2018 Terrafame Oy

Kuvaus yrityksestä

Terrafame on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Yhtiön tavoitteena on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja taloudellisesti kannattava liiketoiminta. Yhtiö aloitti toimintansa Sotkamon kaivoksella vuonna 2015.

Terrafamen missio on rakentaa kestävää maailmaa korkealaatuisten metallituotteiden avulla. Tässä hyödynnetään yhtiön erityislaatuisia etuja – laajoja mineraalivarantoja ja bioliuotusmenetelmää. Kaiken tekemisen perustana ovat Terrafamen toiminnan kulmakivet: turvallisuus, tehokkuus ja sitoutuminen.

Terrafamen visio on olla monimetalliyritys, joka yltää kustannustehokkuudessa alan toimijoiden parhaiden joukkoon. Bioliuotusmenetelmän ansiosta Terrafame tuottaa globaaleille markkinoille korkealaatuisia tuotteita, joiden hiilijalanjälki on perinteisiä tuotantomenetelmiä pienempi.

Terrafamen tavoitteena on ottaa talteen metallit mahdollisimman tarkasti ja kustannustehokkaasti. Yhtiö rakentaa parhaillaan akkukemikaalitehdasta. Uuden tehtaan käynnistyessä vuonna 2021 nykyinen metallipuolituote, nikkeli-kobolttisulfidi, jalostetaan akkukemikaaleiksi (nikkeli-kobolttisulfaatti), joita käytetään sähköautojen akkujen valmistuksen raaka-aineena.

Terrafamen vastuullisuusraportti 2018 löytyy oheisesta linkistä.

//

Toiminta-alue: Sotkamo

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Elina Salmela
+358 (0)20 7130 800
elina.salmela@terrafame.fi

Yritys lukuina 2018

 • Tuotantomäärä: Metallisisältönä ilmoitettuna nikkeliä 27 377 tonnia ja sinkkiä 61 608 tonnia eli yhteensä 88 985 tonnia. Lisäksi pieniä määriä kuparia ja kobolttia.
 • Kokonaislouhinta: 42,3 Mt (17,9 Mt malmi, 24,4 Mt sivukivi).
 • Raportoidut malmivarat: 525,2 miljoonaa tonnia (todetut varat 340,6 miljoonaa tonnia, todennäköiset 184,7 miljoonaa tonnia).
 • Raportoidut mineraalivarannot: Kuusilampi 638 miljoonaa tonnia (todetut varannot 351 miljoonaa tonnia, todennäköiset 288 miljoonaa tonnia), Kolmisoppi 886 miljoonaa tonnia (todetut varannot 153 miljoonaa tonnia, todennäköiset varannot 191 miljoonaa tonnia ja mahdolliset varannot 542 miljoonaa tonnia).
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2015
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: Noin 30 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: Noin 60 km2
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: Ei tällä hetkellä malminetsintää
 • Omien työntekijöiden määrä: 677 henkilöä vuoden 2018 lopussa.
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: 87 % Kainuusta, 13 % muu Suomi
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: 650 henkilöä
 • Käyttökate EBITDA: 32,8 M€
 • Maksettu yhteisövero: 0 euroa (johtuen yrityksen tappiollisesta tuloksesta)

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
 • Sijainti luonnonsuojelualueella: ei.
 • Ympäristöjohtamisjärjestelmä: on, sertifioitu.
 • Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen): on.
 • Mittaukset pölylle: on.
 • Mittaukset melulle: on.
 • Mittaukset tärinälle: on.
 • Ympäristöriskien arviointi tehty: on.
 • Poikkeamia ympäristöluvasta: on.
 • Ympäristövakuudet olemassa: on
 • Sulkemissuunnitelma kaivokselle: on.
 • Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa on.
 

Keskeiset tunnusluvut:

 • Kaivannaisjätteen määrä: 24,4 Mt, joka on sivukiveä. Lisäksi metallitehtaalla ja vesienkäsittelyssä syntyi 0,4 Mt esineutralointi- ja loppuneutralointisakkaa sekä vesienkäsittelysakkaa.
 • Sivukiven hyödynnys: Tarvekiveksi soveltuvaa kiilleliusketta louhitaan kaivospiirin rakentamisen tarpeisiin. Tarvekiven louhintamäärä oli 5,8 Mt vuonna 2018, josta louhoksen kiilleliusketta 3,8 Mt.
 • Polttoaineen kulutus: 220,4 GWh
 • Muu energian kulutus: 383,2 GWh
 • Vedenkulutus: 4,3 Mm3 vettä, josta 65,7 % on kierrätettyä. Lukemat eivät sisällä tuotantoalueille tulevaa sadantaa tai liuoskierron korvausvettä.
 • Patojen määrä kaivosalueella: 31 kappaletta, joista luokiteltuja 26.
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: Alueen prosessikemikaalien kokonaiskulutus yhteensä 536 990 tonnia, joista suurimmat erät kalkkituotteet ja liitu 210 800 tonnia, rikkihappo 112 980 tonnia ja lipeä 118 600 tonnia. Kaivoksen yhteydessä toimii bioliuotuskasat ja metallien talteenottolaitos, joiden kemikaalien käyttö sisältyy näihin lukuihin. Varsinaiseen kaivostoimintaan kemikaaleista menee vain räjähdysaine, joka on noin 2,9 % kaikkien kemikaalien käytöstä.
 • Hiilidioksidipäästöjä syntyi yhteensä 293 096 tCO2e (lämpö, sähkö, liikkuva kalusto, räjähdysaineet sekä bioliuotuksen ja metallien talteenoton käyttämät kemikaalit) eli 0,016 t CO2 / louhittu malmitonni. Hiilidioksidipäästöistä suoria CO2-päästöjä oli noin 43 % (scope 1), epäsuoria CO2-päästöjä liittyen ostetun sähkön tuotantoon 36 % (scope 2) ja muita epäsuoria CO2-päästöjä 21 % (scope 3).

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
 • Henkilöstöaloitejärjestelmä: on.
 • Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut: on.
 • Henkilöstön koulutussuunnitelma: on.
 • Tasa-arvosuunnitelma: on.
 • Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa: ei.
 • Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä: on, sertifioitu.
 • Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä: on.
 • Oma pelastusyksikkö: on, toimii myös Kainuun pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana.
   

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2018

 • Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: 3,4
 • Sairauspoissaolot: 10,7 päivää/henkilö, 4,3 %
 • Tapaturmataajuus: 7,4 (LTIFR1)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 37/12h-vuorojärjestelmä, 27/10h työpäiväjärjestelmä, päivätyö, liukuva työaika ja konsulttityö.

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Kaivostoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat, ammattikalastajat, matkailuelinkeinojen harjoittajat sekä ympäristöjärjestöt huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä. Terrafame rekrytoi vuoden 2018 aikana noin 180 henkilöä, joiden avulla resursoitiin henkilöstön vaihtuvuuden myötä avautuneita tehtäviä, kesätöitä ja projekteja. Vuoden lopussa henkilöstömäärä oli 667, josta toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oli 650 henkilöä. Terrafamen työllisyysvaikutukset Kainuussa olivat aikaisempien vuosien tapaan merkittävät. Vuoden lopussa henkilöstöstä 87 prosenttia asui Kainuun kunnissa, useimmat Kajaanissa ja Sotkamossa. Kumppaniyritysten säännöllinen työntekijämäärä teollisuusalueella oli vuoden loppupuolella noin 650. Näistä noin 60 prosenttia oli Kainuusta. Ramboll Finland Oy:n laatiman selvityksen mukaan Terrafamen vaikutus Kainuun BKT:n on noin 11 %, akkukemikaalitehtaan käyttöönoton myötä vaikutus kasvaa edelleen.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Alueellisen terveysviranomaisen käyttösuosituksen mukaan kaivospiirissä tai sen välittömässä läheisyydessä 5-7 kilometrin säteellä olevien viiden järven ja yhden joen vettä ei tulisi käyttää sauna- tai talousvetenä. Suositusalueen vesistöjen mökkiläisille (noin kolme kiinteistöä) yhtiö toimittaa tarvittaessa sauna- ja pesuvettä. Virkistyskäytöltään tärkeimpiin vesistöihin ei kohdistu merkittäviä vaikutuksia.

Lähialueiden viljelykasvien ja marjojen laatua on tutkittu ja kaivostoiminnalla ei ole havaittu olevan vaikutusta niiden laatuun.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Läjitysalueet, kuten sivukiven ja loppuun liuotetun malmin kasa-alueet suljetaan toiminnan aikana alueiden tullessa täyteen. Myös muuta maisemointia, kuten pintamaan läjitysalueiden kasvitusta tehdään toiminnan aikana. Koko tuotantoalue maisemoidaan toiminnan loputtua. Vuonna 2017 tehtyjen ympäristövaikutusten arviointien yhteydessä selvitettiin mallintamalla havainnekuvin ja näkyvyysarvioin toiminnan maisemavaikutuksia.

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Kaivos on järjestänyt toimintansa aikana tupailtoja, tiedotustilaisuuksia, perhepäiviä ja muita tapahtumia. Pois lukien yllä mainitut, yritys tapaa vuodessa keskimäärin 2 500-5 000 ihmistä eri tapahtumissa.
 • Vuonna 2018 Terrafamella oli meneillään metallien jatkojalostukseen (akkukemikaalit) liittyvä ympäristövaikutusten arviointimenettely eli YVA, jonka seurantaryhmään oli pyydetty mukaan muun muassa lähialueen asukkaita sekä matkailuyritysten ja eri järjestöjen edustajia. YVA:n yhteydessä tehtiin myös selvitys metallien jalostuslaitoksen aluetaloudellisista vaikutuksista.
 • Lähialueen asukkaille on oma ryhmätekstiviesti-järjestelmä tavallisesta poikkeavasta toiminnasta tai muista ajankohtaisista asioista tiedottamiseen. Vastaavat tekstiviestijärjestelmät on olemassa omalle henkilökunnalle ja alueella toimiville urakoitsijoille. Kaivoksen tekstiviestijärjestelmä ei ole viranomaisen poikkeustilanneviestintää, mutta sillä voidaan tukea viranomaisviestintää viranomaisen luvalla.
 • Terrafamen teollisuuspalokunta toimii Kainuun pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana, minkä ansiosta pelastuspalveluiden taso teollisuusalueen ympärillä olevalla haja-asutusalueella on noussut. Teollisuuspalokunta palvelee Kainuun pelastuslaitoksen alaisena yksikkönä noin 10 kilometrin säteellä tehdasalueelta. Vuonna 2018 Terrafamen alueella järjestettiin suuronnettomuusharjoitus yhteistyössä Kainuun pelastuslaitoksen, ensihoidon ja poliisin kanssa.
 • Terrafame on osallistunut paikallisen kyläyhdistyksen kyläpäivään sekä järjestänyt siivoustalkoita, joissa alueelle tulevien teiden vierustoja on siivottu yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.
 • Urakoitsijoille jaetaan kuukausittain henkilöstölehti, johon on koottu myös urakoitsijoita koskevaa tietoa. Avainurakoitsijoille järjestetään säännöllisesti tapaamisia, joissa keskustellaan mm. turvallisuudesta ja ajankohtaisista asioista.
 • Yritys tukee paikallista urheilu- tai harrastustoimintaa.
 • Yhtiöllä on olemassa palautekanava sidosryhmien palautteelle ja käytänteet palautteen käsittelylle.

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Yhtiö tutkii osana normaalia toimintaansa mm. peite- ja pohjarakenteisiin vaihtoehtoisia ratkaisuja ja toimivuutta sekä toteuttaa muita prosessinkehitykseen liittyviä tutkimushankkeita. Opinnäytetöitä on meneillään tai tehty Terrafamen aikana 15 kappaletta.

Terrafame lahjoitti syksyllä 2018 prosessiteollisuuden kolmevuotisen yliopettajan tehtävän Kajaanin ammattikorkeakouluun eli KAMKiin. Sen tavoitteena on rakentaa KAMKin konetekniikan insinöörikoulutuksen yhteyteen prosessitekniikan erikoistumismahdollisuus sekä kouluttaa aiempaa syvällisemmin prosessiteollisuuteen perehtyneitä insinöörejä. Oppilaitosyhteistyöllä varmistetaan myös se, että opiskelijat saavat opintojensa aikana erilaisia tilaisuuksia tutustua Terrafamen toimintaan ja verkostoitua yhtiön edustajien kanssa mm. harjoittelujaksoilla, projekteissa sekä opinnäytteiden laatimisen yhteydessä. Kokonaisuutena opinnot rakennetaan vastaamaan tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon normaaleja vaatimuksia.

Vuonna 2018 Terrafame aloitti myös valmistelut kemianteollisuuden osaamisalan oppisopimuskoulutuksesta, joka toteutetaan yhteistyössä Kainuun ja Oulun seudun ammattiopistojen kanssa. Yhtiön tavoitteena on kouluttaa prosessiteollisuuden ammattilaisia tulevien vuosien aikana varmistaakseen osaavan työvoiman riittävyyden. Oppilaitosyhteistyön tiivistämisellä tavoitellaan myös sitä, että nuoria ja muita kouluttautumisesta kiinnostuneita saadaan pidettyä Kainuussa ja houkuteltua maakuntaan myös muualta.

Kykyjentalteenotto.fi -sivusto otettu käyttöön 2018.