maassa. Suomessa SMA Mineral Oy louhii kalkkikiveä ja valmistaa siitä kalkkipohjaisia tuotteita Kalkkimaan ja Loukolammen kalkkitehtailla. Kaivostoiminta koostuu avolouhoksista sekä kalkkitehtaista, joissa tehdään tuotteesta riippuen murskausta, seulontaa, jauhatusta sekä säkitystä. Kaivostoiminnan lisäksi yhtiö valmistaa poltettua ja sammutettua kalkkia, jota ei käsitellä tässä raportissa.

Pohjoismaiden suurin dolomiittiesiintymä Kalkkimaa on otettu käyttöön jo 1500-luvulla. Raaka-aine riittää nykyisellä louhintamäärällä yli 500 vuodeksi. Ankeleen dolomiittiesiintymä on otettu käyttöön 1950-luvulla. Ristimaan louhoksella on louhittu kvartsia vuodesta 1992 lähtien.

//

Toiminta-alue: Tornio, Pieksämäki

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Johanna Holm
johanna.holm@smamineral.com
044 583 7176

Yritys lukuina 2017

 • Tuotantomäärä: Yhteensä 294 082 tonnia kalkki- ja kvartsituotteita.
 • Kokonaislouhinta: 261 536 tonnia malmia ja 47 894 tonnia sivukiveä.
 • Raportoidut malmivarat: Ei raportoitu.
 • Raportoidut mineraalivarannot: Ei raportoitu.
 • Toiminnan aloitusvuosi: 1999 (kaivostoiminta), 2015 (malminetsintä).
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: Yli 50 vuotta.
 • Kaivosalueen pinta-ala: 173 hehtaaria (40 % ostettu, 60 % vuokrattu)
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 94 hehtaaria.
 • Omien työntekijöiden määrä: 9 henkilöä.
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Kemi 22 %, Keminmaa 11 %, Tornio 11 %, Pieksämäki 56 %
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: 7 henkilöä.
 • Käyttökate EBITDA: Ei raportoitu.
 • Maksettu yhteisövero: 0 euroa.

Tietoa malminetsinnästä

SMA Mineral Oy on kaivosyritys, joka harjoittaa myös malminetsintää. Yritys on tehnyt malminetsintää vuodesta 2015 lähtien. Yrityksellä on voimassa olevia valtauksia ja malminetsintälupa-alueita yhteensä 94 hehtaaria (1 kpl) Peurakallion alueella. Malminetsintäalueilla arvioidaan olevan ainakin kvartsia. Malminetsintämenetelminä on käytetty syväkairausta. Syväkairausta jatkettiin vuonna 2017 yhteensä 439 metriä. Valituksen alaisia lupia malminetsintäalueilla ei ole.

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
 • Sijainti luonnonsuojelualueella*: on
 • Ympäristöjohtamisjärjestelmä**: on
 • Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen): ei
 • Mittaukset pölylle: on
 • Mittaukset melulle: on
 • Mittaukset tärinälle: on
 • Ympäristöriskien arviointi tehty: on
 • Poikkeamia ympäristöluvasta (2017): ei
 • Ympäristövakuudet olemassa: on
 • Sulkemissuunnitelma kaivokselle: on
 • Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa: on.
* Natura 2000 -alueella. Natura-arviota toiminnan vaikutuksista ei ole tehty. ** Sertifiointi ISO 14001 -standardin mukaisesti.

Keskeiset tunnusluvut:

2017

 • Kaivannaisjätteen määrä: 154 549 t (pintamaa 70%, sivukivilouhe 29% ja pihansiivousjäte 0,1 %)
 • Sivukiven hyödynnys: 93% sivukivestä hyödynnetään
 • Polttoaineiden kulutus: 2,2 GWh
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): 3,3 GWh (ydinvoima 37%, turve 40 %, uusiutuvaa energiaa 23 %)
 • Vedenkulutus: 0,004 miljoonaa m3. Alueelle tuleva vesi on 0,4 miljoonaa m3 ja 0,4 miljoonaa m3 johdetaan takaisin luontoon
 • Patojen määrä kaivosalueella: 0 kpl
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: 15
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: 0 kg
 • Suojeltujen kasvilajien esiintymien seuranta suunnitelmallisesti sekä mahdollinen esiintymän elinympäristön umpeen kasvamisen torjunta raivaamalla pois muuta kasvillisuutta ja/tai pienpuustoa.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
 • Henkilöstöaloitejärjestelmä: on
 • Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut: on
 • Henkilöstön koulutussuunnitelma: on
 • Tasa-arvosuunnitelma: on
 • Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa: ei
 • Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä: ei
 • Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä: on
 • Oma pelastusyksikkö: ei.

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2017

 • Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: 2 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 6,2%.
 • Tapaturmataajuus: 0 tapaturmaa 1 000 000 työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet).
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 1-vuorojärjestelmä, 2-vuorojärjestelmä, 3-vuorojärjestelmä, 8 tunnin työpäiväjärjestelmä.

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Kaivos- tai malminetsintätoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Maaseutu- ja matkailuelinkeinojen harjoittajat eivät ole yrityksen mukaan sidosryhmiä. Maanomistajat huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

SMA Mineralin vaikutukset maankäyttöön kohdistuneena haittana ovat asumisviihtyvyyden ja rakennusten arvon aleneminen kaivospiirin välittömässä läheisyydessä. Toiminta-alueiden lähiympäristössä on hieman matalampi lintutiheys. Kaivostoiminnalla on yhdessä alueen muun maankäytön kanssa lievä heikentävä vaikutus alueen sienilajistoon. Suo- ja metsäalueilla on nähtävissä myös kuivatusvaikutus, mutta lähialueet on myös ojitettu.

Positiivisena vaikutuksena kaivostoiminta ylläpitää eliöstön ja kasvillisuuden runsaana pitämällä myös kasvillisuutta avoimena ja maaperää ravinteikkaana.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvot on huomioitu yrityksen toiminnassa. Kalkkimaan tehdasalue ja sinne johtava tie on merkitty kaavamerkinnällä sk/p eli paikallisesti arvokas kulttuuriympäristö. Alueen perinteinen rakenne ja rakentamisen mittakaava tulee säilyttää ja tiestön linjaukset ja vanhat pihapiirit viljelyksineen on pyrittävä säilyttämään.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Yrityksen tärkeimmät sidosryhmäviestinnän kanavat ovat paikallislehti, vuosiraportti, internetsivut, kirjeet ja tapahtumat sekä vierailut
 • Kalkkimaan ja Ristimaan louhoksilla järjestettiin 19.5.2017 avoimet ovet (European Minerals Day) sekä Kalkkimaan 100-vuotisjuhlat
 • Yritys tukee muun muassa paikallista urheilutoimintaa painottuen junioritoimintaan, työntekijöiden vapaa-ajan urheilu- ja kulttuuritoimintaa sekä SOS-lapsikylän toimintaa
 • Yritys tarjoaa lopputyö-, kesätyö- ja harjoittelupaikkoja koululaisille ja opiskelijoille
 • Palautekanava olemassa sidosryhmien palautteelle ja käytänteet palautteen käsittelylle

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Arktisen teollisuuden sivuvirrat ATS2 – Pk-yritysten toimintaympäristön kehittämissuunnitelma
 • TPA- Tuotannon poikkeama analyysi
 • Kiertokoulu – Kiertotalouden opintokokonaisuuden kehittämishanke
 • Kestävän kiertotalousliiketoiminnan kehittäminen (TEKES-hanke)
 • Kaivosvesiverkosto
 • Kiertotaloushankeyhteistyö