2018 Sotkamo Silver Oy

Kuvaus yrityksestä

Sotkamo Silver Oy on kaivosyritys (junior mining), joka harjoittaa myös malminetsintää. Varsinainen tuotanto ei ole vielä alkanut. Sotkamo Silver Oy:n toimipaikka sijaitsee Sotkamossa Kainuussa. Sen omistaa ruotsalainen Sotkamo Silver AB. Alueen raportoidut malmivarat sisältävät kultaa, hopeaa, sinkkiä ja lyijyä.

//

Toiminta-alue: Sotkamo

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Arttu Ohtonen
arttu.ohtonen@silver.fi
040 415 6857

Yritys lukuina 2018

 • Tuotantomäärä: Ei raportoitu
 • Kokonaislouhinta: Ei raportoitu
 • Raportoidut malmivarat: 2,76 miljoonaa tonnia (hopea 124 g/t %, kulta 0,41 g/t, sinkki 0,9 %, lyijy 0,43 %).
 • Raportoidut mineraalivarannot: 6,6 miljoonaa tonnia (hopea 83 g/t, kulta 0,24 g/t, sinkki 0,64 %, lyijy 0,30 %).
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2006 (malminetsintä)
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: > 10 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: 370 hehtaaria
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 25 hehtaaria
 • Omien työntekijöiden määrä: 6 henkilöä
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Sotkamo, Kajaani
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: 3 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: 0 euroa
 • Maksettu yhteisövero: 0 euroa

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
 • Sijainti luonnonsuojelualueella: ei
 • Ympäristöjohtamisjärjestelmä*: on
 • Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen): kyllä
 • Mittaukset pölylle: on
 • Mittaukset melulle: on
 • Mittaukset tärinälle: on
 • Ympäristöriskien arviointi tehty: on
 • Poikkeamia ympäristöluvasta (2016): ei
 • Ympäristövakuudet olemassa: on
 • Sulkemissuunnitelma kaivokselle: on
 • Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa: on.
* Ei sertifioitu.

Keskeiset tunnusluvut:

2017

 • Kaivannaisjätteen määrä: –
 • Sivukiven hyödynnys: –
 • Polttoaineiden kulutus: 80 500 l
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): 0,86 GWh (uusiutuvien ja uusiutumattomien energialähteiden osuudet ei tiedossa)
 • Vedenkulutus: –
 • Patojen määrä kaivosalueella: 0 kpl
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: 0 lajia
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: –

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
 • Henkilöstöaloitejärjestelmä: ei
 • Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut: on
 • Henkilöstön koulutussuunnitelma: ei
 • Tasa-arvosuunnitelma: ei
 • Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa: ei
 • Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*: on
 • Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä: on
 • Oma pelastusyksikkö: ei.
* Ei sertifioitu, sovelletaan myös urakoitsijoihin

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2017

 • Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: 6 pv/työntekijä
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 1,5%
 • Tapaturmataajuus: 0 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 1-vuorojärjestelmä

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Kaivos- tai malminetsintätoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Maaseutu- ja matkailuelinkeinojen harjoittajat sekä maanomistajat huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Maisema-arvot on huomioitu yrityksen toiminnassa. Vaikutuksia maisemaan on pyritty minimoimaan laitoksen ja rakenteiden sijoittelussa.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Yrityksellä on ympäristönseurantaryhmä, johon kuuluu sidosryhmien jäseniä
 • Yritys järjestää sidosryhmille muun muassa tupailtoja ja esityksiä kouluilla yhteensä noin 10 kertaa vuodessa
 • Sosiaalisia vaikutuksia seurataan yhteydenpidon sekä yhteisten tilaisuuksien kautta
 • Yritys tukee paikallista koulutus- ja ympäristötoimintaa
 • Palautekanava olemassa sidosryhmien palautteelle ja käytänteet palautteen käsittelylle

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

 • Dronet mittauksessa ja näytteenotossa – DROMINÄ