2021 Suhanko Arctic Platinum Oy

Kuvaus yrityksestä

Suhangossa, Etelä-Lapissa, sijaitsee jalometalliesiintymiä, joita on tutkittu jo usean vuosikymmenen ajan. Nyt alueelle on suunnitteilla kaivoshanke, jonka rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuonna 2023.

Hankkeen kehittäjä on vuonna 2018 perustettu malminetsintää harjoittava yritys Suhanko Arctic Platinum Oy eli SAP, joka on CD Capital Natural Resources Fund III L.P.:n kokonaan omistama suomalainen tytäryhtiö. Emoyhtiötä hallinnoi isobritannialainen pääomasijoitusyhtiö CD Capital Asset Management Ltd (CD Capital).

Suhangon alueen tärkein kaivannainen ja päätuote on palladium, jota käytetään pääasiallisesti autojen pakokaasupäästöjen hallintaan kehitettyjen katalysaattoreiden valmistukseen. Kaivoshankealueella esiintyy palladiumin lisäksi myös platinaa, kuparia, nikkeliä ja kultaa. Esiintymät sijaitsevat Ra-nualla, aivan Tervolan kunnan rajalla, 45 kilometriä Rovaniemen eteläpuolella.

//

Toiminta-alue: Ranua, Rovaniemi, Tervola, Keminmaa, Simo

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Erkki Kantola
erkki@suhanko.com
0400-892001

Yritys lukuina 2021

 • Tuotantomäärä: -
 • Kokonaislouhinta: -
 • Raportoidut malmivarat: -
 • Raportoidut mineraalivarannot: 208,5 miljoonaa tonnia (palladium 1,47 g/t, platina 0,36 g/t, kulta 0,12 g/t, kupari 0,22 %, nikkeli 0,10 %). Parhaillaan on meneillään malmivarantojen uudelleenarviointi ja yksityiskohtainen kaivossuunnittelu.
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2018
 • Kaivosalueen pinta-ala: 4 198 hehtaaria (kolme kaivosaluetta/kaivospiiriä, joista Suhanko 4 144 hehtaaria)
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: 5 629 hehtaaria (8 kappaletta).
 • Omien työntekijöiden määrä: 8
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Rovaniemi
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: 8 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: -
 • Maksettu yhteisövero: -

Tietoa malminetsinnästä

Yrityksellä on voimassa olevia malminetsintälupia yhteensä 5 629 hehtaaria (8 kappaletta). Malminetsintää tehdään Ranuan, Rovaniemen ja Tervolan kunnissa. Suhanko Arctic Platinum Oy käyttää malminetsintä- ja tutkimusmenetelminään syväkairausta, geofysikaalisia maanpinta- ja lentomittauksia, kaivinkoneella tehtyjä tutkimuskaivantoja, kallioperäkartoitusta, uranäytteenottoa, minikairalla toteutettua näytteenottoa, RC-kairausta, geokemiallista näytteenottoa ja lohkarekartoitusta. Lisäksi yhtiö on suorittanut koelouhintaa sekä lukuisia malmin rikastettavuusselvityksiä erityisesti Suhangon kaivoshankeen kannattavuusselvitysten yhteydessä.   Keskeiset tunnusluvut (raportoitavan vuoden lopussa): 
 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: – 
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 8 kpl ja 5 629 ha 
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 8 kpl ja 21 207 ha 
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 1 kpl ja 2 923 ha  
 • Malminetsintäkairaus: 827 m  
 • Malminetsintäkorvaukset maanomistajille: 164 210 € 

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
On Ei
Sijainti luonnonsuojelualueella*  X
Ympäristöjohtamisjärjestelmä**  X
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)  X
Mittaukset pölylle  –
Mittaukset melulle  –
Mittaukset tärinälle  –
Ympäristöriskien arviointi tehty  X
Poikkeamia ympäristöluvasta (2020)  X
Sulkemissuunnitelma kaivokselle  X
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa  X
* Yksityinen suojelualue (15 ha), ** Ei sertifioitu Ympäristölupa myönnetty: 2005 Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: – Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: 63 000 € Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: 28 000 €

Keskeiset tunnusluvut:

 • Kaivannaisjätteen määrä: –  
 • Kaivannaisjätteen hyötykäyttö: – 
 • Polttoaineiden kulutus: Ei raportoitu 
 • Muu energian kulutus (sähkö ja lämpö): Ei raportoitu 
 • Energian kulutuksen tavoite: – 
 • Kaivoksen CO2-päästöt: – 
 • Vedenkulutus: Ei raportoitu  
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: – 
 • Patojen määrä kaivosalueella: – 
 • Toiminta-alueella esiintyvien uhanalaisten lajien määrä: suovalkku, kiiltosirppisammal, pohjanhyytelöjäkälä, viitasammakko, Ruonajoen taimenpopulaatio, saukko ja päiväpetolintu 
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: –  
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet: Laaja-alaiset edellä mainittujen uhanalaisten lajien kartoitukset (2013, 2018, 2019, 2020 ja 2021) 

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:  
On Ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:  X
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:  X
Henkilöstön koulutussuunnitelma:  X
Tasa-arvosuunnitelma:  X
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:  X
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä*:  X
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä**:  X
Oma pelastusyksikkö:  X
* Ei sertifioitu  ** yhtiön ulkopuoliset työntekijät

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 0 pv/työntekijä 
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 2,77 % (prosenttiosuus sairaspoissaolopäivät/työpäivät) 
 • Tapaturmataajuus: 0 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti (yli yhden työvuoron menetykseen johtaneet onnettomuudet) 
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 1-vuorojärjestelmä, 2-vuorojärjestelmä, arkipäiväjärjestelmä (ma-pe) 
 • Naisten osuus työvoimasta 37,5 %

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Malminetsintää harjoitetaan poronhoitoalueella Isosydänmaan (9 800 ha), Narkauden (7 600 ha) ja Niemelän (1 000 ha) paliskuntien alueilla. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat sekä paliskunnat on tunnistettu kuuluviksi yrityksen keskeisiin sidosryhmiin ja huomioidaan myös yrityksen sidosryhmätyössä paikallisiin elinkeinoihin liittyen.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Yrityksen oman arvion mukaan sen toiminnalla ei ole ollut vaikutuksia lähialueen virkistyskäyttöön.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Yrityksen vaikutuksia maisema-arvoon on tarkasteltu kahdessa YVA:ssa, joissa on selvitetty suunniteltujen kaivoshankkeiden maisemavaikutukset.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Sosiaalisten vaikutusten arviointi on tehty 2013, mutta sosiaalisia vaikutuksia ei seurata 
 • Sidosryhmille tiedotetaan yrityksen toiminnasta paikallisessa lehdessä, tiedotustilaisuuksissa, internet-sivuilla, sähköpostilla sekä kirjeillä. 
 • Yrityksen näkökulmasta yhteistoiminnan muoto paliskuntien, kiinteistönomistajien ja sidosryhmien sekä muiden kaivosalueen nykykäyttäjien kanssa on ollut hyvää. Yhtiö on panostanut erityisesti malminetsintätoimenpiteiden kattavaan ilmoittamiseen.
 • Yritys ei ole toistaiseksi suoraan tukenut paikallisyhteisön toimintaa 
 • Sidosryhmille on oma kanava, jonka kautta voi antaa palautetta 

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Ei raportoitu.