2017 Terrafame Oy

Kuvaus yrityksestä

Terrafame on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. Yhtiö aloitti toimintansa Sotkamon kaivoksella vuonna 2015.

Missiomme on rakentaa kestävää maailmaa korkealaatuisten metallituotteiden avulla. Tässä hyödynnämme erityislaatuisia etujamme – laajoja mineraalivarantoja ja bioliuotusmenetelmää. Kaikessa toiminnassamme näkyvät Terrafamen toiminnan kulmakivet: turvallisuus, tehokkuus ja sitoutuminen.

Visiomme on olla monimetalliyritys, joka yltää kustannustehokkuudessa alan toimijoiden parhaiden joukkoon. Bioliuotusmenetelmän ansiosta Terrafame tuottaa globaaleille markkinoille korkealaatuisia tuotteita, joilla on pieni hiilijalanjälki.

Terrafamen vastuullisuusraportti 2017 löytyy oheisesta linkistä.

//

Toiminta-alue: Sotkamo

Yhteystiedot vastuullisuusasioissa:

Elina Salmela
+358 (0)40 569 9274
elina.salmela@terrafame.fi

Yritys lukuina 2017

 • Tuotantomäärä: Metallisisältönä ilmoitettuna nikkeliä 20 864 tonnia ja sinkkiä 47 205 tonnia eli yhteensä 68 069 tonnia. Lisäksi pieniä määriä kuparia ja kobolttia.
 • Kokonaislouhinta: 35,1 Mt (17,5 Mt malmi, 17,6 Mt sivukivi).
 • Raportoidut malmivarat: 530,5 miljoonaa tonnia (todetut varat 356,5 miljoonaa tonnia, todennäköiset 174,0 miljoonaa tonnia).
 • Raportoidut mineraalivarannot: Kuusilampi 656 miljoonaa tonnia (todetut varannot 379 miljoonaa tonnia, todennäköiset 277 miljoonaa tonnia), Kolmisoppi 802 miljoonaa tonnia (todetut varannot 140 miljoonaa tonnia, todennäköiset varannot 170 miljoonaa tonnia ja mahdolliset varannot 488 miljoonaa tonnia).
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2015
 • Kaivoksen arvioitu jäljellä oleva elinikä: Noin 30 vuotta
 • Kaivosalueen pinta-ala: Noin 60 km2
 • Malminetsintäalueen pinta-ala: Ei tällä hetkellä malminetsintää
 • Omien työntekijöiden määrä: 650 henkilöä vuoden 2017 lopussa.
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: 84 % Kainuusta, 16 % muu Suomi
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä: 696
 • Käyttökate EBITDA: -120,4 M€
 • Maksettu yhteisövero: 0 euroa (johtuen yrityksen tappiollisesta tuloksesta)

Ympäristö

Yrityksen ympäristökäytannöt:
 • Sijainti luonnonsuojelualueella: ei.
 • Ympäristöjohtamisjärjestelmä: on, sertifioitu.
 • Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen): on.
 • Mittaukset pölylle: on.
 • Mittaukset melulle: on.
 • Mittaukset tärinälle: on.
 • Ympäristöriskien arviointi tehty: on.
 • Poikkeamia ympäristöluvasta*: on.
 • Ympäristövakuudet olemassa: on
 • Sulkemissuunnitelma kaivokselle: on.
 • Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa on.
* Yhteensä kuusi luparajaylitystä vuonna 2017, joista kaksi purkuvesiä koskevaa ja kolme ilmaan johdettavia päästöjä koskevaa ylitystä.  

Keskeiset tunnusluvut:

 • Kaivannaisjätteen määrä: 18,2 Mt, joista 17,6 Mt sivukiveä. Lisäksi metallitehtaalla syntyi 1,3 Mt esineutralointi- ja loppuneutralointisakkaa sekä vesienkäsittelysakkaa.
 • Sivukiven hyödynnys: 80 % sivukivestä hyödynnetty rakentamisessa. Sivukiven läjitys erilliselle sivukivialueelle alkoi loppuvuonna 2017.
 • Polttoaineen kulutus: 224,3 GWh 100% uusiutumattomia
 • Muu energian kulutus: 383 GWh (14% uusiutuvia, 44,7% fossiilisia, 41,3% ydinvoima)
 • Vedenkulutus: 4,6 Mm3 vettä, josta 58 % on kierrätettyä. Lukemat eivät sisällä tuotantoalueille tulevaa sadantaa tai liuoskierron korvausvettä.
 • Patojen määrä kaivosalueella: 32 kappaletta, joista luokiteltuja 27.
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: Alueen prosessikemikaalien kokonaiskulutus yhteensä 578 600 tonnia, joista suurimmat erät kalkkituotteet ja liitu 256 700 tonnia, rikkihappo 141 100 tonnia ja lipeä 98 600 tonnia. Kaivoksen yhteydessä toimii bioliuotuskasat ja metallien talteenottolaitos, joiden kemikaalien käyttö sisältyy näihin lukuihin. Varsinaiseen kaivostoimintaan kemikaaleista menee vain räjähdysaine, joka on noin 2,4% kaikkien kemikaalien käytöstä.

Henkilöstö ja turvallisuus

Yrityksen henkilöstökäytännöt:
 • Henkilöstöaloitejärjestelmä: on.
 • Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut: on.
 • Henkilöstön koulutussuunnitelma: on.
 • Tasa-arvosuunnitelma: on.
 • Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa: ei.
 • Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä: on, sertifioitu.
 • Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä: on.
 • Oma pelastusyksikkö: on, toimii myös Kainuun pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana.
   

Keskeiset tunnusluvut vuonna:

2017

 • Koulutuspäivät keskimäärin vuodessa: 3
 • Sairauspoissaolot: 14 päivää/henkilö, 5,5 %
 • Tapaturmataajuus: 3,5 (LTIFR1)
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät: 37/12h-vuorojärjestelmä, 27/10h työpäiväjärjestelmä, päivätyö, liukuva työaika ja konsulttityö.

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin: Kaivostoimintaa ei ole poronhoitoalueella. Kunta, lähiseudun asukkaat, maanomistajat, ammattikalastajat, matkailuelinkeinojen harjoittajat sekä ympäristöjärjestöt huomioidaan yrityksen sidosryhmätyössä.

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Alueellisen terveysviranomaisen käyttösuosituksen mukaan kaivospiirissä tai sen välittömässä läheisyydessä 5-7 kilometrin säteellä olevien viiden järven ja yhden joen vettä ei tulisi käyttää sauna- tai talousvetenä. Suositusalueen vesistöjen mökkiläisille (noin viisi kiinteistöä) yhtiö toimittaa sauna- ja pesuvettä.

Vaikutukset maisema-arvoon:

Alue maisemoidaan toiminnan loputtua ja toiminnan aikana noudatamme ympäristöluvan ehtoja liuotetun malmin ja sivukiven loppusijoituspaikoista. Vuonna 2017 tehtyjen ympäristövaikutusten arviointien yhteydessä selvitettiin mallintamalla toiminnan maisemavaikutuksia

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö:

 • Kaivos on järjestänyt toimintansa aikana tupailtoja, tiedotustilaisuuksia, perhepäiviä ja muita tapahtumia. Pois lukien yllä mainitut, yritys tapaa vuodessa keskimäärin 2 500-5 000 ihmistä eri tapahtumissa. Vuonna 2017 kaivosalueella Tuhkakylällä vieraili lähes 4000 ihmistä.
 • Maaliskuussa 2017 Terrafame järjesti yhdessä paikallisen kyläyhdistyksen ja kalastusseuran kanssa pilkkikilpailut. Kauniista talvipäivästä Nuasjärven jäällä saapui nauttimaan kymmenittäin osallistujia lähiseudulta.
 • Vuonna 2017 Terrafamella oli meneillään kaksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä eli YVA-menettelyä, joiden seurantaryhmiin oli pyydetty mukaan muun muassa lähialueen asukkaita sekä matkailuyritysten ja eri järjestöjen edustajia. Vesienhallinnan YVA:an liittyen tehtiin kysely joulukuussa 2016 Nuasjärven, Jormasjärven ja Laakajärven rantakiinteistöjen omistajille.  Lisäksi lähiasukkaille 15 km säteellä kaivospiiristä teetettiin asukaskysely vuonna 2017 osana YVA-prosessia.
 • Lähialueen asukkaille on oma ryhmätekstiviesti-järjestelmä tavallisesta poikkeavasta toiminnasta tai muista ajankohtaisista asioista tiedottamiseen. Vastaavat tekstiviestijärjestelmät on olemassa omalle henkilökunnalle ja alueella toimiville urakoitsijoille. Kaivoksen tekstiviestijärjestelmä ei ole viranomaisen poikkeustilanneviestintää, mutta sillä voidaan tukea viranomaisviestintää viranomaisen luvalla.
 • Vuoden alusta alkaen Terrafamen teollisuuspalokunta on toiminut Kainuun pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana, minkä ansiosta pelastuspalveluiden taso teollisuusalueen ympärillä olevalla haja-asutusalueella on noussut. Teollisuuspalokunta palvelee Kainuun pelastuslaitoksen alaisena yksikkönä noin 10 kilometrin säteellä tehdasalueelta.
 • Urakoitsijoille jaetaan kuukausittain henkilöstölehti, johon on koottu myös urakoitsijoita koskevaa tietoa. Avainurakoitsijoille järjestetään säännöllisesti tapaamisia, joissa keskustellaan mm. turvallisuudesta ja ajankohtaisista asioista.
 • Yritys tukee paikallista urheilu- tai harrastustoimintaa.
 • Yhtiöllä on olemassa palautekanava sidosryhmien palautteelle ja käytänteet palautteen käsittelylle.
   

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Yhtiö tutkii osana normaalia toimintaansa mm. peite- ja pohjarakenteisiin vaihtoehtoisia ratkaisuja ja toimivuutta sekä toteuttaa muita prosessinkehitykseen liittyviä tutkimushankkeita. Opinnäytetöitä on meneillään tai tehty Terrafamen aikana 7 kappaletta.