2019 Sotkamo Silver Oy

Kuvaus yrityksestä

Sotkamo Silver konserni koostuu Sotkamo Silver AB -emoyhtiöstä ja sen täysin omistamasta tytäryhtiöstä Suomessa (Sotkamo Silver Oy).

Sotkamo Silver hallinnoi ja kehittää suoraan tai tytäryhtiön kautta hopea- kulta-, sinkki- ja lyijyesiintymiä. Yhtiön päähanke on Sotkamossa sijaitseva hopeakaivos, joka aloitti tuotannon maaliskuussa 2019.

//

Toiminta-alue: Sotkamo

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Arttu Ohtonen
arttu.ohtonen@silver.fi
040 415 6857

Yritys lukuina 2019

 • Tuotantomäärä: 1 000 000 unssia hopeaa, 2 697 unssia kultaa, 932 tonnia lyijyä ja 1 915 tonnia sinkkiä.
 • Kokonaislouhinta: 574 000 tonnia
 • Raportoidut malmivarat: 2,38 miljoonaa tonnia (hopea 123 g/t %, kulta 0,42 g/t, sinkki 0,89 %, lyijy 0,44 %)
 • Raportoidut mineraalivarannot: 6,26 miljoonaa tonnia (hopea 81 g/t, kulta 0,23 g/t, sinkki 0,63 %, lyijy 0,29 %)
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2006 (malminetsintä) 2019 (kaivostoiminta)
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: 5 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: 370 hehtaaria
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 1632 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä: 46 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Sotkamo, Kajaani, Oulu, Kuopio
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: n. 70 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: -731 118 euroa
 • Maksettu yhteisövero: 0 euroa

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
 • Sijainti luonnonsuojelualueella: ei
 • Ympäristöjohtamisjärjestelmä*: on
 • Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen): kyllä
 • Mittaukset pölylle: on
 • Mittaukset melulle: on
 • Mittaukset tärinälle: on
 • Ympäristöriskien arviointi tehty: on
 • Poikkeamia ympäristöluvasta (2019): kyllä
 • Ympäristövakuudet olemassa: on
 • Sulkemissuunnitelma kaivokselle: on
 • Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa: on.
* Ei sertifioitu.

Keskeiset tunnusluvut:

2019

 • Kaivannaisjätteen määrä: 463 000 t
 • Sivukiven hyödynnys: 86 615 t
 • Polttoaineiden kulutus: 6,0 GWh
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): 14,9 GWh (uusiutuvien ja uusiutumattomien energialähteiden osuudet ei tiedossa)
 • Vedenkulutus: 153 770 m3 (Tipasjärvestä otettu vesimäärä)
 • Patojen määrä kaivosalueella: 4 kpl
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: 0 lajia
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: kuparisulfaatti 41 t, sinkkisulfaatti 247 t

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
 • Henkilöstöaloitejärjestelmä: ei
 • Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut: ei
 • Henkilöstön koulutussuunnitelma: on
 • Tasa-arvosuunnitelma: on
 • Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa: ei
 • Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*: on
 • Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä: on
 • Oma pelastusyksikkö: on
* Ei sertifioitu, sovelletaan myös urakoitsijoihin

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2019

 • Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: 2,6 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 2,90 %
 • Tapaturmataajuus: 13 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)Tapaturmataajuuteen sisältyvät sekä omien työntekijöiden että urakoitsijoiden työntekijöille sattuneet työtapaturmat.
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: kaksivuorotyö seitsemänä päivänä viikossa, päivävuoro seitsemänä päivänä viikossa, 1-vuorojärjestelmä, liukuva työaika

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Kaivos- tai malminetsintätoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Maaseutu- ja matkailuelinkeinojen harjoittajat sekä maanomistajat huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvot on huomioitu yrityksen toiminnassa. Vaikutuksia maisemaan on pyritty minimoimaan laitoksen ja rakenteiden sijoittelussa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Yrityksellä on ympäristönseurantaryhmä, johon kuuluu sidosryhmien jäseniä
 • Yritys järjestää sidosryhmille tarvittaessa tupailtoja ja esityksiä kouluilla
 • Sosiaalisia vaikutuksia seurataan yhteydenpidon sekä yhteisten tilaisuuksien kautta
 • Yritys tukee paikallista koulutus- ja ympäristötoimintaa
 • Palautekanava olemassa sidosryhmien palautteelle ja käytänteet palautteen käsittelylle

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • BAT-teknologian pilottikaivos
 • Malmivarojen visualisointi virtuaalitodellisuuden avulla
 • Teollisuuden älykkäiden ratkaisujen yhteistyö
 • OMS ja vesien kehittyneet analyysimenetelmät
 • OMS ja vesien kehittyneet analyysimenetelmät (investointiosa)
 • Callio Underground rescue